Art. 7. - Kenia-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Nairobia.2015.09.22.

Monitor Polski

M.P.2015.1105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 września 2015 r.
Artykuł  7
1.
Kredyt wykorzystany zgodnie z Artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,7 % (słownie: zero przecinek siedem procenta) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w Artykule 5.
2.
Odsetki będą płatne w USD, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 maja i 15 listopada danego roku.
3.
Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4.
Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).
5.
W przypadku gdyby Rząd Republiki Kenii nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 1 % (słownie: jednego procenta) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.
6.
W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.