Kenia-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Nairobia.2015.09.22.

Monitor Polski

M.P.2015.1105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 września 2015 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,
podpisana w Nairobi dnia 22 września 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kenii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem promowania i pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kenii, postanowiły co następuje:
1.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Republiki Kenii kredytu w wysokości nieprzekraczającej 100 mln USD (słownie: stu milionów dolarów USA), zwanego dalej "Kredytem", na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji rolnictwa. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 95% (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu procent) wartości kontraktów na dostawy towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Kenii.
2.
Całkowita wartość dostaw towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Kenii, finansowanych w ramach niniejszej Umowy, nie będzie przekraczać kwoty 105 263 157,89 USD (słownie: stu pięciu milionów dwustu sześćdziesięciu trzech tysięcy stu pięćdziesięciu siedmiu dolarów USA 89/100), co stanowi wartość Kredytu powiększoną o wartość płatności gotówkowych, o których mowa w Artykule 4 ustęp 1 punkt a).
1.
Niniejszą Umowę, wszystkie projekty i poszczególne kontrakty finansowane w ramach tej Umowy, uważa się za zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych właściwych dokumentach OECD.
2.
Rząd Republiki Kenii potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i zapewni Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.
3.
Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą Umowę, wszystkie projekty i kontrakty finansowane w ramach Kredytu, zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych. W przypadku zastrzeżeń OECD co do zgodności notyfikowanych projektów lub kontraktów z tym Porozumieniem, nie będą one finansowane w ramach niniejszej Umowy bez względu na fakt, że kontrakty zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z Artykułem 3.
4.
Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców każdej ze stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.
1.
Poszczególne kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 22.09.2015".
2.
Wszystkie projekty i kontrakty finansowane Kredytem będą akceptowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami Umawiających się Stron.
3.
Kontrakty, o których mowa w Artykule 1 ustęp 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami" i Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli i Rybołówstwa Republiki Kenii jako ministerstwo wdrażające w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.
4.
Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:
a)
Ministerstwo Skarbu Republiki Kenii poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu każdego kontraktu przez właściwe władze Republiki Kenii,
b)
następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Skarbu Republiki Kenii pisemną akceptację kontraktu,
c)
kontrakt wejdzie w życie 15 dnia po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Skarbu Republiki Kenii,
d)
procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej z Umawiających się Stron.
5.
Każda z Umawiających się Stron może dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno - prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów OECD, zgodnie z Artykułem 2.
1.
Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów podpisanych i realizowanych na podstawie niniejszej Umowy będą dokonywane w następujący sposób:
a)
5 % (słownie: pięć procent) wartości kontraktu będzie płatne w USD, przez Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli i Rybołówstwa Republiki Kenii jako ministerstwo wdrażające, stosownie do warunków danego kontraktu,
b)
pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów, za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do warunków kontraktów.
2.
Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktów będą wyrażone w USD.
3.
Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Kenii w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach kontraktu, finansowanego na mocy niniejszej Umowy, nie może być niższa niż 60 % (słownie: sześćdziesiąt procent) wartości tego kontraktu. Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia tego wymogu Umowy, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np. świadectw pochodzenia.

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami kontraktu. Płatność dla polskiego przedsiębiorcy będzie dokonywana jedynie po otrzymaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyznaczony do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwego upoważnienia do wypłaty z Ministerstwa Skarbu Republiki Kenii upoważnionego przez Rząd Republiki Kenii do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy.

1.
Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Republiki Kenii na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będzie następowała w 50 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w USD 15 maja i 15 listopada danego roku, po upływie 5-letniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
2.
Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie 5-letniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.
1.
Kredyt wykorzystany zgodnie z Artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,7 % (słownie: zero przecinek siedem procenta) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w Artykule 5.
2.
Odsetki będą płatne w USD, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 maja i 15 listopada danego roku.
3.
Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4.
Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).
5.
W przypadku gdyby Rząd Republiki Kenii nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 1 % (słownie: jednego procenta) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.
6.
W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.

Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów realizowanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na warunkach określonych Umową do dnia wykonania kontraktów, stosownie do określonych w nich warunków, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie danego kontraktu.

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym w kraju, poprzez który płatność będzie dokonywana, płatność zostanie dokonana pierwszego dnia roboczego następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy, za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym kraju są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

1.
W celu umożliwienia dokonania realizacji płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w USD na imię Ministerstwa Skarbu Republiki Kenii, o nazwie "Kredyt w ramach pomocy wiązanej dla Rządu Republiki Kenii" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek. Ministerstwo Skarbu Republiki Kenii działające w imieniu Rządu Republiki Kenii otworzy w swoich księgach rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Skarbu Republiki Kenii zawrą, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, Porozumienie Wykonawcze niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.
1.
Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w ramach niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2.
Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju poza Kredytem.
3.
Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Republiki Kenii.

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone w formie pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Nairobi dnia 22.09.2015, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.