Monitor Polski

M.P.2017.331

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2017 r.

POROZUMIENIE
podpisane w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kazachstanu, zwane dalej Stronami,

uwzględniając postanowienia Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 23 stycznia 1995 r.,

biorąc pod uwagę Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, podpisaną w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.

biorąc pod uwagę wzajemną chęć rozwijania na wzajemnie korzystnych zasadach współpracy w dziedzinie rolnictwa,

mając świadomość istotnej roli sektora rolnego w rozwoju gospodarki i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego,

uznając potrzebę wymiany doświadczeń i współpracy na wszystkich poziomach dla wzmocnienia wzajemnych stosunków między Państwami Stron,

w ramach obowiązujących przepisów prawnych swoich Państw, uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Współpraca między Stronami jest realizowana w następującym zakresie:

1) uprawa roślin i hodowla zwierząt;
2) badania odmian, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin rolniczych;
3) kwarantanna i ochrona roślin;
4) weterynaria;
5) nauki rolnicze, transfer technologii i wiedzy, badania stosowane;
6) mechanizacja i automatyzacja sektora rolno-spożywczego;
7) współpraca naukowo-techniczna i produkcyjna;
8) rozwój kontaktów handlowych;
9) organizacja i prowadzenie seminariów, konferencji, wystaw i targów.
Artykuł  2
1.  Postanowienia, o których mowa jest w Artykule 1 niniejszego Porozumienia, są realizowane poprzez:
1) wymianę informacji odnośnie badań w dziedzinie rolnictwa;
2) wymianę informacji na temat aktów normatywnych i standardów w dziedzinie rolnictwa Państw Stron;
3) wzajemną współpracę w dziedzinie badania i rejestracji odmian roślin rolniczych oraz ochrony praw własności intelektualnej do odmian roślin;
4) wspieranie rozwoju wzajemnego handlu towarami rolno-spożywczymi;
5) okazywanie pomocy w nawiązaniu kontaktów między podmiotami sektora rolno-spożywczego Państw Stron, w tym również w celu stworzenia przedsiębiorstw, a także realizację wspólnych projektów;
6) popieranie inwestycji sektora prywatnego w sektorze rolno-spożywczym Państw Stron;
7) udział w wydarzeniach, organizowanych na terytoriach Państw Stron (wystawach, seminariach, konferencjach i innych podobnych wydarzeniach).
2.  Do współpracy w zakresie weterynarii Strony stosują dodatkowo postanowienia Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej a Głównym Państwowym Inspektorem Sanitarno-Weterynaryjnym Republiki Kazachstanu, podpisanego w Astanie dnia 6 listopada 2014 r.
Artykuł  3
1.  Upoważnionymi organami odpowiedzialnymi za wykonanie postanowień niniejszego Porozumienia są:
- ze strony Rzeczypospolitej Polskiej: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej;
- ze strony Republiki Kazachstanu: Ministerstwo Rolnictwa Republiki Kazachstanu.
2.  W przypadku zmiany oficjalnych nazw upoważnionych organów odpowiedzialnych za wykonanie niniejszego Porozumienia, Strony bezzwłocznie informują się o tym wzajemnie kanałami dyplomatycznymi.
Artykuł  4
1.  W celu realizacji współpracy przewidzianej w niniejszym Porozumieniu, zostaje utworzona przez Strony wspólna grupa robocza do spraw współpracy w dziedzinie rolnictwa, zwana dalej "grupą roboczą", której skład określają upoważnione organy Stron.
2.  Grupa robocza działa w ramach Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Gospodarczej.
3.  Grupa robocza ma prawo do opracowywania programów współpracy między Stronami, na określone okresy, przewidujące realizację wspólnych projektów w dziedzinie rolnictwa. Dane programy są zatwierdzane na poziomie ministerstw rolnictwa dwóch Państw.
Artykuł  5
1.  W ramach niniejszego Porozumienia Strony zapewniają ochronę praw własności intelektualnej oraz informacji niejawnych, otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia, zgodnie z prawem Państw Stron oraz umowami międzynarodowymi, którymi związane są ich Państwa.
2.  Strony nie mają prawa przekazywać jakichkolwiek informacji niejawnych uzyskanych w ramach niniejszego Porozumienia, osobom trzecim, bez pisemnej zgody Strony, od której taka informacja została otrzymana.
Artykuł  6

Strony samodzielnie ponoszą wydatki, które powstają w trakcie wypełniania przez nie postanowień niniejszego Porozumienia, w ramach środków budżetowych Stron, jeśli w każdym konkretnym przypadku nie zostanie uzgodniony inny tryb.

Artykuł  7

Niniejsze Porozumienie nie wywiera wpływu na realizację praw i wypełnianie obowiązków przez Strony, wynikających z innych umów międzynarodowych, którymi związane są ich Państwa.

Artykuł  8

Do niniejszego Porozumienia za obopólną zgodą Stron mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia, będące jego integralną częścią i sporządzane w formie oddzielnych protokołów, które wchodzą w życie według trybu przewidzianego w Artykule 10 niniejszego Porozumienia.

Artykuł  9

Wszelkie spory i rozbieżności między Stronami, odnoszące się do interpretacji i (lub) stosowania postanowień niniejszego Porozumienia, rozstrzygane są na drodze negocjacji i konsultacji.

Artykuł  10
1.  Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia drogą dyplomatyczną o wykonaniu przez Strony wewnątrzpaństwowych procedur niezbędnych do jego wejścia w życie.
2.  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie poprzez wysłanie drugiej Stronie odpowiedniego pisemnego zawiadomienia drogą dyplomatyczną. W tym przypadku niniejsze Porozumienie przestaje obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania przez drugą Stronę zawiadomienia o wypowiedzeniu niniejszego Porozumienia.
3.  Zakończenie obowiązywania niniejszego Porozumienia nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie lub czas trwania przedsięwzięć, realizowanych w ramach niniejszego Porozumienia do ich zakończenia, jeśli Strony nie postanowią inaczej.
Artykuł  11

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Porozumienia traci moc Porozumienie między Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Rolnictwa Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, podpisane w Warszawie dnia 29 marca 1999 r.

Sporządzono w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim, kazachskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W przypadku powstania rozbieżności w interpretacji postanowień niniejszego Porozumienia, Strony za rozstrzygający przyjmują tekst w języku rosyjskim.