Monitor Polski

M.P.2019.791

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2019 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych,
podpisana w Ammanie dnia 19 maja 2019 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, zwane dalej "Stronami",

- BIORĄC POD UWAGĘ przyjazne stosunki pomiędzy Stronami;

- PRAGNĄC wzmocnić istniejące przyjazne stosunki poprzez popieranie swobodnego podróżowania posiadaczy paszportów dyplomatycznych Stron;

- ZGODNIE z obowiązującymi przepisami prawa obydwu krajów;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WIZOWEGO

1.  Obywatele Państwa jednej ze Stron legitymujący się paszportami dyplomatycznymi wydanymi przez tę Stronę, zwanymi dalej "paszportami dyplomatycznymi", są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium Państwa drugiej Strony bez wiz, przez przejścia graniczne przeznaczone do obsługi ruchu międzynarodowego.
2.  Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo pobytu bez wiz na terytorium Państwa drugiej Strony przez okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w dowolnym okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni, pod warunkiem, że osoby takie w trakcie swojego pobytu nie podejmą pracy zarobkowej.
Artykuł  2.

CZŁONKOWIE MISJI DYPLOMATYCZNYCH, URZĘDÓW KONSULARNYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELE W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

1.  Obywatele Państwa jednej ze Stron legitymujący się paszportami dyplomatycznymi wydanymi przez tę Stronę, wyznaczeni do pracy w misji dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym, którego właściwość terytorialna obejmuje terytorium Państwa drugiej Strony bądź jako przedstawiciele swojego kraju w organizacji międzynarodowej z siedzibą na terytorium Państwa drugiej Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium Państwa tej Strony bez konieczności ubiegania się o wydanie wizy. W ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia przyjazdu tych osób na terytorium Państwa drugiej Strony, na wniosek zainteresowanej misji dyplomatycznej zostaną im wydane, na czas ich pobytu służbowego, zezwolenia na pobyt na terytorium Państwa tej Strony.
2.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również członkom rodzin osób, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem że członkowie rodzin legitymują się paszportami dyplomatycznymi oraz pozostają z tymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym.
3.  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Umawiających się Stron będą zgłaszać wzajemnie w drodze notyfikacji, z odpowiednim wyprzedzeniem, osoby, o których mowa w ust. 1 i 2.
Artykuł  3.

UPRAWNIENIA WŁADZ

1.  Powyższe zapisy nie zwalniają obywateli Państwa jednej ze Stron legitymujących się paszportami dyplomatycznymi z obowiązku przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Państwa drugiej Strony, bez uszczerbku dla przywilejów i immunitetów przysługujących im na mocy konwencji międzynarodowych.
2.  Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu lub do skrócenia pobytu obywatelowi Państwa drugiej Strony legitymującemu się paszportem dyplomatycznym, którego obecność na swym terytorium uzna za niepożądaną.
Artykuł  4.

UTRATA LUB ZNISZCZENIE PASZPORTU

W przypadku, gdy obywatel Państwa jednej ze Stron utraci paszport dyplomatyczny na terytorium Państwa drugiej Strony, albo paszport taki ulegnie zniszczeniu na terytorium Państwa drugiej Strony, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym właściwe władze Państwa przyjmującego za pośrednictwem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego swego kraju, którego właściwość terytorialna obejmuje terytorium Państwa drugiej Strony, w celu podjęcia stosownych działań. Właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy dokument podróży uprawniający go do powrotu do kraju jego pochodzenia, zgodnie z przepisami Państwa wysyłającego oraz powiadomi o tym właściwe władze Państwa przyjmującego.

Artykuł  5.

NOTYFIKACJA WZORÓW PASZPORTÓW

1.  Strony drogą dyplomatyczną dokonają wymiany wzorów aktualnie wydawanych przez siebie paszportów dyplomatycznych w terminie trzydziestu (30) dni od podpisania niniejszej Umowy.
2.  Strony niezwłocznie powiadomią się wzajemnie drogą dyplomatyczną o wszelkich zmianach swoich przepisów regulujących wydawanie paszportów dyplomatycznych, jak również o wszelkich zmianach formatu takich paszportów i w takim przypadku przekażą drugiej Stronie drogą dyplomatyczną wzory swoich nowych lub zmienionych paszportów dyplomatycznych nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed ich wprowadzeniem.
Artykuł  6.

ZAWIESZENIE

Każda ze Stron może na czas określony zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub części, jeżeli uzasadniają to względy bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego lub zdrowia publicznego. Decyzja o takim zawieszeniu oraz o jego uchyleniu będzie niezwłocznie notyfikowana drugiej Stronie drogą dyplomatyczną. Zawieszenie takie lub jego uchylenie wejdzie w życie w dniu, w którym druga Strona otrzyma stosowne powiadomienie.

Artykuł  7.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie spory dotyczące interpretowania lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy będą rozwiązywane ugodowo w drodze konsultacji bądź negocjacji pomiędzy Stronami.

Artykuł  8.

ZMIANY

Wprowadzanie zmian do niniejszej Umowy jest możliwe za obopólną pisemną zgodą Stron. Zmiany wejdą w życie w trybie określonym w art. 9 i będą stanowić integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł  9.

WEJŚCIE W ŻYCIE, OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej z notyfikacji, którymi Strony powiadamiają się nawzajem o spełnieniu wszystkich wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie Umowy.
2.  Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może ją rozwiązać za wypowiedzeniem przekazanym drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa utraci moc obowiązującą po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.
Niniejszą Umowę sporządzono w Ammanie, w dniu 19 maja 2019 r., w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych, rozstrzygająca będzie angielska wersja językowa.