Monitor Polski

M.P.2015.998

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2015 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj",
podpisane w Tokio dnia 27 lutego 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Japonii, (zwane dalej "Stronami", a każdy z osobna "Stroną"),

W duchu promowania bliższej współpracy pomiędzy dwoma krajami, oraz

Pragnąc zapewnić szersze możliwości dla swoich obywateli, w szczególności osób młodych, docenienia kultury i sposobu życia w drugim państwie, w celu promowania wzajemnego zrozumienia pomiędzy dwoma krajami,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1. Każda ze Stron wyda obywatelowi drugiego Państwa (zwanego dalej "Państwem wysyłającym"), posiadającemu miejsce zamieszkania w tym państwie, wolną od opłat, stosowną wizę.
2. Każda ze Stron wyda wizę, o której mowa w punkcie 1, jeśli obywatel, o którym mowa w punkcie 1, spełnia wszystkie poniższe warunki, a Strona uważa to za stosowne:
(a) ma zamiar przekroczyć granicę drugiego Państwa (zwanego dalej "Państwem przyjmującym") w szczególności w celu wypoczynkowym;
(b) w dniu złożenia wniosku ma od osiemnastu (18) do trzydziestu (30) lat włącznie;
(c) nie towarzyszą mu osoby, będące na jego utrzymaniu;
(d) posiada ważny paszport oraz bilet powrotny, lub wystarczające środki finansowe do nabycia takiego biletu;
(e) posiada stosowne środki finansowe na swoje utrzymanie w Państwie przyjmującym w początkowym okresie pobytu;
(f) ma zamiar opuścić terytorium Państwa przyjmującego po zakończeniu okresu pobytu, nie zmieniając statusu swojego pobytu w trakcie jego trwania;
(g) nie otrzymał dotychczas wizy zezwalającej na pobyt w Państwie przyjmującym w charakterze uczestnika Programu "Zwiedzaj i Pracuj";
(h) spełnia wszelkie wymogi zdrowotne, określone w prawie Strony;
(i) posiada ubezpieczenie zdrowotne w wystarczającym zakresie;
(j) nie figuruje w rejestrze osób karanych; oraz
(k) będzie przestrzegać przepisów prawnych, obowiązujących w Państwie przyjmującym w trakcie swojego pobytu w Państwie przyjmującym.
Artykuł  2

Każda ze Stron zezwoli obywatelom Państwa wysyłającego na ubieganie się o wizę w celu pobytu w Państwie przyjmującym w charakterze uczestnika Programu "Zwiedzaj i Pracuj" w ambasadzie Państwa przyjmującego, znajdującej się w Państwie wysyłającym. W przypadku, w którym będzie to konieczne, osoby ubiegające się o wizę odbędą rozmowę z przedstawicielami ambasady w celu ustalenia spełnienia kryteriów do udziału w Programie.

Artykuł  3

Każda ze Stron zezwoli obywatelom Państwa wysyłającego, posiadających ważne wizy, na pobyt w Państwie przyjmującym w charakterze uczestnika Programu "Zwiedzaj i Pracuj" na okres jednego roku od daty wjazdu i zezwoli im na podjęcie zatrudnienia bez uzyskania zezwolenia na pracę o charakterze dodatkowym w stosunku do pobytu wypoczynkowego, w celu uzupełnienia zasobów finansowych przeznaczonych na podróż, zgodnie z przepisami prawnymi Państwa przyjmującego.

Artykuł  4

Każda ze Stron określi corocznie liczbę wiz, o których mowa w Artykule 1, obywatelom Państwa wysyłającego i powiadomi drugą Stronę o tym drogą dyplomatyczną.

Artykuł  5

Obywatele każdej ze Stron, którzy przekroczyli granicę Państwa przyjmującego w charakterze uczestników Programu "Zwiedzaj i Pracuj", będą przestrzegać przepisów prawnych, obowiązujących w Państwie przyjmującym w trakcie pobytu w tym Państwie.

Artykuł  6

Postanowienia niniejszego Porozumienia będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami prawnymi.

Artykuł  7
1. Strony powiadomią się wzajemnie, na piśmie, o zakończeniu stosownych procedur wewnętrznych, koniecznych dla wejścia w życie Porozumienia. Porozumienie wejdzie w życie trzydziestego dnia po dacie otrzymania noty późniejszej.
2. Wszelkie spory, mogące wynikać w związku z interpretacją niniejszego Porozumienia będą rozwiązywane drogą dyplomatyczną.
3. Postanowienia niniejszego Porozumienia mogą, w dowolnym czasie, być przedmiotem konsultacji pomiędzy Stronami, prowadzonych drogą dyplomatyczną.
4. Zmiany w niniejszym Porozumieniu mogą być negocjowane przez Strony w dowolnym czasie. Zmiany te zostaną przyjęte w formie pisemnej.
5. Każda ze Stron może czasowo zawiesić, w całości lub w części, realizację powyższych postanowień ze względu na prowadzoną politykę państwa. Każde takie zawieszenie będzie bezzwłocznie notyfikowane drugiej Stronie drogą dyplomatyczną.
6. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie drogą dyplomatyczną, na piśmie, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
7. Niezależnie od rozwiązania niniejszego Porozumienia lub zawieszenia realizacji którychkolwiek z jego postanowień, o ile Strony nie zdecydują inaczej, drogą dyplomatyczną, każda ze Stron pozytywnie rozpatrzy wniosek o przekroczenie granicy lub pobyt obywatela Państwa wysyłającego, który, w momencie rozwiązania lub zawieszenia Porozumienia, posiada już ważną wizę, uprawniającą do pobytu w Państwie przyjmującym w charakterze uczestnika Programu "Zwiedzaj i Pracuj" lub jest uprawniony do pobytu w Państwie przyjmującym, zgodnie z Artykułem 3.
NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, będąc należycie umocowani przez odpowiednie Strony, podpisali niniejsze Porozumienie.

Sporządzono w Tokio, dnia 27 lutego 2015 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, japońskim i angielskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy interpretacji za rozstrzygający uważany będzie tekst w języku angielskim.