Art. 7. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  7

Zwolnienia od podatków i opłat

Pojazdy zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron, użyte do przewozu pasażerów i ładunków na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będą zwolnione, na zasadzie wzajemności, od wszelkich opłat i podatków nakładanych na pojazdy zagraniczne.

Zezwolenia uprawniające do używania dróg, mostów i tuneli zbudowanych na zasadzie koncesji, opłaty za uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozu z przekroczonym ciężarem i wymiarami pojazdów albo w dniach gdy przewozy są zabronione, a także opłaty za świadczone usługi będą przestrzegane i uiszczane.