Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.

UMOWA
sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych,

Przekład

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Cesarski Rząd Iranu, pragnąc ułatwić przewozy drogowe pasażerów i ładunków między obydwoma krajami oraz w tranzycie przez ich terytoria, uzgodniły, co następuje:

Zakres zastosowania

Postanowienia niniejszej umowy będą mieć zastosowanie do przewozu pasażerów i ładunków, podczas którego punkt początkowy lub docelowy trasy przejazdu jest położony na terytorium jednej z Umawiających się Stron, albo w tranzycie przez to terytorium, pojazdami zarejestrowanymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Definicje

1)
Określenie "przewoźnik" oznacza osobę fizyczną lub prawną, mającą siedzibę w Polsce lub w Iranie, która jest upoważniona stosownie do prawa obowiązującego w danym kraju do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych pasażerów i ładunków.
2)
Określenie "pojazd" oznacza środek transportu zbudowany specjalnie do używania na drogach, z napędem mechanicznym, i, zależnie od okoliczności, jego przyczepę lub naczepę, przeznaczony do przewozu:
a)
więcej niż ośmiu pasażerów siedzących, nie licząc kierowcy, albo
b)
ładunków.
3)
Określenie "zezwolenie" obejmuje wszelkie rodzaje zezwoleń, koncesji albo pozwoleń, które są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami każdej Umawiającej się Strony.

Przewozy pasażerów

1)
Przewóz pasażerów zgodny z następującymi warunkami będzie zwolniony od obowiązku uzyskania zezwoleń:
a)
przewóz określonych osób określonym pojazdem na całej trasie, której punkty początkowy i końcowy są położone na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie zarejestrowany jest pojazd, bez pozostawiania lub zabierania podróżnych na trasie przejazdu albo na przystankach poza wymienionym krajem (przewóz charterowy),

albo

b)
przewóz grupy ludzi z punktu w kraju, gdzie pojazd został zarejestrowany, do punktu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pod warunkiem że pojazd opuszcza terytorium tej drugiej z Umawiających się Stron bez pasażerów, albo
c)
przejazd tranzytem przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, z wyjątkiem powtarzających się jazd o charakterze regularnym, które odbywają się w okresie krótszym niż szesnaście dni. W przypadku tranzytu bez pasażerów przewoźnik powinien udowodnić, że pojazd przejedzie w stanie próżnym i bez pasażerów przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
2)
Z wyjątkiem przewozów określonych w pierwszym ustępie niniejszego artykułu, na inne rodzaje przewozu wymaga się uzyskania zezwoleń zgodnie z prawem wewnętrznym i przepisami Umawiających się Stron.

Przewozy ładunków

Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mają prawo czasowego wprowadzania swoich pojazdów, z ładunkiem lub w stanie próżnym, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu przewozu ładunków zgodnie z następującymi zasadami:

a)
z każdego uzgodnionego punktu na terytorium jednej Umawiającej się Strony do każdego uzgodnionego punktu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony albo
b)
w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Zastosowanie prawa wewnętrznego

We wszystkich przypadkach, które nie są objęte postanowieniami niniejszej umowy, przewoźnicy i kierowcy pojazdów jednej Umawiającej się Strony będą przestrzegać praw i przepisów drugiej Umawiającej się Strony łącznie z przepisami odnoszącymi się do długości, szerokości i wysokości ładunku oraz nacisku osi, podczas przejazdu przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Zakaz przewozów wewnętrznych

Postanowienia niniejszej umowy nie upoważniają przewoźników każdej z Umawiających się Stron do wykonywania przewozów pasażerów lub ładunków na terytorium drugiej Umawiającej się Strony z jednego punktu do drugiego na tym samym terytorium, chyba że uzyskają oni pozwolenie właściwych władz odpowiedniej Umawiającej się Strony.

Zwolnienia od podatków i opłat

Pojazdy zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron, użyte do przewozu pasażerów i ładunków na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będą zwolnione, na zasadzie wzajemności, od wszelkich opłat i podatków nakładanych na pojazdy zagraniczne.

Zezwolenia uprawniające do używania dróg, mostów i tuneli zbudowanych na zasadzie koncesji, opłaty za uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozu z przekroczonym ciężarem i wymiarami pojazdów albo w dniach gdy przewozy są zabronione, a także opłaty za świadczone usługi będą przestrzegane i uiszczane.

Formalności celne

Paliwo i olej zawarte w zwykłych zbiornikach pojazdu jednej Umawiającej się Strony, wjeżdżającego czasowo na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jest zwolnione od należności i opłat wwozowych oraz od zakazów i ograniczeń przywozowych.

Czasowy wwóz części zamiennych dla naprawy określonego pojazdu wprowadzonego uprzednio na okres czasowy jest zwolniony od należności i opłat wwozowych oraz zakazów i ograniczeń przywozowych. Umawiające się Strony będą wymagać okazania dokumentów dotyczących czasowego wwozu tych części. Części zamienione będą albo zwolnione, zniszczone lub też wywiezione z powrotem pod nadzorem władz celnych.

Naruszenia

1)
Właściwe władze Umawiających się Stron nadzorują przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez przewoźników.
2)
Władze Umawiającej się Strony, na której terytorium zarejestrowany jest pojazd, w przypadku gdy jej przewoźnicy i kierowcy pojazdów znajdujących się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony naruszą postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy i przepisy dotyczące ruchu drogowego oraz przewozów obowiązujące na tym terytorium, podejmą następujące kroki na żądanie właściwych władz tej drugiej Umawiającej się Strony:
a)
ostrzeżenie,
b)
zawieszenie zezwolenia czasowo, częściowo lub całkowicie, na wykonywanie przewozów na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie naruszenie miało miejsce.
3)
Właściwe władze pierwszej Umawiającej się Strony powiadamiają właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony o podjętych środkach wyszczególnionych w ustępie 2 niniejszego artykułu.
4)
Każda Umawiająca się Strona będzie respektować kary, które mogą być nałożone przez sądy lub właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z ustawami i przepisami wewnętrznymi, w związku z naruszeniami mającymi miejsce na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Właściwe władze

Umawiające się Strony podadzą sobie wzajemnie do wiadomości, które władze są odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy.

Wymienione władze będą porozumiewać się ze sobą bezpośrednio.

Sposób wykonywania umowy

Właściwe władze Umawiających się Stron uzgodnią sposób wykonywania niniejszej umowy w formie protokołu, który będzie ustalony w tym samym czasie co ta umowa.

Komisja Mieszana

Tworzy się Komisję Mieszaną, składającą się z przedstawicieli obu Umawiających się Stron, w celu opracowywania postanowień szczegółowych i nadzoru nad właściwym wykonywaniem niniejszej umowy oraz rozwiązywania problemów, które mogą wyniknąć. Komisja będzie odbywać posiedzenia na wniosek każdej z Umawiających się Stron na przemian w Polsce i w Iranie. Komisja jest uprawniona do zmiany protokołu wyszczególnionego w artykule 11.

Płatności

Wszystkie płatności wynikające ze stosowania niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującymi umowami płatniczymi między obydwoma Umawiającymi się Stronami.

Agencje

Agencja polskich firm i instytucji transportowych w Iranie, jak również agencja irańskich firm i instytucji transportowych w Polsce będzie powierzona jednej z firm lub instytucji transportowych zatwierdzonych przez właściwe władze odpowiedniej Umawiającej się Strony.

Wejście w życie i okres ważności

1)
Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu wymiany pisemnych not potwierdzających zatwierdzenie wymienionej umowy przez odpowiednie władze obu Umawiających się Stron.
2)
Niniejsza umowa została zawarta na okres jednego roku.

Po tym okresie jej ważność będzie automatycznie przedłużana na każdy następny rok, jeżeli żadna ze stron nie wyrazi na piśmie swojego życzenia o wypowiedzeniu jej co najmniej na trzy miesiące przed datą jej wygaśnięcia.

Sporządzono w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r. w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.