§ 14. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  14.
1.
Oddania do użytku zadań inwestycji priorytetowych, etapów stanowiących część zadania lub ważniejszych obiektów pozwalających na uruchomienie eksploatacji - dokonuje komisja rządowa lub międzyresortowa, zgodnie z obowiązującymi zasadami przeprowadzania odbiorów i oddawania do użytku obiektów inwestycyjnych.
2.
Komisje, o których mowa w ust. 1, powinny dokonywać odbioru technicznego zakończonych zadań, etapów stanowiących część zadania lub ważniejszych obiektów i powinny podejmować decyzje o zakończeniu okresu rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Rządowe komisje odbioru powołuje na wniosek właściwego ministra Prezes Rady Ministrów w razie oddawania do użytku całości zakładu lub ważniejszych jego wydziałów produkcji podstawowej. Komisje międzyresortowe powołuje właściwy minister nadzorujący inwestora w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami. W skład komisji międzyresortowej powinni wchodzić przedstawiciele resortu inwestora, resortu generalnego wykonawcy, generalnego projektanta, generalnego dostawcy oraz centrali banku finansującego.
3.
Oddanie do użytku zakończonych etapów stanowiących część zadań inwestycji priorytetowych powinno należeć do komisji zjednoczenia, powołanej przez dyrektora zjednoczenia nadzorującego inwestora. W skład komisji powinni wchodzić m.in. przedstawiciele zjednoczenia, generalnego projektanta, generalnego wykonawcy, generalnego dostawcy i banku finansującego.
4.
Komisje, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawiają rozliczenia z zakończonych i oddanych do użytku (eksploatacji) zadań inwestycji priorytetowych organowi, który daną komisję powołał, a w odpisie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zwracając szczególną uwagę na wysokość rzeczywiście poniesionych nakładów inwestycyjnych, terminowość oddania do użytku, uzyskaną zdolność produkcyjną oraz jakość i kompleksowość wykonanych robót i urządzeń. Sprawozdanie takie powinno być złożone bezpośrednio po ostatecznym oddaniu zadania - obiektu do użytku (eksploatacji).
5.
Sposób sporządzania rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, jak również rozliczenia z osiąganych efektów regulują przepisy zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 lipca 1966 r. w sprawie rozliczania się z zakończonych i oddawanych do użytku inwestycji (Monitor Polski Nr 41, poz. 208).
6.
Oddanie do użytku (eksploatacji) zadania inwestycyjnego lub obiektu w trybie określonym w ust. 1-3 nie zwalnia wykonawcy i inwestora od dokonania odbioru końcowego inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.