Gromadzenie, wydatkowanie i ewidencja środków Funduszu Postępu Technicznego oraz zasady sprawozdawczości z zakresu gospodarki tymi środkami.

Monitor Polski

M.P.1958.98.539

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 grudnia 1958 r.
w sprawie trybu gromadzenia, wydatkowania i ewidencji środków Funduszu Postępu Technicznego oraz zasad sprawozdawczości z zakresu gospodarki tymi środkami.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia (Dz. U. Nr 61, poz. 302) i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
1.
Ilekroć w zarządzeniu niniejszym powołano przepisy rozporządzenia bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia (Dz. U. Nr 61, poz. 302).
2.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o "Funduszu" bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć Fundusz Postępu Technicznego.
3.
Ilekroć w zarządzeniu niniejszym jest mowa o instytutach naukowo-badawczych, należy przez to rozumieć instytuty naukowo-badawcze i centralne laboratoria, nie prowadzone według zasad rozrachunku gospodarczego.
Dysponentami Funduszu w rozumieniu niniejszego zarządzenia są:
1)
ministrowie wymienieni w § 1 rozporządzenia,
2)
jednostki organizacyjne upoważnione do dysponowania częścią Funduszu w myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia,
3)
przedsiębiorstwa państwowe w przypadkach określonych w § 9 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia.
Dla gromadzenia i wydatkowania Funduszu otwiera się dysponentom Funduszu wymienionym w § 2 pkt 1 niniejszego zarządzenia - w Narodowym Banku Polskim, a pozostałym dysponentom - w bankach finansujących ich działalność eksploatacyjną, odrębne rachunki bankowe, zwane "rachunkami Funduszu Postępu Technicznego".
1.
Kwoty narzutów obciążających koszty przedsiębiorstw przelewa się na rachunek Funduszu ministerstwa lub na rachunek Funduszu właściwego dysponenta w wysokości ustalonego dla przedsiębiorstwa wskaźnika procentowego narzutów od wartości faktycznie dokonanej sprzedaży wyrobów i usług w cenach zbytu, pomniejszonej o podatek obrotowy lub od operacji nietowarowych.
2.
Przedsiębiorstwa dokonują przelewu kwot, o których mowa w ust. 1, w ratach kwartalnych w terminie do 40 dni po rozpoczęciu I kwartału oraz w terminie do 25 dni po rozpoczęciu każdego z następnych kwartałów. Każda rata obejmuje zaliczkowe obliczenie narzutów od planowanej wartości sprzedaży wyrobów i usług na dany kwartał, skorygowane o rozliczenie narzutów za kwartał ubiegły w oparciu o wynikającą z danych bilansowych faktyczną wartość sprzedaży (ust. 1). Ewentualne korekty kwoty narzutów, przypadającej za rok ubiegły, wynikające ze zmiany danych bilansowych w toku badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych, powinny być uwzględnione przy najbliższym dokonywaniu przelewów za następne kwartały.
3.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych i jednostek równorzędnych) ustalą szczegółowy tryb i sposób gromadzenia środków Funduszu.
4.
Dotacje budżetowe przelewa się na rachunek Funduszu ministerstwa po otrzymaniu na ten cel odpowiednich kredytów budżetowych.
Dysponenci Funduszu wydatkują środki Funduszu:
1)
w drodze udzielania dotacji:
a)
podległym instytutom naukowo-badawczym,
b)
podległym przedsiębiorstwom, a w szczególności biurom konstrukcyjnym, biurom projektowym, w przypadkach określonych w § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,
2)
w drodze pokrywania faktur (rachunków) w razie zlecenia prac jednostkom wymienionym w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia na podstawie umów,
3)
w drodze wypłacania nagród związanych z postępem technicznym,
4)
w drodze dokonywania przelewów na rachunki Funduszu innych dysponentów Funduszu.
1.
Dotacje z Funduszu na rzecz instytutów naukowo-badawczych (§ 5 pkt 1 lit. a) udziela się w wysokości odpowiadającej programowi ich działalności związanej z postępem technicznym, a w szczególności:
1)
dotacje na rzecz instytutów finansowanych z Funduszu w pełnej wysokości udziela się w kwocie potrzebnej na pokrycie wydatków instytutu; przy udzielaniu dotacji potrąca się dochody własne instytutu;
2)
dotacje na rzecz instytutów gospodarujących na podstawie własnych dochodów oraz środków Funduszu udziela się w wysokości potrzebnej na sfinansowanie kosztów opracowania określonych zadań (tematów), objętych programem prac instytutu, nie więcej jednak niż do wysokości różnicy między planowanymi dochodami a wydatkami.
2.
Preliminarze instytutów naukowo-badawczych obejmują wszystkie ich dochody i wydatki oraz pozostałości środków na początek i koniec roku, nie wyłączając dochodów i wydatków planowanych dotychczas jako środki specjalne i gospodarstwa pomocnicze, prowadzone według zasad uproszczonych.
3.
Istniejące przy instytutach naukowo-badawczych gospodarstwa pomocnicze, prowadzone według zasad rozrachunku gospodarczego, mogą być nadal prowadzone do czasu wydania odmiennych przepisów.
4. 2
Wydatki na zakupy inwestycyjne instytutów naukowo-badawczych są objęte ich preliminarzami.
5. 3
Wydatki instytutów naukowo-badawczych na inwestycje, nie wymienione w ust. 4, są finansowane z budżetu Państwa w trybie określonym dla jednostek budżetowych..
6.
Do preliminarzy instytutów powinna być dołączona kalkulacja dochodów, wydatków oraz zatrudnienia i płac.
7.
Klasyfikację dochodów i wydatków oraz wzory preliminarzy i załączników do preliminarzy ustalają właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Finansów.
8.
Zbiorczy preliminarz instytutów naukowo-badawczych stanowi załącznik do planu finansowego Funduszu.
9.
Tryb zatwierdzania preliminarzy instytutów naukowo-badawczych oraz dokonywania w nich zmian określają właściwi ministrowie.
Dysponenci Funduszu będący jednostkami budżetowymi gromadzą i wydatkują środki Funduszu oraz prowadzą ewidencję i sprawozdawczość z zakresu gospodarki tymi środkami według zasad określonych w przepisach o rachunkowości budżetowej oraz w niniejszym zarządzeniu.
Dysponenci Funduszu będący jednostkami na rozrachunku gospodarczym gromadzą i wydatkują środki Funduszu oraz prowadzą ewidencję z zakresu gospodarki tymi środkami według zasad określonych w przepisach finansowo-księgowych dla jednostek na rozrachunku gospodarczym, natomiast sprawozdawczość według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.
Instytuty naukowo-badawcze gromadzą i wydatkują środki uzyskane z dochodów własnych i z Funduszu oraz prowadzą ewidencję i sprawozdawczość z zakresu swej gospodarki finansowej według zasad określonych w przepisach o rachunkowości budżetowej dla zakładów budżetowych oraz w niniejszym zarządzeniu.
Dysponenci Funduszu oraz instytuty naukowo-badawcze prowadzą ewidencję kosztów prac związanych z postępem technicznym według poszczególnych tematów prac badawczych, przewidzianych w dokumentacji, określającej cel, zakres i przewidywane koszty prac. Koszty ogólne (pośrednie) prac naukowo-badawczych podlegają rozliczeniu na tematy prac naukowo-badawczych proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich. Tryb rozliczania kosztów ogólnych określają właściwe ministerstwa.
1.
Dysponenci Funduszu składają kwartalne i roczne sprawozdania z gospodarki środkami Funduszu w trybie określonym w przepisach o rachunkowości budżetowej według wzoru RB 30, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.
Dane zawarte w sprawozdaniach RB 30 dysponentów będących jednostkami na rozrachunku gospodarczym podlegają włączeniu do zbiorczej sprawozdawczości budżetowej ministerstwa.
3. 4
W sprawozdaniach sporządzanych według wzoru Rb30 podaje się dochody i wydatki w układzie ustalonym w planie finansowym Funduszu na dany rok.
4. 5
Ministerstwa (urzędy centralne i jednostki równorzędne) przesyłają kopie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Komitetowi do Spraw Techniki.
(skreślony).
1.
W ministerstwach wymienionych w § 1 rozporządzenia nie mogą być prowadzone środki specjalne typu 13 "Scentralizowane akcje gospodarcze" - w zakresie rozdziału 3 "Fundusz nagród za postęp techniczny" i rozdziału 4 "Fundusz prac konstrukcyjnych i doświadczalnych" oraz inne środki specjalne przeznaczone na finansowanie postępu technicznego.
2.
Pozostałości niewykorzystanych środków specjalnych, określonych w ust. 1, podlegają przelaniu na Fundusz Postępu Technicznego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 7

SPRAWOZDANIE Z GOSPODARKI ŚRODKAMI FUNDUSZU POSTĘPU TECHNICZNEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO .................... 195... R.

§Określenie rodzaju dochodówDochody
zatwierdzono według planu na rokwpłacono na rachunek bankowy od początku rokudochody od początku roku
12345
1Narzuty obciążające koszty przedsiębiorstw
2Dotacje budżetowe
3Dotacje budżetowe na inwestycje zdecentralizowane
4Inne dochody
5Przelewyx
Razem
Zwiększenie Funduszu
Pozostałość na początku rokuxx
Ogółem
§Określenie rodzaju wydatkówWydatki
zatwierdzono według planu na rokwypłacono z rachunku bankowego od początku rokukoszty od początku roku
12345
1Dotacje dla instytutów naukowo-badawczych
2Dotacje dla przedsiębiorstw
3Inwestycje zdecentralizowane
4Zlecenia i prace własne
5Nagrody
6Inne wydatki
7Przelewyx
Razem
Zmniejszenie Funduszuxx
Pozostałość na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem
Wzór RB 30.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 8

(skreślony)

1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 marca 1961 r. (M.P.61.29.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 kwietnia 1961 r.
2 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 marca 1961 r. (M.P.61.29.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 kwietnia 1961 r.
3 § 6 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 marca 1961 r. (M.P.61.29.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 kwietnia 1961 r.
4 § 11 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 28 marca 1961 r. (M.P.61.29.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 kwietnia 1961 r.
5 § 11 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 28 marca 1961 r. (M.P.61.29.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 kwietnia 1961 r.
6 § 12 skreślony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 28 marca 1961 r. (M.P.61.29.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 kwietnia 1961 r.
7 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 28 marca 1961 r. (M.P.61.29.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 kwietnia 1961 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
8 Załącznik nr 2 skreślony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 28 marca 1961 r. (M.P.61.29.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 kwietnia 1961 r.