Gospodarka finansowa generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Monitor Polski

M.P.1967.44.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 lipca 1967 r.
w sprawie gospodarki finansowej generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Na podstawie §§ 55 i 59 uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316), §§ 51 i 55 uchwały nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń budownictwa i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 317), § 25 uchwały nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski Nr 15, poz. 72), § 1 ust. 3 pkt 2 i § 8 ust. 1 uchwały nr 367 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie organizacji dostaw kompletnych obiektów przeznaczonych na eksport oraz § 5 ust. 4 zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad, zakresu, obowiązków i trybu działania generalnych dostawców oraz zasad ich współpracy z bezpośrednimi producentami maszyn i urządzeń inwestycyjnych - zarządza się, co następuje:
Przedsiębiorstwa lub inne jednostki organizacyjne działające według zasad rozrachunku gospodarczego, wykonujące zadania generalnego dostawcy, podporządkowane Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych prowadzą gospodarkę finansową według zasad ustalonych w obowiązujących je uchwałach w sprawie gospodarki finansowej z uwzględnieniem zmian wynikających z zarządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1966 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego i Ministrowi Górnictwa i Energetyki (Monitor Polski Nr 74, poz. 346).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.