Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem drogowym i kolejowym E01 - Rozdział 2 - Ewidencja towarów,... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 2 - Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem drogowym i kolejowym E01 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  2

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem drogowym i kolejowym E01

§  14.
1.
Ewidencję E01 prowadzą graniczne urzędy celne obsługujące transport drogowy i kolejowy. Wzór karty ewidencji o symbolu E01 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 3, towary wprowadzane na polski obszar celny, w tym środki transportu przewożące te towary oraz puste środki transportu przystosowane do przewozu towarów.
3.
Wpisowi do ewidencji nie podlegają towary, dla których nadanie przeznaczenia celnego nie wymaga udokumentowania.
§  15.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie:
1)
deklaracji skróconej lub innych dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej, lub
2)
karnetu TIR, karnetu ATA albo noty tranzytowej stosowanej w ramach wspólnej procedury tranzytowej (WPT), lub
3)
zgłoszenia celnego.
2.
Wpisów do ewidencji na podstawie dokumentów określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się zgodnie z art. 43 Kodeksu celnego, jeżeli organ celny odstąpił od wymogu składania deklaracji skróconej.
3.
Załącznikami do ewidencji są:
1)
w wypadku towarów obejmowanych w granicznym urzędzie celnym procedurą tranzytu - odpowiednia karta zgłoszenia celnego albo odpowiedni odcinek karnetu TIR lub karnetu ATA, wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia procedurą tranzytu,
2)
w wypadku towarów, które w chwili wprowadzania na polski obszar celny są już objęte procedurą tranzytu przewidzianą w umowach międzynarodowych - "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy" oraz dokumenty, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towarów procedurą tranzytu,
3)
w wypadku towarów innych niż określone w pkt 1 i 2, deklaracja skrócona lub potwierdzone kserokopie dokumentów, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej; jeżeli wpisu dokonano na podstawie zgłoszenia celnego, do ewidencji nie dołącza się żadnych dokumentów.
§  16.
1.
W wypadku dokonywania wpisu dotyczącego środka przewozowego wprowadzanego na polski obszar celny bez ładunku, w kolumnie "6" "rodzaj towaru", należy umieścić adnotację "pusty"; do kolumn nr "4", "7", "9" i "10" przepis § 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2.
W wypadku towarów, którym nadane zostaje przeznaczenie celne inne niż procedura tranzytu, przy wypełnianiu kolumny "7" i "8" stosuje się § 12 ust. 1.
§  17.
Ewidencję E01 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E01 z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przedstawienia towaru organowi celnemu,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się dane osoby, która wprowadziła towar na polski obszar celny i przejęła odpowiedzialność za te towary; w wypadku towarów objętych procedurą tranzytu należy wpisać dane korzystającego z procedury tranzytu,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się rodzaj dokumentu przewozowego oraz jego numery; w wypadku towarów przewożonych w ramach WPT wpisuje się także kraj urzędu celnego wyjścia,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. alkohol, artykuły spożywcze, wyposażenie stoisk,
7)
w kolumnie "7" w wypadku towarów objętych procedurą tranzytu wpisuje się nazwę i kod urzędu celnego przeznaczenia lub wywozu lub dane osoby upoważnionej, przez którą należy rozumieć osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się datę i sposób powiadomienia urzędu celnego przeznaczenia o objęciu procedurą tranzytu towaru wrażliwego, który ma być dostarczony do tego urzędu,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się datę dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia lub datę nadania towarowi innego przeznaczenia celnego w urzędzie granicznym,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się oznaczenie i pozycję ewidencji tranzytowej odbiorczej urzędu wewnętrznego lub oznaczenie i pozycję prowadzonej przez urząd graniczny ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarowi przeznaczenia celnego,
11)
w kolumnie "11" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnach "9" i "10",
12)
w kolumnie "12" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla dokonywanego wpisu.
§  18.
1.
W wypadku towaru objętego procedurą tranzytu zamknięcie ewidencji następuje poprzez wpisanie w kolumnach "9" oraz "10" danych dotyczących pozycji ewidencji tranzytowej odbiorczej E12 urzędu celnego przeznaczenia.
2.
Jeżeli towar nie został dostarczony do urzędu celnego przeznaczenia, w kolumnie "12" umieszcza się adnotację o podjętych w tej sprawie działaniach.
3.
W wypadku towarów innych, niż określone w ust. 1, zamknięcie ewidencji E01 następuje poprzez wpisanie w kolumnach "9" oraz "10" daty oraz oznaczenia i pozycji prowadzonej przez graniczny urząd celny w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E13, E14, E15, E16 lub E19.
4.
Jeżeli organ celny cofa towar za granicę, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, ewidencję zamyka się poprzez umieszczenie w kolumnie "9" oraz "10" daty oraz oznaczenia i pozycji prowadzonej przez graniczny urząd celny ewidencji E19, a w kolumnie "12" adnotacji: "towar cofnięty za granicę z powodu..."
5.
W wypadku orzeczenia przez organ celny przepadku towaru, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, należy umieścić odpowiednią adnotację w kolumnie "12".