EWIDENCJE TOWARÓW - Dział 1 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Dział 1 - EWIDENCJE TOWARÓW - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

DZIAŁ  I

EWIDENCJE TOWARÓW

Przepisy ogólne

§  1.
W celu ewidencjonowania towarów, urzędy celne prowadzą:
1)
ewidencję towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem drogowym i kolejowym, o symbolu - E01,
2)
ewidencję towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem wodnym, o symbolu - E02,
3)
ewidencję towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem lotniczym E03,
4)
ewidencję towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem przesyłowym, o symbolu - E04,
5)
ewidencję towarów objętych procedurą odprawy czasowej, o symbolu - E05,
6)
ewidencję towarów objętych procedurą uszlachetnienia czynnego w systemie zawieszeń, o symbolu - E06,
7)
ewidencję towarów objętych procedurą składu celnego, o symbolu - E07,
8)
ewidencję towarów powrotnie przywożonych w ramach uzupełniających procesów uszlachetniania, o symbolu - E08,
9)
ewidencję towarów, wprowadzonych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych, o symbolu - E09,
10)
ewidencję towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego, o symbolu - E10,
11)
ewidencję towarów objętych procedurą tranzytu - nadawczą, o symbolu - E11,
12)
ewidencję towarów objętych procedurą tranzytu - odbiorczą, o symbolu - E12,
13)
ewidencję towarów dopuszczonych do obrotu, o symbolu - E13,
14)
ewidencję towarów, którym nadano przeznaczenie celne zrzeczenia się towaru na rzecz Skarbu Państwa, o symbolu - E14,
15)
ewidencję towarów, którym nadano przeznaczenie celne zniszczenia, o symbolu - E15,
16)
ewidencję towarów objętych procedurami celnymi z zastosowaniem procedur uproszczonych, o symbolu - E16,
17)
ewidencję towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu, o symbolu - E17,
18)
ewidencję towarów objętych procedurą wywozu, o symbolu - E18,
19)
ewidencję towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym, o symbolu - E19,
20)
ewidencję towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym, o symbolu - E20,
21)
ewidencję statków żeglugi morskiej i śródlądowej, o symbolu - E21.
§  2.
1.
Ewidencje towarów, o których mowa w § 1, prowadzi się w formie książkowej lub z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.
2.
Ewidencja z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych może być prowadzona po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ceł wzorów, sposobu i trybu prowadzenia tej ewidencji.
§  3.
1.
Ewidencja prowadzona w formie książkowej powinna być przygotowywana poprzez przeszycie ponumerowanych kart ewidencji, opatrzenie przeszycia przeznaczoną do tego celu plombą, przy użyciu wydzielonej tylko do tego celu plombownicy, oraz opisanie poprzez wskazanie ilości kart i złożenie podpisu przez dyrektora urzędu celnego lub osobę przez niego upoważnioną.
2.
Ewidencję w formie książkowej prowadzi się w okresach rocznych, z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok, a karty ewidencji są numerowane kolejno od numeru jeden.
§  4.
1.
Ewidencję towarów prowadzoną z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych prowadzi się z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok, z możliwością sporządzenia wydruków za każdy przedział czasowy.
2.
Karty wydruków ewidencji towarowych, po podpisaniu i opatrzeniu stemplem funkcjonariusza celnego upoważnionego przez dyrektora urzędu celnego, gromadzi się w okresach miesięcznych, w formie książkowej, po ich przeszyciu i kolejnym ponumerowaniu.
§  5.
1.
Ewidencję prowadzoną w formie książkowej należy rozpocząć w nowym roku kalendarzowym od przepisania nie zamkniętych pozycji ewidencji, dla których upłynęło więcej niż 1 rok od daty dokonania wpisu, zachowując dotychczasową numerację.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadku ewidencji prowadzonych z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.
§  6.
1.
Jednostki organizacyjne administracji celnej prowadzą poszczególne rodzaje ewidencji towarów w jednym egzemplarzu, który identyfikuje się według wzoru: symbol ewidencji/kod jednostki administracji celnej/wydzielone miejsce/rok.
2.
Dla dokumentów SAD i SDA pozycja ewidencji w polu A i C zapisywana jest zgodnie z przykładem: 140100/07/000327, co oznacza: 140100 - kod urzędu celnego; 07 - wydzielone miejsce do prowadzenia ewidencji (np. pasy); 000327 - pozycja ewidencji.
3.
Dla celów korespondencji należy używać pełnego oznaczenia pozycji ewidencji według wzoru: symbol ewidencji/kod jednostki administracji celnej/wydzielone miejsce/pozycja ewidencji/rok, zgodnie z przykładem: E01/140100/07/000327/1997.
4.
W wypadku prowadzenia w urzędzie celnym wydzielonej ewidencji dla pasów lub wyodrębnionych miejsc prowadzenia ewidencji, wyróżnik stanowią dwie ostatnie cyfry kodu jednostki administracji celnej oraz następne dwie cyfry miejsca wydzielonego, o których mowa w ust. 1. Wyróżnik ten może być stosowany po uprzednim uzgodnieniu dyrektora urzędu celnego z Prezesem Głównego Urzędu Ceł.
§  7.
1.
Z zastrzeżeniem § 14 ust. 3, towary wprowadzone na polski obszar celny transportem drogowym lub kolejowym i dostarczone do granicznego urzędu celnego ewidencjonuje się w ewidencji E01, a po dopełnieniu formalności celnych w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E13, E14, E15, E16 lub E19.
2.
Z zastrzeżeniem § 19 ust. 2, towary wprowadzane na polski obszar celny transportem wodnym i dostarczone do granicznego urzędu celnego morskiego lub rzecznego ewidencjonuje się w ewidencji E02, a po dopełnieniu formalności celnych w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16 lub E20.
3.
Z zastrzeżeniem § 24 ust. 2, towary wprowadzane na polski obszar celny transportem lotniczym i dostarczone do granicznego urzędu celnego ewidencjonuje się w ewidencji E03, a po dopełnieniu formalności celnych w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16 lub E19.
4.
Jeżeli towary, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, w chwili wprowadzenia na polski obszar celny są już objęte procedurą tranzytu przewidzianą w umowach międzynarodowych lub obejmowane są procedurą tranzytu, towary te w granicznym rzędzie celnym ewidencjonuje się wyłącznie w ewidencji E01 lub w wypadku wprowadzania towarów na polski obszar celny drogą morską - w ewidencji E02 lub lotniczą w ewidencji E03 i E11.
5.
Towary wprowadzane na polski obszar celny transportem przemysłowym (rurociągami, gazociągami lub liniami energetycznymi) ewidencjonuje się wyłącznie w ewidencji E04.
§  8.
Towary przywożone z zagranicy, dostarczone w procedurze tranzytu z granicznego urzędu celnego do wewnętrznego urzędu celnego przeznaczenia ewidencjonuje się w ewidencji tranzytowej odbiorczej E12, a po dopełnieniu formalności celnych - w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16.
§  9.
Zakończenie procedury celnej lub nadanie towarowi innego przeznaczenia celnego powinno zostać zaewidencjonowane odpowiednio w pozycji ewidencji nowej procedury celnej lub nowego przeznaczenia celnego z jednoczesnym dokonaniem w pozycji ewidencji poprzedniej (w kolumnie "Następna ewidencja") wpisu określającego numer i pozycję kolejnej ewidencji.
§  10.
1.
Towar wyprowadzany z polskiego obszaru celnego, przedstawiony w granicznym urzędzie celnym, po dopełnieniu formalności celnych ewidencjonuje się w ewidencji towarów objętych procedurą wywozu E18 lub w ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu E17 lub w ewidencji towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego E10, a następnie w ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19 lub w ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20.
2.
Towar przeznaczony do wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego, przedstawiony w wewnętrznym urzędzie celnym, po dopełnieniu formalności celnych ewidencjonuje się w ewidencji towarów objętych procedurą wywozu E18 lub w ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu E17 lub w ewidencji towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego E10. Po dostarczeniu towaru do granicznego urzędu celnego towar ewidencjonuje się wyłącznie w ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19 albo ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20.
3.
Towar, objęty procedurą tranzytu z granicznego urzędu celnego do innego granicznego urzędu celnego w celu wyprowadzenia za granicę, po przedstawieniu i dopełnieniu formalności celnych ewidencjonuje się w ewidencji towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem drogowym i kolejowym E01, a po dostarczeniu towaru do granicznego urzędu celnego przeznaczenia, towar ewidencjonuje się wyłącznie w ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19 albo w ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20.
4.
Pozycje ewidencji E19 lub E20 zamykają odpowiednie pozycje w jednej z ewidencji: E01, E10, E11, E17 lub E18.
§  11.
1.
Jeżeli towar został wcześniej zaewidencjonowany w innej ewidencji tego samego urzędu celnego (ewidencji poprzedniej), funkcjonariusz celny dokonujący wpisu zobowiązany jest do dokonania odpowiedniej adnotacji w poprzednio stosowanej ewidencji (zamknięcie pozycji ewidencji).
2.
Jeżeli dokonuje się wpisu towaru, który wcześniej został zaewidencjonowany w ewidencji innego urzędu celnego, funkcjonariusz celny dokonujący wpisu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić urząd, który dokonał wpisu do poprzednio stosowanej dla tego towaru ewidencji. Powiadomienia o dokonanych wpisach do ewidencji mogą być przekazywane zbiorczo, jednakże w okresach nie dłuższych niż 7 dni.
3.
Po upływie 1 miesiąca od terminu zakończenia procedury, określonego w pozwoleniu na korzystanie z procedury celnej lub przedłużonego terminu zakończenia procedury celnej (jeżeli urząd objęcia otrzymał decyzję o przedłużeniu terminu), urząd celny, który zaewidencjonował objęcie towaru procedurą, obowiązany jest w porozumieniu z urzędem kontrolnym podjąć działania niezbędne dla uregulowania sytuacji towaru, a następnie dokonać zamknięcia tej pozycji ewidencji.
4.
W wypadku całkowitego zniszczenia lub ostatecznej utraty towaru, spowodowanej wypadkiem losowym lub działaniem siły wyższej, ewidencja może zostać zamknięta poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji. Załącznikiem do ewidencji jest odpis lub kserokopia dokumentu potwierdzającego zaistnienie takich okoliczności wydanego przez właściwy organ.
§  12.
1.
W wypadku, gdy określona kolumna ewidencji nie wymaga wypełnienia, w polu tym wpisuje się poziomą kreskę.
2.
Jeżeli w ewidencji wymagane jest podanie danych osoby, należy w wypadku osób fizycznych wpisać imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, a w wypadku innych osób - nazwę i adres siedziby.
3.
Jeżeli w ewidencji wymagane jest wpisanie daty, to wpisu dokonuje się cyframi arabskimi rok/miesiąc/dzień, według wzoru: "RRRR.MM.DD".
4.
Każda pozycja ewidencji, po dokonaniu wpisów, powinna zostać podkreślona poziomą linią.
5.
W ewidencji nie należy dokonywać skreśleń ani poprawek dotyczących wpisów. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach dokonane zmiany nie powinny uniemożliwiać odczytania skreślonego zapisu. O dokonaniu zmiany należy umieścić w kolumnie "uwagi" adnotację według wzoru: "w kolumnie nr ... skreślono słowo/cyfrę ... i napisano słowo/cyfrę". Dokonanie zmian funkcjonariusz celny potwierdza podpisem i stemplem identyfikacyjnym.
6.
Organy celne przechowują dokumenty lub ich potwierdzone kopie, które stanowią załączniki do ewidencji.
§  13.
W wypadku gdy towar obejmowany jest procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń, o których mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, funkcjonariusz celny po otrzymaniu zgłoszenia uzupełniającego dokonuje wpisu w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E10, E13, E18 oraz umieszcza w kolumnie "uwagi" adnotację o udzielonym przez organ celny pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem drogowym i kolejowym E01

§  14.
1.
Ewidencję E01 prowadzą graniczne urzędy celne obsługujące transport drogowy i kolejowy. Wzór karty ewidencji o symbolu E01 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 3, towary wprowadzane na polski obszar celny, w tym środki transportu przewożące te towary oraz puste środki transportu przystosowane do przewozu towarów.
3.
Wpisowi do ewidencji nie podlegają towary, dla których nadanie przeznaczenia celnego nie wymaga udokumentowania.
§  15.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie:
1)
deklaracji skróconej lub innych dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej, lub
2)
karnetu TIR, karnetu ATA albo noty tranzytowej stosowanej w ramach wspólnej procedury tranzytowej (WPT), lub
3)
zgłoszenia celnego.
2.
Wpisów do ewidencji na podstawie dokumentów określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się zgodnie z art. 43 Kodeksu celnego, jeżeli organ celny odstąpił od wymogu składania deklaracji skróconej.
3.
Załącznikami do ewidencji są:
1)
w wypadku towarów obejmowanych w granicznym urzędzie celnym procedurą tranzytu - odpowiednia karta zgłoszenia celnego albo odpowiedni odcinek karnetu TIR lub karnetu ATA, wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia procedurą tranzytu,
2)
w wypadku towarów, które w chwili wprowadzania na polski obszar celny są już objęte procedurą tranzytu przewidzianą w umowach międzynarodowych - "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy" oraz dokumenty, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towarów procedurą tranzytu,
3)
w wypadku towarów innych niż określone w pkt 1 i 2, deklaracja skrócona lub potwierdzone kserokopie dokumentów, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej; jeżeli wpisu dokonano na podstawie zgłoszenia celnego, do ewidencji nie dołącza się żadnych dokumentów.
§  16.
1.
W wypadku dokonywania wpisu dotyczącego środka przewozowego wprowadzanego na polski obszar celny bez ładunku, w kolumnie "6" "rodzaj towaru", należy umieścić adnotację "pusty"; do kolumn nr "4", "7", "9" i "10" przepis § 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2.
W wypadku towarów, którym nadane zostaje przeznaczenie celne inne niż procedura tranzytu, przy wypełnianiu kolumny "7" i "8" stosuje się § 12 ust. 1.
§  17.
Ewidencję E01 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E01 z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przedstawienia towaru organowi celnemu,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się dane osoby, która wprowadziła towar na polski obszar celny i przejęła odpowiedzialność za te towary; w wypadku towarów objętych procedurą tranzytu należy wpisać dane korzystającego z procedury tranzytu,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się rodzaj dokumentu przewozowego oraz jego numery; w wypadku towarów przewożonych w ramach WPT wpisuje się także kraj urzędu celnego wyjścia,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. alkohol, artykuły spożywcze, wyposażenie stoisk,
7)
w kolumnie "7" w wypadku towarów objętych procedurą tranzytu wpisuje się nazwę i kod urzędu celnego przeznaczenia lub wywozu lub dane osoby upoważnionej, przez którą należy rozumieć osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się datę i sposób powiadomienia urzędu celnego przeznaczenia o objęciu procedurą tranzytu towaru wrażliwego, który ma być dostarczony do tego urzędu,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się datę dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia lub datę nadania towarowi innego przeznaczenia celnego w urzędzie granicznym,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się oznaczenie i pozycję ewidencji tranzytowej odbiorczej urzędu wewnętrznego lub oznaczenie i pozycję prowadzonej przez urząd graniczny ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarowi przeznaczenia celnego,
11)
w kolumnie "11" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnach "9" i "10",
12)
w kolumnie "12" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla dokonywanego wpisu.
§  18.
1.
W wypadku towaru objętego procedurą tranzytu zamknięcie ewidencji następuje poprzez wpisanie w kolumnach "9" oraz "10" danych dotyczących pozycji ewidencji tranzytowej odbiorczej E12 urzędu celnego przeznaczenia.
2.
Jeżeli towar nie został dostarczony do urzędu celnego przeznaczenia, w kolumnie "12" umieszcza się adnotację o podjętych w tej sprawie działaniach.
3.
W wypadku towarów innych, niż określone w ust. 1, zamknięcie ewidencji E01 następuje poprzez wpisanie w kolumnach "9" oraz "10" daty oraz oznaczenia i pozycji prowadzonej przez graniczny urząd celny w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E13, E14, E15, E16 lub E19.
4.
Jeżeli organ celny cofa towar za granicę, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, ewidencję zamyka się poprzez umieszczenie w kolumnie "9" oraz "10" daty oraz oznaczenia i pozycji prowadzonej przez graniczny urząd celny ewidencji E19, a w kolumnie "12" adnotacji: "towar cofnięty za granicę z powodu..."
5.
W wypadku orzeczenia przez organ celny przepadku towaru, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, należy umieścić odpowiednią adnotację w kolumnie "12".

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem wodnym E02

§  19.
1.
Ewidencję E02 prowadzą graniczne urzędy celne morskie i rzeczne. Wzór karty ewidencji E02 określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary wprowadzone na polski obszar celny transportem wodnym, jeżeli nadanie tym towarom przeznaczenia celnego wymaga udokumentowania.
3.
Jeżeli transport towarów wprowadzanych na polski obszar celny odbywał się z zastosowaniem konosamentu, towary objęte jednym konosamentem wpisuje się jako jedną pozycję ewidencji.
§  20.
Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej, albo na podstawie zgłoszenia celnego lub konosamentu, które stanowią załącznik do ewidencji.
§  21.
1.
Jeżeli towar obejmowany jest w urzędzie celnym morskim lub rzecznym procedurą tranzytu, towar ewidencjonuje się w ewidencji E02, a następnie w ewidencji E11.
2.
Po dokonaniu wpisu, do ewidencji dołącza się deklarację skróconą lub potwierdzone kserokopie dokumentów, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej.
3.
Jeżeli wpisu dokonano na podstawie zgłoszenia celnego, do ewidencji nie dołącza się żadnych dokumentów.
§  22.
Ewidencję E02 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji (dla każdego konosamentu) z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się numer ewidencji statków żeglugi śródlądowej i morskiej E21, prowadzonej w urzędzie celnym ewidencjonującym towar,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się datę przedstawienia towarów organowi celnemu,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby, na którą wystawiony jest konosament, a w wypadku konosamentów na zlecenie lub na okaziciela - dane osoby, którą zgodnie z konosamentem należy powiadomić o przybyciu statku; jeżeli wpis nie dotyczy towaru przywożonego z zastosowaniem konosamentu - wpisuje się dane osoby, która dostarczyła i przedstawiła towar organowi celnemu,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. "węgiel", "samochód" lub "drobnica",
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj numer dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu do ewidencji; w wypadku dokonania wpisu na podstawie deklaracji skróconej, w kolumnie dokonuje się adnotacji "deklaracja skrócona",
7)
w kolumnie "7" wpisuje się datę nadania przeznaczenia celnego ostatniej partii towaru,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji nadania przeznaczenia celnego ostatniej partii towaru,
9)
w kolumnie "9" składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach "7" i "8",
10)
w kolumnie "10" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla dokonywanego wpisu.
§  23.
1.
Zamknięcie ewidencji E02 następuje poprzez wpisanie w kolumnie "8" symbolu i pozycji prowadzonej przez morski lub rzeczny urząd celny w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16 lub E20.
2.
Jeżeli organ celny cofa towar za granicę, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, ewidencję zamyka się poprzez umieszczenie w kolumnie "10" adnotacji o przyczynach cofnięcia towaru oraz wpisanie towaru do ewidencji E20 i wpisanie tej pozycji w kolumnie "8". Datę cofnięcia towaru należy wpisać w kolumnie "8".
3.
W wypadku orzeczenia przez organ celny przepadku towaru, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, należy umieścić w kolumnie "10" odpowiednią adnotację.

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem lotniczym E03

§  24.
1.
Ewidencję E03 prowadzą graniczne urzędy celne lotnicze. Wzór karty ewidencji E03 określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary wprowadzone na polski obszar celny transportem lotniczym, jeżeli nadanie tym towarom przeznaczenia celnego wymaga udokumentowania.
3.
Jeżeli transport towarów wprowadzanych na polski obszar celny odbywał się z zastosowaniem manifestu, towary objęte jednym manifestem wpisuje się jako jedną pozycję ewidencji.
§  25.
Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej, albo na podstawie zgłoszenia celnego.
§  26.
Po dokonaniu wpisu do ewidencji dołącza się deklarację skróconą lub potwierdzone kserokopie dokumentów, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej; jeżeli wpisu dokonano na podstawie zgłoszenia celnego, do ewidencji nie dołącza się żadnych dokumentów.
§  27.
Ewidencje E03 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji dla każdego manifestu z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się cyframi arabskimi datę i godzinę przedstawienia manifestu w urzędzie celnym,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się numer i datę rejsu, którym dostarczono towar,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się ilość pozycji w manifeście lotniczym lub liście lotniczym AWB,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i numer dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu do ewidencji; w wypadku dokonania wpisu na podstawie deklaracji skróconej, w kolumnie dokonuje się adnotacji "deklaracja skrócona",
6)
w kolumnie "6" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarowi innego przeznaczenia celnego dla ostatniej partii towaru objętego listem lotniczym AWB,
7)
w kolumnie "7" wpisuje datę i składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnie "6",
8)
w kolumnie "8" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.
§  28.
1.
Zamknięcie ewidencji E03 następuje poprzez wpisanie w kolumnie "6" symbolu i numeru pozycji prowadzonej przez urząd celny w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16, E19 oraz w kolumnie "7" daty i podpisu funkcjonariusza celnego.
2.
Jeżeli organ celny cofa towar za granicę, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, ewidencję zamyka się poprzez wpisanie w kolumnie "6" pozycji ewidencji E19, w kolumnie "7" daty i w kolumnie "8" adnotacji o cofnięciu towaru.
3.
W wypadku orzeczenia przez organ celny przepadku towaru, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, należy umieścić w kolumnie "8" odpowiednią adnotację.

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem przesyłowym E04

§  29.
1.
Ewidencję E04 prowadzą urzędy celne. Wzór karty ewidencji E04 określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary wprowadzone na polski obszar celny rurociągami, gazociągami i liniami energetycznymi.
§  30.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie miesięcznych protokołów zdawczo-odbiorczych lub półrocznych sald wymiany w wypadku energii elektrycznej przekazywanej w ramach połączonych systemów energoelektrycznych krajów sąsiadujących.
2.
Załączniki do ewidencji stanowią: potwierdzone kserokopie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do dokonywania przywozu lub wywozu wprowadzonych towarów oraz:
1)
w wypadku towarów wprowadzanych rurociągami i gazociągami - miesięczny protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń pomiarowych lub konosament,
2)
w wypadku towarów wprowadzanych liniami energetycznymi - faktura i potwierdzenie ilości przesłanej energii.
§  31.
Ewidencję E04 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę dokonania wpisu do ewidencji,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się rodzaj i ilość towaru,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się okres rozliczeniowy,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i numer dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia Ministra Gospodarki,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się dane osoby, która wprowadziła towar na polski obszar celny i przejęła odpowiedzialność,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji procedury celnej, którą objęty został wprowadzony towar,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się datę, symbol i pozycję ewidencji, kiedy towar objęty procedurą tranzytu został wyprowadzony z polskiego obszaru celnego,
10)
w kolumnie "10" składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu do ewidencji,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

Ewidencja towarów objętych procedurą odprawy czasowej E05

§  32.
1.
Ewidencje E05 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary objęte procedurą odprawy czasowej, jeżeli objęcie to, zgodnie z przepisami prawa celnego, wymaga udokumentowania.
§  33.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury odprawy czasowej.
2.
Załączniki do ewidencji stanowią: potwierdzona przez organ celny kserokopia pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej oraz odpowiednia karta zgłoszenia celnego wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru tą procedurą.
§  34.
Ewidencję E05 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E05 z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję w jednej z poprzednich ewidencji: E01, E02, E03, E04, E07, E08, E12; poprzednią ewidencją może być także ewidencja E13, jeżeli dotyczy towaru dopuszczonego do obrotu w ramach procedury uszlachetnienia czynnego z zastosowaniem systemu ceł zwrotnych,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby posiadającej pozwolenie na korzystanie z procedury,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru objętego procedurą,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej i kod organu, który wydał to pozwolenie,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się określony w pozwoleniu termin nadania innego przeznaczenia,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się nazwę urzędu określonego w pozwoleniu jako kontrolny,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się ustalony przez organ celny termin nadania innego przeznaczenia, jeżeli termin ten został przedłużony zgodnie z art. 147 § 3 Kodeksu celnego,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji powrotnego wywozu lub nadania innego przeznaczenia celnego,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się faktyczną datę nadania innego przeznaczenia,
12)
w kolumnie "12" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnach "10" i "11",
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.
§  35.
1.
Całkowite zamknięcie pozycji ewidencji towarów objętych procedurą odprawy czasowej następuje poprzez powrotny wywóz lub nadanie innego przeznaczenia celnego wszystkim towarom zaewidencjonowanym w tej pozycji. Po dokonaniu wpisów w jednej z ewidencji: E06, E07, E09, E11, E13, E14, E15 lub E17 w ewidencji E05 dokonuje się wpisów w kolumnach "10" i "11".
2.
W wypadku powrotnego wywozu lub nadania przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych pod jedną pozycją ewidencji E05, po dokonaniu wpisu w jednej z ewidencji: E06, E07, E09, E11, E13, E14, E15 lub E17, należy wypełnić kolumny "10" i "11" ewidencji E05; data powrotnego wywozu lub nadania innego przeznaczenia celnego ostatniej partii towarów w ramach jednej pozycji ewidencji E05 jest datą zakończenia procedury i należy ją wpisać w kolumnie "13".

Ewidencja towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń E06

§  36.
1.
Ewidencję E06 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór ewidencji określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń.
§  37.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania czynnego.
2.
Potwierdzona przez organ celny kserokopia pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego oraz odpowiednia karta zgłoszenia celnego wraz z załączonymi dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru tą procedurą, stanowią załącznik do ewidencji.
§  38.
Ewidencję E06 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania czynnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednich ewidencji: E01, E02, E03, E04, E07, E08, E09, E12, E16,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby korzystającej z procedury,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i ilość towaru przywożonego,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetnienia czynnego i kod organu, który wydał to pozwolenie,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się kod urzędu określonego w pozwoleniu jako kontrolny,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się kod PCN produktu kompensacyjnego,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się wyznaczony przez organ celny termin nadania innego przeznaczenia,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu o powrotnym wywozie lub nadaniu innego przeznaczenia celnego,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się faktyczną datę nadania innego przeznaczenia,
12)
w kolumnie "12" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnach "10" i "11",
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji, a w szczególności informacje o przeprowadzeniu uszlachetniania uzupełniającego lub wytworzeniu produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych.
§  39.
1.
Całkowite zamknięcie pozycji ewidencji towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń następuje poprzez powrotny wywóz lub nadanie innego przeznaczenia celnego wszystkim produktom kompensacyjnym, jakie zostały uzyskane z towarów zaewidencjonowanych w tej pozycji ewidencji. Po dokonaniu wpisów w jednej z ewidencji: E05, E07, E09, E10, E11, E13, E14, E15, E16 lub E17, w ewidencji E06 dokonuje się wpisów w kolumnach "10" i "11".
2.
W wypadku wywozu, powrotnego wywozu lub nadania przeznaczenia celnego części produktów kompensacyjnych uzyskanych z towarów wpisanych pod jedną pozycją ewidencji E06, po dokonaniu wpisu w odpowiednich ewidencjach należy wypełnić kolumnę "10" i "11" ewidencji E06; data wywozu, powrotnego wywozu lub nadania innego przeznaczenia celnego ostatniej partii towarów w ramach jednej pozycji ewidencji E06 jest datą zakończenia procedury i należy ją wpisać w kolumnie "11".

Ewidencja towarów objętych procedurą składu celnego E07

§  40.
1.
Ewidencję E07 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary objęte procedurą składu celnego.
§  41.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury składu celnego.
2.
Załącznikami do ewidencji są: potwierdzona przez organ celny kserokopia pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego, kserokopia potwierdzenia złożenia zabezpieczenia gwarantującego pokrycie długu celnego mogącego powstać w związku z objęciem towaru procedurą składu celnego oraz odpowiednia karta zgłoszenia celnego wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru tą procedurą.
§  42.
Ewidencję E07 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E12, E16, E17, E18,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. alkohol, artykuły spożywcze,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane uprawnionego do korzystania z procedury składu celnego,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się nazwę i numer składu celnego, w którym towar będzie składowany lub inne miejsce składowania towaru, który został objęty procedurą składu celnego,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się numer potwierdzenia złożenia zabezpieczenia gwarantującego pokrycie długu celnego mogącego powstać w związku z objęciem towaru procedurą składu celnego i termin jego ważności,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się termin, przed upływem którego osoba korzystająca z procedury powinna nadać towarom inne przeznaczenie celne, jeżeli zgodnie z art. 115 Kodeksu celnego termin taki został wyznaczony,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się oznaczenie i pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarom innego przeznaczenia celnego,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się datę zakończenia procedury (zamknięcia ewidencji),
12)
w kolumnie "12" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnach "10" i "11",
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.
§  43.
1.
Z zastrzeżeniem § 44, całkowite zamknięcie jednej pozycji ewidencji towarów objętych procedurą składu celnego następuje poprzez nadanie innego przeznaczenia celnego wszystkim towarom wpisanym w tej pozycji ewidencji. Po dokonaniu wpisów w jednej z ewidencji: E05, E06, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19 lub E20, w ewidencji E07 dokonuje się odpowiednich wpisów w kolumnach "10" i "11".
2.
W wypadku nadania innego przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych w jednej pozycji ewidencji E07, po dokonaniu wpisu w odpowiednich ewidencjach, należy wypełnić kolumny "10" i "11" ewidencji E07 dla ostatniej partii towarów.
§  44.
1.
Jeżeli zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu celnego, towar objęty procedurą składu celnego zostaje czasowo wyprowadzony ze składu celnego, w kolumnie "10" ewidencji E07 wpisuje się symbol i pozycję ewidencji E05 lub E08, a oryginał pozwolenia, o którym mowa w art. 117 § 2 Kodeksu celnego dołącza się do ww. ewidencji.
2.
Jeżeli zgodnie z art. 118 Kodeksu celnego towar objęty procedurą składu celnego jest przenoszony do innego składu celnego, działającego na terenie objętym właściwością tego samego urzędu celnego, w kolumnie "13" ewidencji E07 dokonuje się adnotacji o przeniesieniu, ze wskazaniem nazwy i numeru drugiego składu celnego. Do ewidencji dołącza się oryginał pozwolenia na przeniesienie towaru do innego składu celnego wydanego przez organ celny.
3.
W wypadku, gdy towar jest przenoszony do innego składu celnego działającego na terenie objętym właściwością innego urzędu celnego, towar zostaje zaewidencjonowany w ewidencji E07 w drugim urzędzie celnym, a ewidencję E07 w pierwszym urzędzie zamyka się poprzez wpisanie w kolumnach "10", "11", "12" i "13" odpowiednich informacji. Do ewidencji E07 w drugim urzędzie celnym dołącza się oryginał pozwolenia na przeniesienie towarów, a w pierwszym - jego potwierdzoną kserokopię.
4.
W wypadku, gdy towar objęty procedurą składu celnego i składowany w składzie celnym, zostaje zgodnie z warunkami ustalonymi na podstawie art. 102 § 3 Kodeksu celnego złożony poza składem celnym, w ewidencji E07 dokonuje się odpowiedniego wpisu w kolumnie "13". Do ewidencji E07 dołącza się oryginał zmiany pozwolenia na objęcie towaru procedurą składu celnego.

Ewidencja towarów powrotnie przywożonych w ramach uzupełniających procesów uszlachetniania E08

§  45.
1.
Ewidencję E08 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 8 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają powrotnie przywożone produkty kompensacyjne powstałe w wyniku uszlachetniania czynnego oraz objęte procedurą uszlachetniania czynnego towary niekrajowe w stanie nie zmienionym, które poza polskim obszarem celnym zostały poddane uzupełniającym procesom uszlachetniania.
§  46.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie każdego dokumentu, jeśli w sposób dostateczny wynika z niego, że towar został poddany uzupełniającym procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania czynnego.
2.
Załącznikami do ewidencji są potwierdzone przez organ celny kserokopie pozwoleń na dokonanie uzupełniających procesów uszlachetniania oraz dokumenty, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do dokonania powrotnego przywozu.
§  47.
Ewidencję E08 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę dokonania wpisu do ewidencji,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E07, E09 lub E12,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się oznaczenie i pozycję ewidencji E06 lub E10, w której zostały wpisane towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego lub produkty kompensacyjne lub towary w stanie nie zmienionym,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane osoby, która uzyskała pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury i kod organu, który wydał to pozwolenie,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się rodzaj i ilość towarów przywożonych,
8)
w kolumnie "8" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się inne dane istotne dla pozycji ewidencji.

Ewidencja towarów wprowadzonych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych E09

§  48.
1.
Ewidencję E09 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 9 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary, których wprowadzenie do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego wymaga przedstawienia ich organowi celnemu i wypełnienia formalności celnych.
§  49.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego, wymagane są do wprowadzenia towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.
2.
Załącznikami do ewidencji są potwierdzone kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 1.
§  50.
Ewidencję E09 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę wprowadzenia towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E10, E12, E17, E18 lub w wypadku pozostałości i odpadów ze zniszczenia towaru - E15 albo numer decyzji, o której mowa w art. 174 § 2 pkt 2 Kodeksu celnego; w wypadku wprowadzania do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego towarów, o których mowa w art. 174 § 2 pkt 3 Kodeksu celnego, w kolumnie "3" dokonuje się adnotacji "towar krajowy",
4)
w kolumnie "4" wpisuje się nazwę wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane osoby wprowadzającej towar do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj i ilość towaru,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się datę nadania nowego przeznaczenia celnego partii towarów tej pozycji ewidencji (jeżeli przeznaczenie celne nie jest nadawane jednocześnie wszystkim towarom objętym tą pozycją ewidencji E09),
8)
w kolumnie "8" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji, w której dokonuje się wpisu o nadaniu innego przeznaczenia celnego w wypadku, gdy przeznaczenie celne nie jest nadawane jednocześnie wszystkim towarom objętym tą pozycją ewidencji E09,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się datę zamknięcia ewidencji,
10)
w kolumnie "10" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnach "7" i "8",
11)
w kolumnie "11" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.
§  51.
1.
Całkowite zamknięcie jednej pozycji ewidencji towarów wprowadzonych do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego następuje poprzez nadanie nowego przeznaczenia celnego wszystkim towarom wpisanym w tej pozycji ewidencji E09. Po dokonaniu wpisów w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E10, E11, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, w ewidencji E09 dokonuje się adnotacji w kolumnach "7", "8" i "9".
2.
W wypadku nadania nowego przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych w jednej pozycji ewidencji E09, wpisu w kolumnach "7", "8" i "9" dokonuje się po nadaniu przeznaczenia celnego ostatniej partii towaru.
3.
W wypadku, gdy towar zgodnie z art. 177 § 1 pkt 3 i 5, podczas pozostawania w wolnym obszarze celnym objęty został procedurą uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej, w ewidencjach E05 i E06 w kolumnie "uwagi" dokonuje się adnotacji, że towar pozostaje w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

Ewidencja towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego E10

§  52.
1.
Ewidencję E10 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 10 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary krajowe objęte procedurą uszlachetniania biernego.
§  53.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania biernego.
2.
Załącznikami do ewidencji są potwierdzone przez organ celny kserokopie pozwoleń na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego oraz odpowiednia karta zgłoszenia celnego z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru procedurą uszlachetniania biernego.
§  54.
Ewidencję E10 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się dane osoby posiadającej pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się rodzaj i ilość towaru objętego procedurą uszlachetniania biernego,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się numer pozwolenia na objęcie towaru procedurą uszlachetniania biernego i kod organu, który wydał to pozwolenie,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się określony w pozwoleniu termin przywozu produktów kompensacyjnych,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się kod PCN produktu kompensacyjnego, dla powstania którego udzielono pozwolenia,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się wyznaczony przez organ celny termin nadania innego przeznaczenia,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się oznaczenie i pozycję w jednej z ewidencji: E07, E09, E14, E15, E19, E20,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się datę powrotnego przywozu oraz symbol i pozycję ewidencji E13, w której ewidencjonuje się dopuszczenie do obrotu towarów kompensacyjnych powstałych w wyniku procesu uszlachetniania biernego,
11)
w kolumnie "11" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnie "9",
12)
w kolumnie "12" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji, a w szczególności informację o zastosowaniu systemu wymiany towarów.
§  55.
1.
Zamknięcie ewidencji towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego następuje poprzez wpisanie w kolumnie "9" i "10" ewidencji E10 daty oraz oznaczenia i pozycji w jednej z ewidencji E07, E09, E14, E15, E19, E20.
2.
W wypadku nadania nowego przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych w jednej pozycji ewidencji E10, wpisu w kolumnach "9" i "10" dokonuje się po nadaniu przeznaczenia celnego ostatniej partii towaru.

Ewidencja towarów objętych procedurą tranzytu - nadawcza E11

§  56.
1.
Ewidencję E11 prowadzą wewnętrzne oraz graniczne morskie i lotnicze urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 11 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary, które zostały objęte procedurą tranzytu.
3.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury tranzytu, w tym także na podstawie karnetu TIR, karnetu ATA.
4.
Załącznikami do ewidencji są: odpowiednia karta zgłoszenia celnego do procedury tranzytu albo odpowiedni odcinek karnetu TIR lub karnetu ATA, wraz z wymaganymi dokumentami.
§  57.
Ewidencję E11 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E11 z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E02, E03, E07, E09, E10, E12, E17,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane korzystającego z procedury (głównego zobowiązanego),
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj dokumentu tranzytowego oraz jego numer,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. alkohol, artykuły spożywcze, wyposażenie stoisk,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się datę i sposób powiadomienia urzędu przeznaczenia o objęciu procedurą tranzytu towarów wrażliwych, które mają być dostarczone do tego urzędu,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się nazwę i kod urzędu celnego przeznaczenia,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się datę nadania przeznaczenia celnego w innym urzędzie celnym,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się symbol i pozycję następnej ewidencji urzędu celnego przeznaczenia: E12, E15, E19, E20,
12)
w kolumnie "12" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnie "10" i "11",
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.
§  58.
1.
W wypadku towaru objętego procedurą tranzytu, zamknięcie pozycji ewidencji następuje poprzez wpisanie w kolumnie "10" pozycji w jednej z ewidencji: E12, E15, E19 i E20 urzędu celnego przeznaczenia.
2.
Jeżeli towar nie został dostarczony do urzędu celnego przeznaczenia, w kolumnie "13" umieszcza się adnotację o podjętych w tej sprawie działaniach.

Ewidencja towarów objętych procedurą tranzytu - odbiorcza E12

§  59.
1.
Ewidencję E12 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 12 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary dostarczone do urzędu celnego w ramach procedury tranzytu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.
§  60.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentów tranzytowych, karnetu TIR, karnetu ATA albo noty tranzytowej i noty tranzytowej stosowanej w ramach wspólnej procedury tranzytowej (WPT).
2.
Załącznikami do ewidencji są odpowiednie karty dokumentów, o których mowa w ust. 1.
§  61.
Ewidencję E12 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przedstawienia towaru w urzędzie celnym,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję ewidencji urzędu celnego nadawczego: E01 lub E11,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby korzystającej z procedury,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj dokumentu tranzytowego oraz jego numery i kraj nadania dla wspólnej procedury tranzytowej (WPT),
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. alkohol, artykuły spożywcze, wyposażenie stoisk,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się datę zamknięcia pozycji ewidencji,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się oznaczenie i pozycję w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E09, E11, E13, E14, E15, E16,
10)
w kolumnie "10" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnie "8" i "9",
11)
w kolumnie "11" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.
§  62.
1.
Zamknięcie ewidencji E12 następuje poprzez dokonanie w kolumnie "8" i "9" adnotacji o dacie oraz oznaczeniu i pozycji w jednej z ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarowi przeznaczenia celnego (E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16).
2.
W wypadku nadania nowego przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych w jednej pozycji ewidencji E12, wpisu w kolumnach "8", "9" i "10" dokonuje się po nadaniu przeznaczenia celnego ostatniej partii towaru.

Ewidencja towarów dopuszczonych do obrotu E13

§  63.
1.
Ewidencję E13 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 13 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary dopuszczone do obrotu, jeżeli objęcie ich tą procedurą, zgodnie z przepisami prawa celnego, wymaga udokumentowania.
3.
Wpisowi do ewidencji E13 podlegają także towary obejmowane procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych oraz przywóz towarów kompensacyjnych uzyskanych z towarów wywiezionych poza polski obszar celny w ramach procedury uszlachetniania biernego.
§  64.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego.
§  65.
Ewidencję E13 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję w jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E09, E12, E15, E16,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby zgłaszającej towar do procedury,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane osoby, na rzecz której dokonywane jest zgłoszenie celne do procedury,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się nazwę i ilość towaru,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się numer pozwolenia na uszlachetnianie czynne lub bierne, jeżeli dopuszczenie do obrotu dotyczy produktów kompensacyjnych powstałych w wyniku uszlachetniania biernego lub towarów przywożonych w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych i kod organu, który wydał to pozwolenie,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się pozycję kasowego wykazu szczegółowego, jeżeli uiszczone zostały należności celne i pozycję rejestru długu celnego, jeżeli dług celny powstał,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się datę zwolnienia towarów,
10)
w kolumnie "10" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.

Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa E14

§  66.
1.
Ewidencję E14 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 14 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary, jeżeli organ celny wyraził zgodę na zrzeczenie się tych towarów na rzecz Skarbu Państwa.
§  67.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentu wymaganego do nadania przeznaczenia celnego zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa oraz decyzji organu celnego, który wyraził zgodę, o której mowa w § 66 ust. 2.
2.
Załącznik do ewidencji stanowi kserokopia decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumenty magazynowe.
§  68.
Ewidencję E14 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę nadania towarowi przeznaczenia celnego zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się rodzaj i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E12, E15, E16,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się datę i numer decyzji organu celnego o przyjęciu towaru na rzecz Skarbu Państwa,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane osoby, która zrzekła się towaru na rzecz Skarbu Państwa,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się nazwę i ilość towaru,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się wartość celną towaru,
8)
w kolumnie "8" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu pozycji ewidencji,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się istotne informacje dla danej pozycji ewidencji, w tym miejsce przechowywania towaru.

Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne zniszczenia E15

§  69.
1.
Ewidencję E15 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór ewidencji określa załącznik nr 15 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary, jeżeli organ celny wydał pozwolenie na zniszczenie towaru.
§  70.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie decyzji organu celnego o nadaniu przeznaczenia celnego zniszczenia towaru.
2.
Załącznikami do ewidencji są kserokopia pozwolenia albo nakazu zniszczenia oraz protokół zniszczenia towaru.
§  71.
Ewidencję E15 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę nadania towarowi przeznaczenia celnego zniszczenia towaru,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się rodzaj i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E11, E12, E16,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby odpowiedzialnej za towar,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i ilość towaru,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się wartość celną towaru,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się numer pozwolenia na zniszczenie i kod organu, który wydał to pozwolenie,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się datę zniszczenia towarów,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się numer rejestru protokołu zniszczenia,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się rodzaj odpadów i pozostałości powstałych w wyniku zniszczenia,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się oznaczenie i pozycję ewidencji, gdzie zaewidencjonowano nadanie przeznaczenia celnego pozostałościom i odpadom,
12)
w kolumnie "12" składa podpis funkcjonariusz celny, który dokonał wpisu,
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

Ewidencja towarów objętych procedurami celnymi z zastosowaniem procedur uproszczonych E16

§  72.
1.
Ewidencję E16 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 16 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają krajowe i niekrajowe towary objęte procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń, jeżeli objęcie to, zgodnie z przepisami prawa celnego, wymaga udokumentowania.
3.
W wypadku gdy towar będzie otrzymywał nowe przeznaczenie poprzez objęcie go nową procedurą, również z zastosowaniem uproszczeń, należy każdorazowo wpisać ten towar w ewidencję E16 pod różnymi pozycjami.
§  73.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego uproszczonego, o którym mowa w art. 80 § 1 Kodeksu celnego lub dokumentów handlowych, o których mowa w art. 80 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego.
2.
Załącznikami do ewidencji są odpowiednie karty zgłoszenia celnego wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru procedurą celną lub kserokopie dokumentów handlowych, o których mowa w ust. 1.
§  74.
Ewidencję E16 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E16 z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego uproszczonego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednich ewidencji: E01, E02, E03, E04, E07, E09, E12,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane korzystającego z procedury oraz dane osoby posiadającej pozwolenie na korzystanie z procedur uproszczonych,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się nazwę i ilość towaru objętego procedurą uproszczoną,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej i kod organu celnego, który wydał to pozwolenie,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji E19 lub E20, stanowiące potwierdzenie wyprowadzenia towarów wywożonych za granicę lub nie wypełnia się kolumny w wypadku przywozu towarów na polski obszar celny,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się symbol i pozycję jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E13, E14, E15, E18,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji,
10)
w kolumnie "10" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnie "7" i "8".
§  75.
Zamknięcie ewidencji E16 następuje poprzez wpisanie w kolumnie "8" symbolu i pozycji w jednej z ewidencji, w których dokonano wpisu o nadaniu towarowi przeznaczenia celnego: E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E13, E14, E 15, E18.

Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu E17

§  76.
1.
Ewidencję E17 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 17 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary niekrajowe, którym nadaje się przeznaczenie celne powrotnego wywozu.
§  77.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do nadania towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu.
2.
Załącznikami do ewidencji są dokumenty, o których mowa w ust. 1.
§  78.
Ewidencję E17 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę nadania towarowi przeznaczenia celnego powrotny wywóz,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się rodzaj i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E05, E06, E07, E09, E12, E15; poprzednią ewidencją może być także ewidencja E13, jeżeli dotyczy towaru dopuszczonego do obrotu w ramach procedury uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu ceł zwrotnych,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby dokonującej powrotnego wywozu,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i ilość towaru,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się symbol i pozycję jednej z następnych ewidencji: E11, E19 lub E20,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się datę zamknięcia ewidencji (wyprowadzenia towaru z polskiego obszaru celnego lub wprowadzenia na skład celny, wolny obszar celny lub skład wolnocłowy),
8)
w kolumnie "8" składa podpis funkcjonariusz, dokonujący wpisu w kolumnach "6" i "7",
9)
w kolumnie "9" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

Ewidencja towarów objętych procedurą wywozu E18

§  79.
1.
Ewidencję E18 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 18 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary obejmowane procedurą wywozu, przeznaczone do bezpośredniego wywiezienia poza polski obszar celny lub przeznaczone do wywozu po wprowadzeniu do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego albo po objęciu procedurą składu celnego.
3.
Wpisowi do ewidencji nie podlegają przeznaczone do wywozu towary objęte procedurą uszlachetniania biernego.
§  80.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury wywozu.
2.
Załącznikami do ewidencji są: odpowiednia karta zgłoszenia celnego oraz inne dokumenty, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do objęcia towaru procedurą wywozu.
§  81.
Ewidencję E18 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę objęcia towaru procedurą,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się symbol i pozycję poprzednio stosowanej ewidencji, jeżeli towar krajowy był objęty ewidencją - E07 lub E09, w wypadku produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych - E06 lub w wypadku towarów dopuszczonych do obrotu w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych - E13,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby korzystającej z procedury wywozu,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i ilość towaru,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z następnych ewidencji: E07, E09, E19, E20,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się datę zamknięcia ewidencji, tj. datę wyprowadzenia towaru z polskiego obszaru celnego,
8)
w kolumnie "8" składa podpis funkcjonariusz, dokonujący wpisu w kolumnach "6" i "7",
9)
w kolumnie "9" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

Ewidencja towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19

§  82.
1.
Ewidencję E19 prowadzą graniczne urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 19 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 3, towary wyprowadzane z polskiego obszaru celnego, w tym środki transportu przewożące towary podlegające wpisowi do tej ewidencji oraz puste środki transportu przystosowane do przewozu towarów.
3.
Wpisowi do ewidencji nie podlegają towary, których wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego nie wymaga udokumentowania.
§  83.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się:
1)
w wypadku towarów dostarczonych do urzędu granicznego w ramach procedury tranzytu - na podstawie dokumentów tranzytowych, w tym karnetu TIR, karnetu ATA, noty tranzytowej stosowanej w ramach WPT lub odpowiedniej karty zgłoszenia celnego do procedury tranzytu,
2)
w wypadku towarów innych niż określone w pkt 1 - na podstawie dokumentów, w oparciu o które dokonano wpisu do ewidencji poprzedniej.
2.
Załącznikami do ewidencji są odpowiednie karty dokumentów, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem noty tranzytowej w ramach WPT; w tym wypadku należy dołączyć 1 egzemplarz "T.C.19 Świadectwo przekroczenia granicy" oraz kserokopie innych dokumentów, na podstawie których dokonuje się wywozu za granicę.
§  84.
W wypadku towarów dostarczonych do granicznego urzędu celnego w procedurze tranzytu, towar ewidencjonuje się w granicznym urzędzie celnym wyłącznie w ewidencji E19, której pozycja stanowi zamknięcie jednej z ewidencji E10, E11, E17, E18 urzędu wewnętrznego lub E01 urzędu granicznego.
§  85.
W wypadku dokonywania wpisu dotyczącego środka przewozowego wyprowadzonego z polskiego obszaru celnego bez ładunku, w kolumnie "7" "rodzaj towaru" należy umieścić adnotację "pusty", a przy wypełnianiu kolumn "5" i "8" stosuje się § 12 ust. 1.
§  86.
Ewidencję E19 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę dokonania wpisu,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się symbol i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E10, E11, E17, E18,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby wyprowadzającej towar,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj dokumentu przewozowego oraz jego numery; dla WPT - kraj urzędu celnego przeznaczenia,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. alkohol, artykuły spożywcze, wyposażenie stoisk,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się nazwę i kod urzędu celnego wyjścia (wypełnia się tylko w wypadku towarów objętych procedurą tranzytu),
9)
w kolumnie "9" składa podpis funkcjonariusz, dokonujący wpisu,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

Ewidencja towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20

§  87.
1.
Ewidencję E20 prowadzą graniczne urzędy celne morskie i rzeczne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 20 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 3, towary wyprowadzane z polskiego obszaru celnego transportem wodnym, jeżeli nadanie tym towarom przeznaczenia celnego wymaga udokumentowania.
3.
Jeżeli transport towarów odbywa się z zastosowaniem konosamentu, towary objęte jednym konosamentem wpisuje się jako jedną pozycję ewidencji.
§  88.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentów tranzytowych lub innych dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do wyprowadzenia towaru z polskiego obszaru celnego.
2.
W wypadku towarów dostarczonych do granicznego urzędu celnego morskiego lub rzecznego w ramach procedury tranzytu, dokumenty tranzytowe stanowią załącznik do ewidencji.
3.
Jeżeli wpis dotyczy towarów innych niż określone w ust. 2, do ewidencji nie dołącza się żadnych dokumentów.
§  89.
W wypadku towarów dostarczonych do urzędu celnego w procedurze tranzytu, towar ewidencjonuje się w granicznym urzędzie celnym wyłącznie w ewidencji E20, której pozycja stanowi zamknięcie jednej z ewidencji: E02, E10, E11, E17, E18 urzędu wewnętrznego.
§  90.
Ewidencję E20 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się pozycję ewidencji E21 urzędu celnego, gdzie zaewidencjonowany został statek, na którym towar wyprowadzany jest z polskiego obszaru celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się datę dokonania wpisu,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z ewidencji: E02, E10, E11, E17, E18,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane osoby wyprowadzającej towar,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj i numery dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów (np. alkohol, artykuły spożywcze, drobnica),
8)
w kolumnie "8" wpisuje się nazwę i kod urzędu celnego wyjścia (wypełnia się tylko w wypadku towarów dostarczonych w procedurze tranzytu),
9)
w kolumnie "9" składa podpis funkcjonariusz, dokonujący wpisu,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

Ewidencja statków żeglugi morskiej i śródlądowej E21

§  91.
1.
Ewidencję E21 prowadzą urzędy celne morskie i rzeczne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 21 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, podlega wprowadzenie na polski obszar celny oraz wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego wszystkich rodzajów jednostek pływających żeglugi morskiej lub śródlądowej, przewożących pasażerów, towary, podlegające wpisowi do ewidencji E02 lub E20 albo nie przewożących ładunku (pustych), a także statków przeznaczonych do celów turystycznych i sportowych (jachtów).
3.
Wpisowi do ewidencji nie podlega wprowadzenie na polski obszar celny oraz wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego pływających pod polską banderą i zarejestrowanych w Polsce statków ratowniczych i okrętów wojennych.
4.
Statki wprowadzane na polski obszar celny w celu dopuszczenia ich do obrotu podlegają wpisowi do ewidencji E01 lub E02, a następnie E13, statki objęte procedurą uszlachetniania - do ewidencji E01 lub E02 oraz odpowiednio w jednej z ewidencji E05, E06, E08.
5.
Statki, o których mowa w ust. 2, ewidencjonuje się w ewidencji jednostek organizacyjnych administracji celnej, które dokonują czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego w związku z wprowadzeniem statków na polski obszar celny oraz wyprowadzeniem ich z polskiego obszaru celnego (ewidencja E21 urzędów celnych).
6.
Statki morskie podlegają także wpisowi do ewidencji (centralnej ewidencji E21), prowadzonej przez osobę upoważnioną przez dyrektora urzędu (dyspozytora).
§  92.
1.
Po przedstawieniu statku morskiego i przywiezionych nim towarów organowi celnemu, funkcjonariusz celny dokonujący wpisów do ewidencji E21 wypełnia kolumny 2-12, a następnie przekazuje telefonicznie dane dotyczące statku dyspozytorowi, uzupełniając jednocześnie kolumnę 1 ewidencji E21 o numer pozycji centralnej ewidencji E21. Dyspozytor dokonuje wpisów do kolumn 1-12 centralnej ewidencji E21.
2.
W wypadku wyprowadzenia statku z polskiego obszaru celnego, funkcjonariusz celny dokonujący wpisów do ewidencji E20, wypełnia kolumny 14-20, a następnie przekazuje telefonicznie te dane dyspozytorowi. Dyspozytor dokonuje wpisów do centralnej ewidencji E21 odpowiednio.
§  93.
W wypadku wprowadzenia na polski obszar celny statku żeglugi śródlądowej, w ewidencji E21 dokonuje się wpisu w kolumnach 2-12, a w wypadku wyprowadzenia takiego statku z polskiego obszaru celnego - w kolumnach 14-20.
§  94.
1.
W związku z wprowadzaniem na polski obszar celny i wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego statków obcych, wpisów do ewidencji E21 dokonuje się na podstawie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do objęcia statku procedurą odprawy czasowej, albo odpowiednio dokumentów wymaganych do zakończenia tej procedury.
2.
W związku z wprowadzaniem na polski obszar celny i wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego statków pływających pod polską banderą i zarejestrowanych w Polsce, wpisów do ewidencji E21 dokonuje się na podstawie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do objęcia statku procedurą wywozu, albo odpowiednio dokumentów wymaganych do zwolnienia od cła statku powrotnie wprowadzanego.
3.
Jeżeli zgodnie z przepisami prawa celnego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, żadne dokumenty nie są wymagane - wpisów można dokonać na podstawie każdego dokumentu urzędowego lub handlowego, jeżeli jego autentyczność nie budzi wątpliwości.
§  95.
1.
W wypadku wprowadzania statków na polski obszar celny ewidencję E21 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji centralnej z zachowaniem kolejności w centralnej ewidencji E21 przez cały rok; w wypadku statków żeglugi śródlądowej kolumna ta w ewidencji E21 urzędu celnego pozostaje nie wypełniona,
2)
w kolumnie 2" wpisuje się numer pozycji ewidencji E21 urzędu celnego z zachowaniem kolejności w tej ewidencji przez cały rok,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się cyframi arabskimi datę i godzinę przybycia środka przewozowego do nabrzeża portowego, według wzoru "DD.MM.RRRR" i "GG.MM",
4)
w kolumnie "4" wpisuje się nazwę statku; w wypadku braku nazwy - podaje się numer statku,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się kraj bandery statku,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się kraj rejestracji statku,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się port, z którego statek przypływa; w wypadku, gdy statek został przeładowany lub wyładowany w innym polskim urzędzie celnym, w ewidencji E21 urzędu celnego podaje się także nazwę tego urzędu celnego,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. "węgiel", "samochody" lub "drobnica"; jeżeli statek nie przewozi ładunku - należy umieścić adnotację "pusty", a w wypadku statków pasażerskich, turystycznych lub sportowych - adnotację o rodzaju statku "pasażerski", "turystyczny", "sportowy",
9)
w kolumnie "9" wpisuje się ilość pozycji w zgłoszeniu ładunku (liczba konosamentów); w wypadku środków nie przewożących ładunku - kolumny tej się nie wypełnia,
10)
w kolumnie "10" podaje się liczbę członków załogi,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się liczbę pasażerów,
12)
w kolumnie "12" podpis składa funkcjonariusz, dokonujący wpisu w kolumnach 1-11,
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla dokonywanego wpisu; w centralnej ewidencji E21 dyspozytor w szczególności dokonuje adnotacji o częściowym rozładowywaniu statku w różnych urzędach celnych.
2.
W wypadku wyprowadzania statków z polskiego obszaru celnego ewidencję E21 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "14" wpisuje się cyframi arabskimi datę i godzinę wypłynięcia statku, według wzoru "DD.MM.RRRR" i "GG.MM",
2)
w kolumnie "15" podaje się nazwę pierwszego portu zagranicznego lub portu polskiego, zgodnie z planem rejsu statku,
3)
kolumny "16-19" uzupełnia się podobnie jak kolumny 8-11,
4)
w kolumnie "20" podpis składa funkcjonariusz, dokonujący wpisu w kolumnach 14-19,
5)
w kolumnie "21" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.
§  96.
Jeżeli polski statek po raz pierwszy po wyprodukowaniu wypływa z portu polskiego, kolumny 3-12 należy przekreślić oraz umieścić odpowiednią adnotację w kolumnie "13".