Ewidencja statków żeglugi morskiej i śródlądowej E21 - Rozdział 22 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 22 - Ewidencja statków żeglugi morskiej i śródlądowej E21 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  22

Ewidencja statków żeglugi morskiej i śródlądowej E21

§  91.
1.
Ewidencję E21 prowadzą urzędy celne morskie i rzeczne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 21 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, podlega wprowadzenie na polski obszar celny oraz wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego wszystkich rodzajów jednostek pływających żeglugi morskiej lub śródlądowej, przewożących pasażerów, towary, podlegające wpisowi do ewidencji E02 lub E20 albo nie przewożących ładunku (pustych), a także statków przeznaczonych do celów turystycznych i sportowych (jachtów).
3.
Wpisowi do ewidencji nie podlega wprowadzenie na polski obszar celny oraz wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego pływających pod polską banderą i zarejestrowanych w Polsce statków ratowniczych i okrętów wojennych.
4.
Statki wprowadzane na polski obszar celny w celu dopuszczenia ich do obrotu podlegają wpisowi do ewidencji E01 lub E02, a następnie E13, statki objęte procedurą uszlachetniania - do ewidencji E01 lub E02 oraz odpowiednio w jednej z ewidencji E05, E06, E08.
5.
Statki, o których mowa w ust. 2, ewidencjonuje się w ewidencji jednostek organizacyjnych administracji celnej, które dokonują czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego w związku z wprowadzeniem statków na polski obszar celny oraz wyprowadzeniem ich z polskiego obszaru celnego (ewidencja E21 urzędów celnych).
6.
Statki morskie podlegają także wpisowi do ewidencji (centralnej ewidencji E21), prowadzonej przez osobę upoważnioną przez dyrektora urzędu (dyspozytora).
§  92.
1.
Po przedstawieniu statku morskiego i przywiezionych nim towarów organowi celnemu, funkcjonariusz celny dokonujący wpisów do ewidencji E21 wypełnia kolumny 2-12, a następnie przekazuje telefonicznie dane dotyczące statku dyspozytorowi, uzupełniając jednocześnie kolumnę 1 ewidencji E21 o numer pozycji centralnej ewidencji E21. Dyspozytor dokonuje wpisów do kolumn 1-12 centralnej ewidencji E21.
2.
W wypadku wyprowadzenia statku z polskiego obszaru celnego, funkcjonariusz celny dokonujący wpisów do ewidencji E20, wypełnia kolumny 14-20, a następnie przekazuje telefonicznie te dane dyspozytorowi. Dyspozytor dokonuje wpisów do centralnej ewidencji E21 odpowiednio.
§  93.
W wypadku wprowadzenia na polski obszar celny statku żeglugi śródlądowej, w ewidencji E21 dokonuje się wpisu w kolumnach 2-12, a w wypadku wyprowadzenia takiego statku z polskiego obszaru celnego - w kolumnach 14-20.
§  94.
1.
W związku z wprowadzaniem na polski obszar celny i wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego statków obcych, wpisów do ewidencji E21 dokonuje się na podstawie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do objęcia statku procedurą odprawy czasowej, albo odpowiednio dokumentów wymaganych do zakończenia tej procedury.
2.
W związku z wprowadzaniem na polski obszar celny i wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego statków pływających pod polską banderą i zarejestrowanych w Polsce, wpisów do ewidencji E21 dokonuje się na podstawie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do objęcia statku procedurą wywozu, albo odpowiednio dokumentów wymaganych do zwolnienia od cła statku powrotnie wprowadzanego.
3.
Jeżeli zgodnie z przepisami prawa celnego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, żadne dokumenty nie są wymagane - wpisów można dokonać na podstawie każdego dokumentu urzędowego lub handlowego, jeżeli jego autentyczność nie budzi wątpliwości.
§  95.
1.
W wypadku wprowadzania statków na polski obszar celny ewidencję E21 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji centralnej z zachowaniem kolejności w centralnej ewidencji E21 przez cały rok; w wypadku statków żeglugi śródlądowej kolumna ta w ewidencji E21 urzędu celnego pozostaje nie wypełniona,
2)
w kolumnie 2" wpisuje się numer pozycji ewidencji E21 urzędu celnego z zachowaniem kolejności w tej ewidencji przez cały rok,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się cyframi arabskimi datę i godzinę przybycia środka przewozowego do nabrzeża portowego, według wzoru "DD.MM.RRRR" i "GG.MM",
4)
w kolumnie "4" wpisuje się nazwę statku; w wypadku braku nazwy - podaje się numer statku,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się kraj bandery statku,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się kraj rejestracji statku,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się port, z którego statek przypływa; w wypadku, gdy statek został przeładowany lub wyładowany w innym polskim urzędzie celnym, w ewidencji E21 urzędu celnego podaje się także nazwę tego urzędu celnego,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. "węgiel", "samochody" lub "drobnica"; jeżeli statek nie przewozi ładunku - należy umieścić adnotację "pusty", a w wypadku statków pasażerskich, turystycznych lub sportowych - adnotację o rodzaju statku "pasażerski", "turystyczny", "sportowy",
9)
w kolumnie "9" wpisuje się ilość pozycji w zgłoszeniu ładunku (liczba konosamentów); w wypadku środków nie przewożących ładunku - kolumny tej się nie wypełnia,
10)
w kolumnie "10" podaje się liczbę członków załogi,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się liczbę pasażerów,
12)
w kolumnie "12" podpis składa funkcjonariusz, dokonujący wpisu w kolumnach 1-11,
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla dokonywanego wpisu; w centralnej ewidencji E21 dyspozytor w szczególności dokonuje adnotacji o częściowym rozładowywaniu statku w różnych urzędach celnych.
2.
W wypadku wyprowadzania statków z polskiego obszaru celnego ewidencję E21 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "14" wpisuje się cyframi arabskimi datę i godzinę wypłynięcia statku, według wzoru "DD.MM.RRRR" i "GG.MM",
2)
w kolumnie "15" podaje się nazwę pierwszego portu zagranicznego lub portu polskiego, zgodnie z planem rejsu statku,
3)
kolumny "16-19" uzupełnia się podobnie jak kolumny 8-11,
4)
w kolumnie "20" podpis składa funkcjonariusz, dokonujący wpisu w kolumnach 14-19,
5)
w kolumnie "21" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.
§  96.
Jeżeli polski statek po raz pierwszy po wyprodukowaniu wypływa z portu polskiego, kolumny 3-12 należy przekreślić oraz umieścić odpowiednią adnotację w kolumnie "13".