Ewidencja towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20 - Rozdział 21 - Ewidencja towarów, wzory... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 21 - Ewidencja towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  21

Ewidencja towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20

§  87.
1.
Ewidencję E20 prowadzą graniczne urzędy celne morskie i rzeczne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 20 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 3, towary wyprowadzane z polskiego obszaru celnego transportem wodnym, jeżeli nadanie tym towarom przeznaczenia celnego wymaga udokumentowania.
3.
Jeżeli transport towarów odbywa się z zastosowaniem konosamentu, towary objęte jednym konosamentem wpisuje się jako jedną pozycję ewidencji.
§  88.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentów tranzytowych lub innych dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do wyprowadzenia towaru z polskiego obszaru celnego.
2.
W wypadku towarów dostarczonych do granicznego urzędu celnego morskiego lub rzecznego w ramach procedury tranzytu, dokumenty tranzytowe stanowią załącznik do ewidencji.
3.
Jeżeli wpis dotyczy towarów innych niż określone w ust. 2, do ewidencji nie dołącza się żadnych dokumentów.
§  89.
W wypadku towarów dostarczonych do urzędu celnego w procedurze tranzytu, towar ewidencjonuje się w granicznym urzędzie celnym wyłącznie w ewidencji E20, której pozycja stanowi zamknięcie jednej z ewidencji: E02, E10, E11, E17, E18 urzędu wewnętrznego.
§  90.
Ewidencję E20 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się pozycję ewidencji E21 urzędu celnego, gdzie zaewidencjonowany został statek, na którym towar wyprowadzany jest z polskiego obszaru celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się datę dokonania wpisu,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z ewidencji: E02, E10, E11, E17, E18,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane osoby wyprowadzającej towar,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj i numery dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów (np. alkohol, artykuły spożywcze, drobnica),
8)
w kolumnie "8" wpisuje się nazwę i kod urzędu celnego wyjścia (wypełnia się tylko w wypadku towarów dostarczonych w procedurze tranzytu),
9)
w kolumnie "9" składa podpis funkcjonariusz, dokonujący wpisu,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.