Ewidencja towarów objętych procedurą wywozu E18 - Rozdział 19 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne,... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 19 - Ewidencja towarów objętych procedurą wywozu E18 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  19

Ewidencja towarów objętych procedurą wywozu E18

§  79.
1.
Ewidencję E18 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 18 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary obejmowane procedurą wywozu, przeznaczone do bezpośredniego wywiezienia poza polski obszar celny lub przeznaczone do wywozu po wprowadzeniu do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego albo po objęciu procedurą składu celnego.
3.
Wpisowi do ewidencji nie podlegają przeznaczone do wywozu towary objęte procedurą uszlachetniania biernego.
§  80.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury wywozu.
2.
Załącznikami do ewidencji są: odpowiednia karta zgłoszenia celnego oraz inne dokumenty, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do objęcia towaru procedurą wywozu.
§  81.
Ewidencję E18 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę objęcia towaru procedurą,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się symbol i pozycję poprzednio stosowanej ewidencji, jeżeli towar krajowy był objęty ewidencją - E07 lub E09, w wypadku produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych - E06 lub w wypadku towarów dopuszczonych do obrotu w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych - E13,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby korzystającej z procedury wywozu,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i ilość towaru,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z następnych ewidencji: E07, E09, E19, E20,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się datę zamknięcia ewidencji, tj. datę wyprowadzenia towaru z polskiego obszaru celnego,
8)
w kolumnie "8" składa podpis funkcjonariusz, dokonujący wpisu w kolumnach "6" i "7",
9)
w kolumnie "9" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.