Ewidencja towarów objętych procedurami celnymi z zastosowaniem procedur uproszczonych E16 - Rozdział 17 - Ewidencja towarów,... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 17 - Ewidencja towarów objętych procedurami celnymi z zastosowaniem procedur uproszczonych E16 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  17

Ewidencja towarów objętych procedurami celnymi z zastosowaniem procedur uproszczonych E16

§  72.
1.
Ewidencję E16 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 16 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają krajowe i niekrajowe towary objęte procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń, jeżeli objęcie to, zgodnie z przepisami prawa celnego, wymaga udokumentowania.
3.
W wypadku gdy towar będzie otrzymywał nowe przeznaczenie poprzez objęcie go nową procedurą, również z zastosowaniem uproszczeń, należy każdorazowo wpisać ten towar w ewidencję E16 pod różnymi pozycjami.
§  73.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego uproszczonego, o którym mowa w art. 80 § 1 Kodeksu celnego lub dokumentów handlowych, o których mowa w art. 80 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego.
2.
Załącznikami do ewidencji są odpowiednie karty zgłoszenia celnego wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru procedurą celną lub kserokopie dokumentów handlowych, o których mowa w ust. 1.
§  74.
Ewidencję E16 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E16 z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego uproszczonego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednich ewidencji: E01, E02, E03, E04, E07, E09, E12,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane korzystającego z procedury oraz dane osoby posiadającej pozwolenie na korzystanie z procedur uproszczonych,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się nazwę i ilość towaru objętego procedurą uproszczoną,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej i kod organu celnego, który wydał to pozwolenie,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji E19 lub E20, stanowiące potwierdzenie wyprowadzenia towarów wywożonych za granicę lub nie wypełnia się kolumny w wypadku przywozu towarów na polski obszar celny,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się symbol i pozycję jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E13, E14, E15, E18,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji,
10)
w kolumnie "10" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnie "7" i "8".
§  75.
Zamknięcie ewidencji E16 następuje poprzez wpisanie w kolumnie "8" symbolu i pozycji w jednej z ewidencji, w których dokonano wpisu o nadaniu towarowi przeznaczenia celnego: E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E13, E14, E 15, E18.