Ewidencja towarów objętych procedurą tranzytu - nadawcza E11 - Rozdział 12 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 12 - Ewidencja towarów objętych procedurą tranzytu - nadawcza E11 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  12

Ewidencja towarów objętych procedurą tranzytu - nadawcza E11

§  56.
1.
Ewidencję E11 prowadzą wewnętrzne oraz graniczne morskie i lotnicze urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 11 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary, które zostały objęte procedurą tranzytu.
3.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury tranzytu, w tym także na podstawie karnetu TIR, karnetu ATA.
4.
Załącznikami do ewidencji są: odpowiednia karta zgłoszenia celnego do procedury tranzytu albo odpowiedni odcinek karnetu TIR lub karnetu ATA, wraz z wymaganymi dokumentami.
§  57.
Ewidencję E11 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E11 z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E02, E03, E07, E09, E10, E12, E17,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane korzystającego z procedury (głównego zobowiązanego),
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj dokumentu tranzytowego oraz jego numer,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. alkohol, artykuły spożywcze, wyposażenie stoisk,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się datę i sposób powiadomienia urzędu przeznaczenia o objęciu procedurą tranzytu towarów wrażliwych, które mają być dostarczone do tego urzędu,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się nazwę i kod urzędu celnego przeznaczenia,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się datę nadania przeznaczenia celnego w innym urzędzie celnym,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się symbol i pozycję następnej ewidencji urzędu celnego przeznaczenia: E12, E15, E19, E20,
12)
w kolumnie "12" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnie "10" i "11",
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.
§  58.
1.
W wypadku towaru objętego procedurą tranzytu, zamknięcie pozycji ewidencji następuje poprzez wpisanie w kolumnie "10" pozycji w jednej z ewidencji: E12, E15, E19 i E20 urzędu celnego przeznaczenia.
2.
Jeżeli towar nie został dostarczony do urzędu celnego przeznaczenia, w kolumnie "13" umieszcza się adnotację o podjętych w tej sprawie działaniach.