§ 2. - Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego.

Monitor Polski

M.P.1963.47.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1963 r.
§  2.
1.
Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu wydaje Prezes Urzędu Patentowego.
2.
W razie odmowy dopuszczenia do egzaminu, osobie zainteresowanej przysługuje w ciągu czternastu dni od doręczenia decyzji odwołanie do Prezesa Rady Ministrów.