Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego.

Monitor Polski

M.P.1963.47.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 8 maja 1963 r.
w sprawie egzaminu na stanowisko rzecznika patentowego.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 31, poz. 139) zarządza się, co następuje:
Do egzaminu na stanowisko rzecznika patentowego może być dopuszczona osoba, która odpowiada wymaganiom określonym w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 31, poz. 139).
1.
Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu wydaje Prezes Urzędu Patentowego.
2.
W razie odmowy dopuszczenia do egzaminu, osobie zainteresowanej przysługuje w ciągu czternastu dni od doręczenia decyzji odwołanie do Prezesa Rady Ministrów.
Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego składa się przed Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
1.
Komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 3, składa się z Prezesa Urzędu Patentowego lub jego zastępcy jako przewodniczącego oraz z ośmiu członków, w tym dwóch rzeczników patentowych.
2.
Członków Komisji Egzaminacyjnej wyznacza Prezes Urzędu Patentowego.
Egzamin jest pisemny i ustny. Egzamin ustny odbywa się najpóźniej w ciągu trzech dni po egzaminie pisemnym.
1.
Egzamin pisemny składa się z dwóch części.
2.
Przedmiotem pierwszej części egzaminu pisemnego jest:
1)
dla osób, które ukończyły wyższe studia techniczne - opracowanie typowego zgłoszenia patentowego;
2)
dla osób, które ukończyły wyższe studia prawnicze - opracowanie opinii co do prawidłowości przedstawionego zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia wzoru użytkowego pod względem treści i formy tego zgłoszenia.
3.
Przedmiotem drugiej części egzaminu pisemnego jest opracowanie odpowiedzi na pytanie z zakresu ochrony w Polsce wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych.
4.
Tematy zadań egzaminacyjnych określa Komisja Egzaminacyjna. Komisja ta przygotowuje również materiały, na których podstawie mają być wykonane te zadania.
5.
Egzamin pisemny trwa najdłużej sześć godzin. W tym czasie osoba składająca egzamin powinna oddać opracowania bez względu na stan ich ukończenia.
6.
Egzamin pisemny odbywa się w godzinach służbowych pod nadzorem członków Komisji Egzaminacyjnej, wyznaczonych przez przewodniczącego tej komisji.
7.
W czasie opracowywania zadań egzaminacyjnych osoba składająca egzamin może korzystać z tekstów przepisów prawnych.
8.
Komisja Egzaminacyjna ocenia wyniki egzaminu pisemnego i na podstawie dokonanej oceny podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do egzaminu ustnego.
1.
Przedmiotem egzaminu ustnego jest znajomość i umiejętność stosowania, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rzecznika patentowego, polskich przepisów prawnych, postanowień umów międzynarodowych oraz zasad ustawodawstwa państw zagranicznych w dziedzinie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych.
2.
W sprawie egzaminu ustnego stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 4 i 7.
Uchwały Komisji Egzaminacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Przewodniczący Komisji głosuje ostatni.
Ocenę wyniku egzaminu pisemnego i ustnego określa się łącznie stopniami: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.
2.
W razie niedopuszczenia do egzaminu ustnego, niedostatecznego wyniku egzaminu lub wykluczenia od egzaminu z powodu korzystania przez składającego egzamin z niedozwolonej pomocy, Komisja Egzaminacyjna oznacza termin powtórnego ostatecznego egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż trzy miesiące i dłuższy niż jeden rok.
1.
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.
2.
Protokół egzaminacyjny podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej.
Osoba, która złożyła egzamin, otrzymuje świadectwo. Odpis świadectwa załącza się do akt osobowych tej osoby.
Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 15 marca 1962 r. w sprawie egzaminu na stanowisko rzecznika patentowego (Wiadomości Urzędu Patentowego Nr 2, poz. 13).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.