§ 9. - Dysponowanie środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Monitor Polski

M.P.1965.42.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1965 r.
§  9.
1.
ZUS dokonuje rozliczeń funduszu z budżetem centralnym w części dotyczącej ZUS z tytułu świadczeń leczniczych oraz kosztów administrowania.
2.
Koszty świadczeń leczniczych ustala się ryczałtowo w wysokości 33% wpływów składkowych.
3.
Koszty administrowania funduszem za 1965 r. ustala ZUS na podstawie poniesionych wydatków, a za lata następne koszty te ustala się ryczałtowo w wysokości 2,1% wpływów składkowych.