Dysponowanie środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Monitor Polski

M.P.1965.42.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 lipca 1965 r.
w sprawie dysponowania środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników (Dz. U. Nr 26, poz. 173) zarządza się, co następuje:
1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o funduszu bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć fundusz ubezpieczenia społecznego rzemieślników, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników (Dz. U. Nr 26, poz. 173).
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o rozporządzeniu bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć rozporządzenie wymienione w ust. 1.
Funduszem dysponują:
1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "ZUS".
2)
oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwane dalej "oddziałami ZUS".
1.
Podstawą gospodarowania środkami funduszu jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki oraz stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
2.
Plan finansowy funduszu obejmuje:
1)
po stronie dochodów:
a)
wpłaty ze składek, opłacanych przez rzemieślników,
b)
wpływy z tytułu innych dochodów wynikających z ustawy z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90),
2)
po stronie wydatków:
a)
koszty świadczeń leczniczych,
b)
ustawowe świadczenia pieniężna na rzecz rzemieślników,
c)
koszty administrowania funduszem,
d)
wynagrodzenie osób fizycznych za zlecone im prace,
e)
zapłatę faktur za druki i wydawnictwa.
3.
Do planu finansowego załącza się:
1)
kalkulację i uzasadnienie dochodów
2)
kalkulację i uzasadnienie wydatków, a w tym szczegółową kalkulację bezosobowego funduszu płac,
3)
dane co do przewidywanego stanu należności i zobowiązań dotyczących funduszu na początek i koniec roku objętego planem.
4.
Jednostkowy i zbiorczy plan finansowy sporządzany jest według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Finansów.
ZUS oraz oddziały ZUS wykazują w planach finansowych i sprawozdawczości poszczególne rodzaje dochodów i wydatków funduszu według podziałek określonych w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
1.
Ministerstwo Finansów po uchwaleniu budżetu Państwa przez Radę Ministrów zatwierdza wstępnie zbiorczy plan finansowy funduszu.
2.
ZUS na podstawie zatwierdzonego zbiorczego planu finansowego zatwierdza wstępnie jednostkowe plany finansowe oddziałów ZUS.
3.
Ostateczne zatwierdzenie zbiorczego i jednostkowych planów finansowych funduszu następuje na podstawie uchwalonego przez Sejm budżetu Państwa. Jeżeli w związku z uchwaleniem budżetu nie ma potrzeby wprowadzania zmian do planów finansowych funduszu, zatwierdzenie wstępne nabiera mocy zatwierdzenia ostatecznego.
4.
Przy wstępnym i ostatecznym zatwierdzaniu jednostkowych planów finansowych należy przestrzegać zgodności z ustalonymi w zatwierdzonym zbiorczym planie finansowym kwotami.
1.
Właściwy oddział Narodowego Banku Polskiego na podstawie wniosków ZUS i oddziałów ZUS otwiera rachunek bankowy funduszu.
2.
Podstawą dokonywania wypłat z rachunku funduszu jest zatwierdzony jednostkowy plan finansowy funduszu.
1.
Wypłaty z rachunku funduszu ograniczone są wysokością sum zgromadzonych na tym rachunku.
2.
Środki zgromadzone na rachunku funduszu, a nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym, przechodzą na rok następny.
1.
Zmiany zbiorczego planu finansowego i jednostkowych planów funduszu przeprowadza organ właściwy do ich zatwierdzania.
2.
ZUS uprawniony jest do dokonywania zmian w zatwierdzonym jednostkowym planie funduszu, polegających na:
1)
zwiększeniu wydatków poszczególnych paragrafów, jeżeli znajdują one pokrycie w ponadplanowych dochodach,
2)
przeniesieniach pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków,

pod warunkiem że zmiany te (pkt 1 i 2) nie spowodują:

a)
zwiększenia bezosobowego funduszu płac,
b)
zmniejszenia planowanych pozostałości środków finansowych na koniec roku.
3.
Wprowadzenie zmian, określonych w ust. 2, nie wymaga zmiany zbiorczego planu finansowego ZUS.
1.
ZUS dokonuje rozliczeń funduszu z budżetem centralnym w części dotyczącej ZUS z tytułu świadczeń leczniczych oraz kosztów administrowania.
2.
Koszty świadczeń leczniczych ustala się ryczałtowo w wysokości 33% wpływów składkowych.
3.
Koszty administrowania funduszem za 1965 r. ustala ZUS na podstawie poniesionych wydatków, a za lata następne koszty te ustala się ryczałtowo w wysokości 2,1% wpływów składkowych.
1.
ZUS i oddziały ZUS dokonują przelewów środków pieniężnych zgodnie z planami finansowymi funduszu.
2.
Przelewów dokonuje się w okresach miesięcznych.
ZUS i oddziały ZUS prowadzą rachunkowość oraz sporządzają sprawozdania zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej.
Plany finansowe funduszu oddziałów ZUS na lata 1965 i 1966 oraz podstawowe założenia na rok 1967 sporządzi ZUS.
ZUS i oddziały ZUS w okresie do dnia 30 listopada 1965 r., ze względu na brak środków na rachunku funduszu, mogą finansować wydatki wynikające z rozporządzenia z kredytów budżetowych ZUS; wydatki te podlegają refundacji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1965 r.