§ 2. - Dysponowanie środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Monitor Polski

M.P.1965.42.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1965 r.
§  2.
Funduszem dysponują:
1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "ZUS".
2)
oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwane dalej "oddziałami ZUS".