Monitor Polski

M.P.1972.15.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 4 lutego 1972 r.
w sprawie dostosowania przepisów o zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków występujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych.

Na podstawie art. 1 ust. 3, art. 5 ust. 3, art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) i § 61 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. z 1972 r. Nr 2, poz. 9) zarządza się, co następuje:
§  1. Do absolwentów akademii medycznych, zwanych dalej "absolwentami", stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. z 1972 r. Nr 2, poz. 9), zwanego dalej "rozporządzeniem", ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego zarządzenia.
§  2.
1. Zadania przewidziane w rozporządzeniu dla organów do spraw zatrudnienia, z wyjątkiem czynności określonych w § 21 ust. 2 i § 49 rozporządzenia, wykonywane są w stosunku do absolwentów przez właściwe do spraw zdrowia i opieki społecznej organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2. Odwołanie od decyzji organów do spraw zdrowia i opieki społecznej prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) przysługuje pracownikowi-absolwentowi i zakładowi pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem określonego w ust. 1 organu do spraw zdrowia i opieki społecznej.
§  3. Absolwent, który w czasie studiów nie zawarł umowy o stypendium fundowane lub umowy przedwstępnej, obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia ukończenia studiów zgłosić się o przydział skierowania do pracy do pełnomocnika Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac przy akademii medycznej, którą ukończył.
§  4.
1. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do studentów akademii medycznych, którzy do końca ostatniego roku studiów z przyczyn przez nich zawinionych nie złożyli w obowiązujących terminach egzaminów wymaganych do otrzymania dyplomu, z tym że:
1) studentów wydziałów lekarskich i oddziałów stomatologicznych kieruje się na stanowiska instruktorów higieny, a studentów wydziałów farmaceutycznych na stanowiska techników farmaceutycznych,
2) obowiązek wynikający ze skierowań wygasa z dniem uzyskania dyplomu.
2. Z dniem uzyskania dyplomu (ust. 1 pkt 2) absolwent obowiązany jest podjąć pracę zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia, z tym że wlicza mu się okres przepracowany zgodnie z ust. 1 pkt 1 do okresu zatrudnienia ustalonego w rozporządzeniu.
§  5.
1. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1968 r. w sprawie dostosowania przepisów o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków występujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych (Monitor Polski Nr 4, poz. 25).
2. Absolwenci lekarze, którzy przystąpili do pracy przed dniem 1 września 1971 r., zachowują uprawnienie określone w § 12 zarządzenia powołanego w ust. 1 do dnia 31 sierpnia 1974 r.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.