Dostosowanie przepisów o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków występujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych.

Monitor Polski

M.P.1968.4.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 13 stycznia 1968 r.
w sprawie dostosowania przepisów o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków występujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych.

Na podstawie art. 1 ust. 3, art. 5 ust. 3, art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) oraz § 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146) zarządza się, co następuje:
1.
Do absolwentów akademii medycznych, zwanych dalej "absolwentami", stosuje się przepisy § 3, 4, 6 ust. 2 i 3, § 7 ust. 1, 2, 4 i 5, § 9 ust. 2, § 11-17, 19-62 i 64 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawia zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146), zwanego dalej "rozporządzeniem."
2.
Zadania przewidziane w rozporządzeniu dla organów do spraw zatrudnienia, z wyjątkiem czynności określonych w § 22 ust. 2 rozporządzenia, wykonywane są w stosunku do absolwentów przez właściwe do spraw zdrowia organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), zwane dalej "organami do spraw zdrowia".
3.
Organami właściwymi do wydawania orzeczeń o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (§ 50 rozporządzenia) są właściwe do spraw zatrudnienia organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Absolwenci są zatrudniani na podstawie planów:
1)
rozdziału stypendiów fundowanych (§ 3 rozporządzenia),
2)
umów przedwstępnych (§ 4, § 7 ust. 1, 2, 4 i 5 rozporządzenia oraz § 3 niniejszego zarządzenia) oraz
3)
rozdziału skierowań do pracy (§ 9 ust. 2 rozporządzenia i § 4 niniejszego zarządzenia).
1.
Zainteresowani ministrowie oraz przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) przedstawiają Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projekty wykazów podległych zakładów pracy, które mają być uprawnione do zawierania umów przedwstępnych ze studentami akademii medycznych, z podaniem liczby umów w każdym zakładzie.
2.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustala i przekazuje do dnia 31 grudnia każdego roku zainteresowanym ministrom, przewodniczącym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), akademiom medycznym, pełnomocnikom Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Naczelnej Radzie Zrzeszenia Studentów Polskich wykazy zakładów pracy uprawnionych do zawierania umów przedwstępnych.
3.
Począwszy od dnia 1 kwietnia każdego roku plan umów przedwstępnych w nie wykonanej części dotyczącej studentów ostatniego roku studiów stanowi równocześnie uzupełnienie planu skierowań do pracy.
1.
Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej o przewidywanej dla każdego województwa liczbie absolwentów zainteresowani ministrowie i przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) przedstawiają Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projekty planów skierowań absolwentów do pracy z podaniem nazwy i siedziby zakładów oraz liczby stanowisk w każdym z nich.
2.
Na podstawie projektów planów skierowań do pracy określonych w ust. 1 Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustala i przekazuje do dnia 31 grudnia każdego roku zainteresowanym ministrom, przewodniczącym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), akademiom medycznym, pełnomocnikom Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Naczelnej Radzie Zrzeszenia Studentów Polskich plan skierowań do pracy absolwentów.
Absolwent, który w czasie studiów nie zawarł umowy o stypendium fundowane lub umowy przedwstępnej, obowiązany jest zgłosić się po przydział skierowania do pełnomocnika Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac przy akademii medycznej, którą ukończył, w terminie 14 dni od dnia ukończenia studiów.
Absolwenci-lekarze dentyści i absolwenci-farmaceuci podejmują pracę według zasad określonych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) i w niniejszym zarządzeniu na okres trzech lat.
1.
Absolwenci-lekarze podejmują pracę według zasad określonych w § 6 na okres dwóch lat w zakładach uprawnionych do prowadzenia praktyk podyplomowych - w celu odbycia dwuletniej praktyki podyplomowej.
2.
W wyjątkowym wypadku, gdy w inny sposób nie można zapewnić ludności opieki lekarskiej lub jeżeli przemawiają za tym ważne względy osobiste absolwenta-lekarza, może on podjąć pracę na okres dwóch lat w wiejskim ośrodku zdrowia, z obowiązkiem równoczesnego odbywania praktyki podyplomowej w zakładzie uprawnionym do jej prowadzenia.
1.
Zakład pracy, który nie może zapewnić absolwentowi-lekarzowi odbycia praktyki podyplomowej w specjalności objętej programem praktyki, deleguje absolwenta-lekarza w porozumieniu z właściwym miejscowo organem do spraw zdrowia do właściwego zakładu pracy na okres potrzebny do odbycia praktyki podyplomowej w tej specjalności.
2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1, absolwentowi-lekarzowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu, noclegów i diety według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Zwrot kosztów noclegów i diety nie przysługują w razie oddelegowania absolwenta do miejsca jego stałego zamieszkania.
Jeżeli zakład pracy, z którym absolwent-lekarz zawarł w czasie studiów umowę o stypendium fundowane, nie spełnia warunków wymaganych do odbycia praktyki podyplomowej lub spełnia je tylko częściowo, absolwent-lekarz odbywa praktykę podyplomową w całości lub w części na podstawie skierowania do pracy. W miarę możliwości absolwent powinien być skierowany do miejscowości, w której położony jest zakład pracy fundujący stypendium.
1.
Okres praktyki podyplomowej odbytej na podstawie skierowania do pracy (§ 9) wlicza się absolwentowi-lekarzowi do okresu pracy przewidzianego w umowie o stypendium fundowane.
2.
Jeżeli okres pracy przewidziany w umowie o stypendium fundowane jest równy dwóm latom lub krótszy, absolwent-lekarz po odbyciu praktyki podyplomowej na podstawie skierowania do pracy nie ma obowiązku podjęcia pracy w zakładzie fundującym stypendium.
3.
Jeżeli okres pracy przewidziany w umowie o stypendium fundowane jest dłuższy niż dwa lata, absolwent-lekarz po odbyciu na podstawie skierowania do pracy praktyki podyplomowej obowiązany jest podjąć pracę w zakładzie fundującym stypendium na okres przewidziany w umowie o stypendium fundowane, zmniejszony o dwa lata. Okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok.
4.
W wypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, zakład pracy, który ufundował stypendium, nie może dochodzić żadnych należności z tytułu nieprzepracowania przez absolwenta-lekarza okresu do dwóch lat, przewidzianego w umowie o stypendium fundowane.
1.
Absolwent-lekarz, który uchyla się od odbycia praktyki podyplomowej w całości lub w części, obowiązany jest do zwrotu kosztów wykształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia.
2.
Absolwent-lekarz, który po odbyciu praktyki podyplomowej uchyla się od wykonania obowiązku przewidzianego w § 10 ust. 3, zwraca część stypendium fundowanego proporcjonalną do okresu, który powinien przepracować zgodnie z przepisami § 10 ust. 3.
Absolwent-lekarz, który w okresie dwuletniej praktyki podyplomowej odbywanej na podstawie umowy o stypendium fundowane, umowy przedwstępnej lub skierowania do pracy nie skorzystał z uprawnień określonych w § 24-31 rozporządzenia, korzysta z tych uprawnień w zakładzie społecznym służby zdrowia, w którym po ukończeniu praktyki podyplomowej podejmuje zatrudnienie z zachowaniem ciągłości pracy; uprawnienia te przysługują w okresie jednego roku od podjęcia zatrudnienia.
1.
Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do studentów akademii medycznych, którzy zaliczyli ostatni rok studiów, lecz z przyczyn przez nich zawinionych nie złożyli w obowiązujących terminach egzaminów wymaganych do otrzymania dyplomu, z tym że:
1)
studentów wydziałów lekarskich i oddziałów stomatologicznych kieruje się na stanowiska instruktorów higieny, a studentów wydziałów farmaceutycznych na stanowiska techników farmaceutycznych,
2)
obowiązek wynikający ze skierowań wygasa z chwilą uzyskania dyplomu.
2.
Z chwilą uzyskania dyplomu (ust. 1 pkt 2) student obowiązany jest podjąć pracę zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia, z tym że absolwentom: lekarzom-dentystom i farmaceutom wlicza się do okresu pracy okres przepracowany zgodnie z ust. 1 pkt 1.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 listopada 1964 r. w sprawie dostosowania przepisów o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków występujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych (Monitor Polski Nr 82, poz. 387).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1968 r.