Monitor Polski

M.P.2016.160

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598 i 1682) ogłasza się, co następuje:
1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 975,00 zł miesięcznie;
2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 2729,90 zł miesięcznie;
3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 11 700,00 zł;
4) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 32 758,80 zł.