Dopuszczalna kwota przychodu, graniczna kwota przychodu oraz roczna dopuszczalna kwota przychodu i roczna graniczna kwota przychodu, stosowane przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych.

Monitor Polski

M.P.2017.220

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z 2014 r. poz. 598 i 1682, z 2016 r. poz. 1940 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, co następuje:
1)
dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 1011,80 zł miesięcznie;
2)
graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 2833,10 zł miesięcznie;
3)
roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 12 141,60 zł;
4)
roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 33 997,20 zł.