Dopłaty do cen napojów alkoholowych, pobieranych z mocy uchwał prezydiów rad narodowych na budowę szkół oraz innych urządzeń kulturalnych i socjalnych.

Monitor Polski

M.P.1957.95.554

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1957 r.

UCHWAŁA NR 451
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 1957 r.
w sprawie dopłat do cen napojów alkoholowych, pobieranych z mocy uchwał prezydiów rad narodowych na budowę szkół oraz innych urządzeń kulturalnych i socjalnych.

W związku z wnioskami prezydiów rad narodowych w sprawie dopłat do cen napojów alkoholowych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Dopłaty do cen spirytusu konsumpcyjnego, wódek czystych i gatunkowych, likierów i koniaków oraz win gronowych i owocowych oraz miodów pitnych sprzedawanych w sklepach detalicznych i w zakładach gastronomicznych - przeznaczone na budowę szkół oraz innych urządzeń kulturalnych i socjalnych mogą być wprowadzane tylko w drodze uchwał podjętych przez prezydia właściwych wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą na wniosek prezydiów powiatowych lub miejskich rad narodowych wprowadzić dopłaty do cen napojów alkoholowych, obowiązujące tylko na terenie poszczególnych powiatów lub miast.
Wysokość dopłat, o których mowa w § 1, nie może przekraczać:

zł 8,00 - od litra spirytusu konsumpcyjnego,

zł 4,00 - od litra wódki czystej lub gatunkowej, likieru lub koniaku,

zł 1,00 - od butelki wina gronowego i owocowego oraz miodu pitnego.

Tryb pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych określi Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego.
W stosunku do cen napojów alkoholowych określonych w § 1 tracą moc przepisy uchwały nr 892 Prezydium Rządu z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie zakazu pobierania dopłat i opłat dodatkowych przy sprzedaży detalicznej, w zakładach żywienia zbiorowego i świadczenia usług.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów, Ministrowi Handlu Wewnętrznego oraz przewodniczącym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.