Dodatkowe wynagradzanie pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, w stacjach... - M.P.1968.52.363 - OpenLEX

Dodatkowe wynagradzanie pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, w stacjach pogotowia ratunkowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w stacjach krwiodawstwa.

Monitor Polski

M.P.1968.52.363

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 listopada 1968 r.
w sprawie dodatkowego wynagradzania pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, w stacjach pogotowia ratunkowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w stacjach krwiodawstwa.

Na podstawie § 10 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. z 1966 r. Nr 20, poz. 122 i z 1968 r. Nr 43, poz. 315) zarządza się, co następuje:
Pracownikom z wyższym wykształceniem, o których mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. z 1966 r. Nr 20, poz. 122 i z 1968 r. Nr 43, poz. 315), zatrudnionym w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, stacjach pogotowia ratunkowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i stacjach krwiodawstwa, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 600 zł miesięcznie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1968 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1972 r. (M.P.72.9.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1972 r.