Zm.: zarządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, w stacjach pogotowia ratunkowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w stacjach krwiodawstwa.

Monitor Polski

M.P.1972.9.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 stycznia 1972 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, w stacjach pogotowia ratunkowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w stacjach krwiodawstwa.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) i § 10 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. z 1966 r. Nr 20, poz. 122, z 1968 r. Nr 43, poz. 315 i z 1971 r. Nr 37, poz. 329) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1968 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, w stacjach pogotowia ratunkowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w stacjach krwiodawstwa (Monitor Polski Nr 52, poz. 363) wyrazy "300 zł" zastępuje się wyrazami "600 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1972 r.