Dodatki specjalne do uposażeń oraz nagrody dla pracowników terenowych organów Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1957.80.480

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1957 r.

UCHWAŁA NR 371
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1957 r.
w sprawie dodatków specjalnych do uposażeń oraz nagród dla pracowników terenowych organów Państwowej Inspekcji Handlowej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39 z późniejszymi zmianami) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 180 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie dodatków specjalnych do uposażeń dla pracowników terenowych organów Państwowej Inspekcji Handlowej (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-23, poz. 289 i z 1953 r. Nr A-4, poz. 38) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikom terenowym Państwowej Inspekcji Handlowej, objętym art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39 z późniejszymi zmianami) i zajmującym stanowiska wymienione w poniższej tabeli, przyznaje się dodatek specjalny do uposażenia, uzasadniony szczególnymi warunkami pracy, w wysokości wynikającej z tej tabeli:

1.Wojewódzki inspektor400-800 zł miesięcznie
2.Kierownik oddziału, kierownik laboratorium, starszy inspektor360-600 zł "
3.Inspektor, kierownik działu laboratorium, starszy asystent laboratorium260-500 zł "
4.Asystent laboratorium190-350 zł "
5.Asystent inspekcji150-350 zł "
Ustala się następujące fundusze nagród dla pracowników terenowych organów Państwowej Inspekcji Handlowej w wysokości:
1)
4% planowanego rocznego funduszu płac, przeznaczonego na nagrody dla pracowników wyróżniających się w walce ze spekulacją i nadużyciami w handlu; zasady przyznawania nagród z tego funduszu ustali Minister Handlu Wewnętrznego,
2)
1% planowanego rocznego funduszu płac przeznaczonego na nagrody dla pracowników wyróżniających się pracą zawodową przyznawane przez wojewódzkich inspektorów Państwowej Inspekcji Handlowej.
Przepisu § 3 uchwały nr 265 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie niektórych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby oraz nagród przyznawanych pracownikom prezydiów rad narodowych i terenowych organów podległych ministrom (Monitor Polski Nr 53, poz. 585) nie stosuje się do pracowników terenowych organów Państwowej Inspekcji Handlowej.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Finansów i Handlu Wewnętrznego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1957 r.