Dodatek mieszkaniowy dla niektórych pracowników absolwentów szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1979.20.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1979 r.

UCHWAŁA Nr 121
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 1979 r.
w sprawie dodatku mieszkaniowego dla niektórych pracowników absolwentów szkół wyższych.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
1.
Przepisy uchwały stosuje się do zamiejscowych pracowników absolwentów kierunków studiów nie objętych przepisami ustawy o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych, którzy są zatrudnieni w zakładach pracy położonych w miejscowościach nie będących siedzibą szkoły wyższej.
2.
Przepisów uchwały nie stosuje się do pracowników absolwentów studiów dla pracujących.
1.
Pracownikom absolwentom, o których mowa w § 1 ust. 1, przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości:
1)
1.000 zł, jeżeli pracownik absolwent wynajmuje lokal mieszkalny w miejscowości wczasowej lub uzdrowiskowej,
2)
800 zł, jeżeli pracownik absolwent wynajmuje lokal mieszkalny w innej miejscowości niż określona w pkt 1.
2.
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje w razie przydzielenia pracownikowi absolwentowi mieszkania lub pomieszczenia zastępczego.
3.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca zakład pracy do dnia przydzielenia pracownikowi absolwentowi mieszkania, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od daty podjęcia pierwszej pracy po ukończeniu studiów.
Pracownikiem absolwentem zamiejscowym w rozumieniu niniejszej uchwały jest pracownik absolwent zameldowany na pobyt stały w miejscowości, z której czas dojazdu publicznym środkiem lokomocji do miejscowości będącej siedzibą zakładu pracy i z powrotem przekracza dwie godziny.
Dodatek mieszkaniowy wprowadzony niniejszą uchwałą wypłacany jest w ramach planowanego funduszu płac.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1979 r.