Diety i zwrot kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Monitor Polski

M.P.1990.4.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1990 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lutego 1990 r.
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989 - 1993 (Dz. U. Nr 19, poz. 102 i Nr 36, poz. 198) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 19, poz. 103), w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 19, poz. 101), stanowi się, co następuje:
1.
Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej, wojewódzkich komisji wyborczych, okręgowych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych przysługują, w związku z udziałem w pracach tych komisji, diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów w wysokości i na zasadach określonych w uchwale nr 25 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1989 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 4, poz. 44) - z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.
2.
Osoby wchodzące w skład Państwowej Komisji Wyborczej, wojewódzkich komisji wyborczych oraz okręgowych komisji wyborczych, odbywające podróże w związku z udziałem w pracach tych komisji, są uprawnione do przejazdów w wagonach klasy I pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych, w tym również w wagonach z miejscami do leżenia lub w wagonach sypialnych, samolotami Polskich Linii Lotniczych "Lot" oraz autobusami pospiesznymi Państwowej Komunikacji Samochodowej.
3.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą przewodniczącego komisji, przysługuje osobom wchodzącym w skład komisji zwrot kosztów przejazdu, w razie przejazdu własnym pojazdem samochodowym w związku z udziałem w pracach komisji wyborczych, według stawek określonych w przepisach w sprawie używania pojazdów samochodowych do zaspokajania służbowych potrzeb komunikacyjnych.
Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej, wojewódzkich komisji wyborczych, okręgowych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych, zamieszkałym w miejscowości stanowiącej siedzibę komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji, odbywanych w związku z udziałem w pracach komisji.
Przepisy zarządzenia stosuje się również do osób wykonujących czynności inspekcji na polecenie właściwej komisji wyborczej.
1.
Należności z tytułu diet, kosztów podróży, noclegów i przejazdów wypłacają, na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczącego lub sekretarza komisji wyborczej, właściwe terenowe organy administracji państwowej, a w odniesieniu do Państwowej Komisji Wyborczej - Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Należności, o których mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu.
Traci moc uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych (Monitor Polski Nr 11, poz. 88).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1990 r.