Cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalona według ceny średniej z IV kwartału 2012 r., skorygowana o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 r.

Monitor Polski

M.P.2013.51

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2012 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 r.

Na podstawie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) ogłasza się, co następuje:
Cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalona według ceny średniej z IV kwartału 2012 r. wynosiła 580,14 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2013 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi - 595,81 zł.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).