Monitor Polski

M.P.2019.974

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2019 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2018-2022,
podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 2019 r.

Minister nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii, zwani dalej "Stronami",

- pragnąc wspierać i wzmacniać współpracę w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego,

- działając na podstawie artykułu 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 1993 roku, uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1.

Strony będą kontynuować wspieranie współpracy w zakresie:

- wymiany nauczycieli akademickich,

- wymiany ekspertów w ramach staży naukowych,

- wymiany studentów,

- nauczania języków polskiego i bułgarskiego,

- wymiany informacji na temat aktualnych systemów nauki i kształcenia,

- współpracy na rzecz wspierania szkolnictwa wyższego w duchu integracji europejskiej.

Artykuł  2.

Strony uważają za podstawową formę współpracy bezpośrednią współpracę instytucji szkolnictwa wyższego. W tym celu będą popierać istniejącą współpracę oraz współpracę w ramach nowych porozumień zawartych między tymi instytucjami.

Artykuł  3.
1.  Strony będą wymieniać nauczycieli akademickich (pracowników dydaktycznych, naukowych i naukowo-dydaktycznych) na staże w limicie rocznym od 1 do 10 miesięcy.
2.  Strony wymienią się informacjami dotyczącymi programów stażu do dnia 31 marca każdego roku.
Artykuł  4.
1.  Strony będą popierać badania naukowe w zakresie filologii polskiej i bułgarskiej oraz wspierać rozwój nauczania, odpowiednio, języka bułgarskiego w instytucjach szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego w instytucjach szkolnictwa wyższego w Republice Bułgarii.
2.  W tym celu będzie kontynuowane przyjmowanie lektorów - specjalistów w zakresie języka bułgarskiego i literatury bułgarskiej w:
- Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie,
- Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
- Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie,
- Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi,

oraz języka polskiego i literatury polskiej w:

- Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii,
- Uniwersytecie im. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tymowie,
- Uniwersytecie im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie,
- Uniwersytecie im. św. Konstantyna Presławskiego w Szumen.
3.  Strony nie wykluczają możliwości udzielenia wsparcia lektorom na wniosek innych uczelni niż wymienione w ustępie 2, jak również współdziałania na rzecz otwierania za granicą, w ramach swych możliwości, nowych lektoratów.
4.  Instytucja szkolnictwa wyższego za pośrednictwem Strony zwraca się z wnioskiem o skierowanie lektora z Państwa drugiej Strony.
5.  Dokumenty kandydatów na lektorów lub wnioski o przedłużenie działalności dydaktycznej już skierowanych lektorów w Państwie drugiej Strony Strony będą przekazywać niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 maja każdego roku.
6.  Potwierdzenie przyjęcia lektorów lub przedłużenia ich działalności dydaktycznej na rok następny Strony będą przekazywać niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
7.  Lektorzy będą kierowani co roku za zgodą obu Stron oraz przyjmującej instytucji szkolnictwa wyższego. Maksymalny okres ich pobytu określają przepisy prawne Strony wysyłającej lektora.
8.  Strony zapewnią swoim lektorom, w ramach możliwości, pomoce dydaktyczne, podręczniki i literaturę specjalistyczną potrzebną do nauczania.
Artykuł  5.
1.  Strony będą dokonywać wymiany studentów filologii polskiej i bułgarskiej, jak również lektorów i specjalistów, odpowiednio, w zakresie języka polskiego i literatury polskiej oraz języka bułgarskiego i literatury bułgarskiej na wakacyjne kursy językowe w liczbie do dziewięciu (9) osób rocznie przez każdą ze Stron.
2.  Strony przekażą programy kursów letnich dla przyjętych kandydatów do dnia 15 maja każdego roku.
Artykuł  6.
1.  Strony będą przyjmować w każdym roku doktorantów, zgodnie z przepisami wewnętrznymi swoich Państw, na staże w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w limicie rocznym do 10 miesięcy.
2.  Strony wymienią się dokumentami kandydatów w celu zatwierdzenia przez drugą Stronę do dnia 31 marca każdego roku.
Artykuł  7.
1.  Strony będą przyjmować, w każdym roku, do publicznych instytucji szkolnictwa wyższego:
- studentów na kształcenie w limicie rocznym do 24 miesięcy, przy minimalnym okresie pobytu - jeden semestr (4 miesiące);
- do 5 studentów filologii polskiej i bułgarskiej na jeden semestr (4 miesiące).
2.  Informacje o liczbie studentów oraz kierunkach studiów każda ze Stron przekaże Stronie drugiej do dnia 15 kwietnia każdego roku. Imienne listy studentów oraz wymagane dokumenty będą przekazywane do dnia 1 września każdego roku.
Artykuł  8.
1.  Zasady wjazdu i pobytu czasowego osób uczestniczących w wymianie w ramach niniejszego Programu określa wewnętrzne prawo Strony przyjmującej.
2.  Realizacja niniejszego Programu odbywa się zgodnie z postanowieniami obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów o ochronie danych osobowych.
Artykuł  9.

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między organizacjami studenckimi obu Państw prowadzoną na podstawie zawartych przez te jednostki porozumień.

Artykuł  10.

Strony będą wymieniały się, w miarę potrzeb, informacjami na temat aktualnych systemów studiów i kształcenia.

Artykuł  11.

Strony mogą dokonywać, w miarę potrzeb i zgodnie z ich możliwościami finansowymi, wymiany delegacji ekspertów właściwych ministerstw w celu omówienia rozwoju współpracy w ramach niniejszego Programu.

Artykuł  12.
1.  Strony będą popierać bezpośrednią współpracę w zakresie badań naukowych między instytucjami szkolnictwa wyższego oraz innymi jednostkami naukowymi zgodnie z ustawodawstwem swoich Państw.
2.  Formy współpracy między Stronami w zakresie projektów i programów naukowych mogą być ustalane także w drodze dyplomatycznej.
Artykuł  13.

Program niniejszy nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć, jeśli zostaną one uzgodnione przez Strony.

Artykuł  14.

Program niniejszy w zakresie szkolnictwa wyższego nie obejmuje działalności oraz wymiany studenckiej i akademickiej między uczelniami artystycznymi, medycznymi, teologicznymi, wojskowymi, gospodarki morskiej, służb specjalnych i innymi, które nie podlegają nadzorowi i kontroli ministrów właściwych do spraw szkolnictwa wyższego Stron zgodnie z ich krajowym ustawodawstwem.

Artykuł  15.

Warunki finansowe stanowiące integralną część niniejszego Programu określa załącznik.

Artykuł  16.
1.  Program niniejszy wchodzi w życie trzydziestego dnia od dnia podpisania.
2.  Program niniejszy obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku.
3.  Obowiązywanie Programu ulega automatycznemu przedłużeniu do czasu podpisania nowego Programu ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.
4.  Wszelkie spory lub różnice pojawiające się podczas realizacji niniejszego Programu będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji.
5.  Program niniejszy może być zmieniony za porozumieniem Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany listów. Zmiany te wejdą w życie w dniu określonym przez Strony i będą stanowić będą integralną część tego Programu.
6.  Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Program co najmniej na sześć miesięcy przed upływem jego obowiązywania tj. 31.12.2022 oraz w każdym czasie po tym okresie. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym powiadomienie o wypowiedzeniu zostało doręczone drugiej Stronie.
7.  Przedsięwzięcia rozpoczęte zgodnie z niniejszym Programem, a niezakończone w okresie jego obowiązywania, będą realizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Programu do czasu ich zakończenia.

Podpisano w Warszawie dnia 27 czerwca 2019 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w polskiej, bułgarskiej i angielskiej wersji językowej, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany będzie za rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK

Warunki finansowe

I. Warunki finansowe realizacji artykułu 3, artykułu 6 i artykułu 7:
1. Strona przyjmująca zapewni:
- odpłatne zakwaterowanie w domach studenckich;
- odpłatne wyżywienie w stołówkach akademickich, jeśli istnieją takie możliwości;
- zwolnienie z opłat za kształcenie lub staż w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego.

Wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie będzie ustalana zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwie przyjmującym.

2. Strona wysyłająca:
- wypłaca świadczenia stypendialne na utrzymanie;
- deklaruje, że stypendyści dysponują środkami na pokrycie kosztów podróży.
II. Warunki finansowe realizacji artykułu 4:
1. Instytucje szkolnictwa wyższego Strony przyjmującej zobowiązują się do zawarcia z lektorami umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia w celu wypłacania im wynagrodzenia zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem oraz zapewnią bezpłatne zakwaterowanie z ogrzewaniem, o odpowiednim standardzie, przy czym opłaty za wodę, gaz, elektryczność, telewizję kablową/satelitarną oraz Internet pokrywa lektor;
2. Strona wysyłająca zgodnie z ustawodawstwem swojego Państwa pokrywa koszty podróży lektorów w obie strony.
3. Opieka medyczna powinna zostać zapewniona zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004 r. L 166, s. 1 i n.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
III. Warunki finansowe realizacji artykułu S:
1. Strona przyjmująca zapewni uczestnikom językowych kursów letnich:
- zwolnienie z opłat za kształcenie;
- wyżywienie i zakwaterowanie;
- program kulturalny przewidziany w ramach językowego kursu letniego;
- opiekę medyczną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004 r. L 166, s. 1 i n.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
2. Strona wysyłająca deklaruje, że kandydaci dysponują środkami na pokrycie kosztów podróży do miejsca kursu zgodnie z własnym ustawodawstwem.
IV. Warunki finansowe realizacji artykułu 11:
1. Strona przyjmująca:
- dokonuje rezerwacji hotelu;
- zapewnia tłumacza i pokrywa koszty jego pracy, w razie takiej potrzeby.
2. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży i pobytu (dziennych diet, zakwaterowania oraz ubezpieczenia medycznego) zgodnie z ustawodawstwem swojego Państwa.
3. Długość pobytu delegowanych ekspertów będzie uzgadniana z wyprzedzeniem między Stronami.