Budowa przez prezydia rad narodowych dodatkowych domów mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż ludności.

Monitor Polski

M.P.1959.17.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

UCHWAŁA NR 26
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1959 r.
w sprawie budowy przez prezydia rad narodowych dodatkowych domów mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż ludności.

W celu przyspieszenia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności, a w szczególności osób gromadzących oszczędności na mieszkaniowych książeczkach Powszechnej Kasy Oszczędności, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Upoważnia się prezydia miejskich (powiatowych) rad narodowych do podjęcia - poza planem budownictwa mieszkaniowego realizowanego z miejskich (powiatowych) funduszów mieszkaniowych - akcji budowy domów wielomieszkaniowych, małych domów mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych z przeznaczeniem ich na sprzedaż ludności.
2.
Budowa domów, o których mowa w ust. 1, może być podejmowana po uprzednim zapewnieniu jej wykonania oraz po stwierdzeniu możliwości ich sprzedaży bezpośrednio po doprowadzenia budowy do stanu surowego.
3.
Minister Gospodarki Komunalnej ustala wytyczne dla opracowania programów i projektów tego budownictwa z zachowaniem obowiązujących normatywów. W wytycznych dla budownictwa jednorodzinnego zostanie zapewnione pierwszeństwo zabudowie szeregowej.
1.
Wysokość kredytów na budowę domów wymienionych w § 1 ustala corocznie Minister Gospodarki Komunalnej wyodrębniając na ten cel określoną kwotę z kredytu bankowego przeznaczonego na pomoc kredytową dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.
2.
Minister Gospodarki Komunalnej ustala corocznie rozdzielnik kredytów, o których mowa w ust. 1, między poszczególne województwa (miasta wyłączone z województw) Bank Inwestycyjny udziela w ramach tego rozdzielnika kredytu wskazanym przez prezydia wojewódzkich rad narodowych - prezydiom miejskich (powiatowych) rad narodowych, które dysponują środkami miejskich (powiatowych) funduszów mieszkaniowych.
3.
Przy ustalaniu rozdzielników, o których mowa w ust. 2, Minister Gospodarki Komunalnej uwzględni wysokość oszczędności zgromadzonych na mieszkaniowych książeczkach Powszechnej Kasy Oszczędności na terenie poszczególnych województw (miast wyłączonych z województw), prezydia zaś wojewódzkich rad narodowych - wysokość oszczędności na terenie miejskich (powiatowych) rad narodowych.
4.
Spłata kredytu następuje z wpływów miejskiego (powiatowego) funduszu mieszkaniowego, uzyskanych ze sprzedaży domów, na które kredyt został udzielony, i jest zaliczana na zwiększenie kredytu długoterminowego, przeznaczonego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności. W razie gdy sprzedaż domów, na których budowę kredyt został udzielony, nie nastąpi najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od daty wykonania budowy w zamierzonym zakresie, spłata powinna nastąpić w ciężar ogółu środków miejskiego (powiatowego) funduszu mieszkaniowego. Maksymalny okres wykorzystywania kredytu łącznie z jego spłatą nie może jednak przekraczać terminu 3 lat.
1.
Realizacja budowy domów mieszkalnych, o których mowa w niniejszej uchwale, prowadzona jest przez właściwą służbę inwestycyjną prezydiów rad narodowych.
2.
Sprzedaż domów wybudowanych w trybie niniejszej uchwały następuje według zasad i w trybie określonym w ustawie z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132). Sprzedaż domów wielomieszkaniowych może nastąpić jedynie na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.
3.
Państwowe przedsiębiorstwa budowlane, które wykonały budowę w stanie surowym, mają obowiązek kontynuowania budowy domów na rachunek nabywców.
Nabywcom domów wybudowanych w trybie niniejszej uchwały zapewnia się pierwszeństwo w uzyskaniu długoterminowych kredytów bankowych na dokończenie budowy, uruchamianych w ramach pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności. Kredyt ten jest obracany w pierwszym rzędzie na pokrycie tej część ceny sprzedaży budynku i działki, która nie została uiszczona przez nabywcę przy zawarciu umowy sprzedaży.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Finansów i Gospodarki Komunalnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.