Monitor Polski

M.P.2019.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2018 r.

UMOWA
między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2018 roku,
podpisana w Warszawie dnia 6 listopada 2018 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej (Strona Polska) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi (Strona Białoruska), zwani dalej "Stronami",

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1
1.  Na terytorium Republiki Białorusi określa się strefę buforową, na obszarze której będą realizowane działania dotyczące zwalczania wścieklizny w 2018 roku.
2.  Działania, o których mowa w ustępie 1, będą realizowane przez Stronę Białoruską poprzez przeprowadzanie wiosennej i jesiennej kampanii szczepień zwierząt wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, zwanych dalej "akcjami szczepień", a także monitorowanie skuteczności tych szczepień oraz monitorowanie sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny u zwierząt na obszarze strefy buforowej.
3.  Strefa buforowa stanowi obszar o powierzchni 12 080 km2, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
4.  Strona Polska zobowiązuje się do przekazania Stronie Białoruskiej, na zasadach i w trybie określonych w niniejszej Umowie, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez Komisję Europejską, stanowiącej refundację ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych przez Stronę Białoruską na zakup przynęt ze szczepionką i rozrzucenie tych przynęt, określonych w decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dotacji z dnia 31 stycznia 2018 r. zatwierdzającej programy krajowe i powiązane środki finansowe (numer decyzji: SANTE/VP/2018/PL/SI2.774143). Bezzwrotna pomoc finansowa nie obejmuje podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków.
Artykuł  2
1.  Strona Polska zobowiązuje się do:
1) przygotowania wniosku o płatność, o którym mowa w artykule 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 126, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, Dz. U. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, Dz. U. UE L 9 z 13.01.2017, str. 2, Dz. U. UE L 95 z 7.04.2017, str. 1 oraz Dz. U. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40), we współpracy ze Stroną Białoruską i zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej;
2) sprawdzenia i przekazania Komisji Europejskiej dokumentacji, o której mowa w artykule 3 w punktach 6 i 7 niniejszej Umowy, otrzymanej od Strony Białoruskiej;
3) informowania Strony Białoruskiej o każdym rozstrzygnięciu Komisji Europejskiej w sprawie refundacji kosztów, o których mowa w artykule 1 w ustępie 4 niniejszej Umowy, zwanych dalej "kosztami kwalifikowanymi", którego skutkiem jest zmniejszenie kwoty refundacji w porównaniu do kwoty, o którą wnioskowano do Komisji Europejskiej;
4) przekazania Stronie Białoruskiej środków zgodnie z artykułem 5 ustępami 1-4 niniejszej Umowy.
2.  Czynności, o których mowa w ustępie 1 w punktach 1-3, wykonuje Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł  3

Strona Białoruska zobowiązuje się do:

1) zakupu 604 000 przynęt z doustną szczepionką przeciwko wściekliźnie dla wolno żyjących zwierząt mięsożernych, zwaną dalej "szczepionką", odpowiadających wymogom określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy;
2) rozrzucenia w 2018 roku na obszarze strefy buforowej, podczas wiosennej i jesiennej akcji szczepień, przynęt ze szczepionką, o których mowa w punkcie 1, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy;
3) zakupu przynęt ze szczepionką, o których mowa w punkcie 1, i usług w zakresie rozrzucania tych przynęt, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania zainteresowanych podmiotów i ustawodawstwem Republiki Białorusi o zamówieniach publicznych;
4) informowania Strony Polskiej o planowanym terminie rozrzucania przynęt ze szczepionką przed jego rozpoczęciem;
5) przeprowadzania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy, monitorowania skuteczności szczepień i monitorowania sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny u zwierząt na obszarze strefy buforowej;
6) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 10 lipca 2018 roku, następującej dokumentacji:
a) okresowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny u zwierząt wolno żyjących w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi, obejmującego okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2018 roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy,
b) zebranych w okresie, o którym mowa w literze a, danych określonych w niniejszej Umowie w załączniku nr 3 w ustępie 6 w:
punkcie 1 - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV) albo plików, które podlegają konwersji do plików w jednym z tych formatów przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania,
punkcie 2 - w postaci plików w formacie Shapefile albo plików, które podlegają konwersji do plików w tym formacie przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania;
7) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 30 marca 2019 roku, następującej dokumentacji:
a) końcowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny u zwierząt wolno żyjących w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi, wraz z danymi do wniosku o płatność, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Umowy,
b) mapy zawierającej lokalizacje przypadków wystąpienia wścieklizny stwierdzonych na obszarze strefy buforowej w 2018 roku,
c) kopii umów na zakup przynęt ze szczepionką i usług w zakresie rozrzucania tych przynęt oraz kopii dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty należności z tytułu wykonania wymienionych umów,
d) zebranych w 2018 roku danych określonych w niniejszej Umowie w załączniku nr 3 w ustępie 6 w:
punkcie 1 - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV) albo plików, które podlegają konwersji do plików w jednym z tych formatów przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania,
punkcie 2 - w postaci plików w formacie Shapefile albo plików, które podlegają konwersji do plików w tym formacie przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania;
8) przekazywania okresowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny u zwierząt wolno żyjących w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi oraz końcowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny u zwierząt wolno żyjących w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi, o których mowa w punkcie 6 w literze a i w punkcie 7 w literze a, w języku angielskim, w których poniesione koszty są wykazane w walucie białoruskiej (rubel białoruski) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków;
9) poddawania się audytom, kontrolom i inspekcjom realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, w przypadku ich przeprowadzania przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale Strony Polskiej, rozpoczętym przed upływem 5 lat od dnia przekazania Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską środków stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej;
10) przechowywania oraz udostępniania dla celów audytów, kontroli i inspekcji, o których mowa w punkcie 9, wszystkich dokumentów dotyczących realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, lub kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez 5 lat od dnia przekazania przez Rzeczpospolitą Polską środków otrzymanych z Komisji Europejskiej, stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej, a jeżeli po upływie tego terminu trwa audyt, kontrola lub inspekcja, o których mowa w punkcie 9 - do dnia ich zakończenia;
11) współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wymiany informacji, wyjaśnień i przekazywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
Artykuł  4
1.  Koszty realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, ponosi Strona Białoruska.
2.  Refundacji ze środków Unii Europejskiej podlegają koszty kwalifikowalne.
3.  Koszty dostarczenia materiału do badań i koszty badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Stronę Białoruską, a także pozostałe koszty inne niż koszty kwalifikowalne, nie podlegają refundacji ze środków Unii Europejskiej.
4.  Maksymalne jednostkowe kwoty kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji na rzecz Strony Białoruskiej, poniesionych na zakup i rozrzucenie przynęt ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u zwierząt wolno żyjących, nie przekraczają 0,95 euro.
5.  Wkład finansowy Unii Europejskiej na refundację kosztów kwalifikowalnych nie przekracza kwoty 574 000 euro.
Artykuł  5
1.  Strona Polska zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Stronie Białoruskiej całości środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską, stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej.
2.  Środki, o których mowa w ustępie 1, zostaną przekazane Stronie Białoruskiej w walucie euro na rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi.
3.  Informacje o rachunku bankowym, o którym mowa w ustępie 2, zostały podane w załączniku nr 7 do niniejszej Umowy.
4.  W przypadku gdy informacje o rachunku bankowym, o których mowa w ustępie 3, ulegną zmianie, Strona Białoruska przekazuje Stronie Polskiej aktualne informacje o tym rachunku w formie dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. Dokument ten jest przekazywany Stronie Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, przy nocie Ambasady Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej.
5.  Przed przekazaniem środków, o których mowa w ustępie 1, Strona Białoruska potwierdza, na wniosek Strony Polskiej, że informacje o rachunku bankowym, o którym mowa w ustępie 2, są aktualne.
6.  Strona Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Komisja Europejska podejmie decyzję o nieprzyznaniu środków Unii Europejskiej na refundację kosztów kwalifikowalnych.
Artykuł  6
1.  W przypadku gdy audyt, kontrola lub inspekcja realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, przeprowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale Strony Polskiej, będą skutkować koniecznością zwrotu środków lub części środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską na refundację kosztów kwalifikowalnych, Strona Białoruska wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Polską środki podlegające zwrotowi, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej.
2.  Wpłata, o której mowa w ustępie 1, nastąpi w walucie euro, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Stronę Białoruską od Strony Polskiej pisemnego powiadomienia o żądaniu Komisji Europejskiej zwrotu środków w określonej wysokości na rachunek bankowy, o którym mowa w ustępie 1.
Artykuł  7
1.  Strony nie odpowiadają za niewykonanie swych obowiązków w przypadku wystąpienia siły wyższej (force majeure).
2.  Strona, która nie może wykonać swoich obowiązków na skutek działania siły wyższej (force majeure), jest zobowiązana do poinformowania o tym, w formie pisemnej, drugiej Strony w terminie 10 dni od dnia, w którym wykonanie obowiązków przestało być możliwe, a także do przedstawienia dokumentów potwierdzających wystąpienie siły wyższej. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, jeżeli wystąpienie siły wyższej jest powszechnie znane.
Artykuł  8

W przypadku niewykonania swych obowiązków przez którąkolwiek ze Stron druga Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę drogą przesłania pierwszej Stronie pisemnego powiadomienia. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu w terminie określonym przez drugą Stronę, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez pierwszą Stronę.

Artykuł  9

Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za obustronną zgodą Umawiających się Stron. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

Artykuł  10

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do pełnego wywiązania się przez Strony z obowiązków określonych w niniejszej Umowie.

Sporządzono w Warszawie dnia 06. listopada 2018 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

W przypadku powstania rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy za rozstrzygający uważany będzie tekst sporządzony w języku polskim.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OBSZAR STREFY BUFOROWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYNĘT Z DOUSTNĄ SZCZEPIONKĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYMOGI DOTYCZĄCE ROZRZUCENIA PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYMOGI DOTYCZĄCE MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ I MONITOROWANIA SYTUACJI EPIZOOTYCZNEJ W ZAKRESIE WŚCIEKLIZNY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI W ....... R.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI W ....... R.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

INFORMACJE O RACHUNKU BANKOWYM