Australia-Polska. Porozumienie w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj". Warszawa.2014.03.28.

Monitor Polski

M.P.2014.872

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2019 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj",
podpisane w Warszawie dnia 28 marca 2014 r.

RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I RZĄD ZWIĄZKU AUSTRALIJSKIEGO

W duchu wzmacniania więzi kulturowych obu krajów (dalej zwanych osobno "Stroną" oraz łącznie "Stronami"), promując lepsze wzajemne zrozumienie wśród młodych ludzi pochodzących z tych krajów poprzez umożliwienie pobytu w celach wypoczynkowych i edukacyjnych, Strony zawarły następujące porozumienie dotyczące wydawania wiz w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj":

WYDAWANIE WIZ W RAMACH PROGRAMU "ZWIEDZAJ I PRACUJ"

1.  1
 Na mocy postanowień niniejszego Porozumienia, każda ze Stron (Strona przyjmująca) będzie co roku wydawać zgodnie z własnymi przepisami prawnymi i procedurami do tysiąca pięciuset (1500) wiz na okres dwunastu (12) miesięcy kalendarzowych, w ramach Programu "Zwiedzaj i pracuj", uprawniających do wielokrotnego przekraczania granicy, dla obywateli drugiej Strony (Strony wysyłającej), którzy spełniają następujące warunki: (...):
(1)
za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w państwie Strony przyjmującej w okresie do dwunastu (12) miesięcy kalendarzowych;
(2)
mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat;
(3)
nie towarzyszą im dzieci, pozostające na ich utrzymaniu;
(4)
mają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu, gdy jest to wymagane przepisami prawnymi Strony przyjmującej;
(5)
posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż, zgodnie z przepisami prawnymi Strony przyjmującej, lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;
(6)
posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie "Zwiedzaj i Pracuj" w państwie Strony przyjmującej;
(7)
spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Strony przyjmującej oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi Strony przyjmującej;
(8)
nie uczestniczyli wcześniej w organizowanym przez Stronę przyjmującą Programie "Zwiedzaj i Pracuj";
(9)
posiadają wykształcenie wyższe lub ukończyli przynajmniej dwa (2) lata studiów licencjackich oraz w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - legitymują się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym, oraz
(10)
przedstawią zaświadczenie Strony wysyłającej reprezentowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej lub równoważny podmiot, bądź Departament Imigracji i Ochrony Granic Australii lub równoważny podmiot, potwierdzające wiedzę o zamiarze ubiegania się przez tę osobę o udział w Programie "Zwiedzaj i Pracuj", oraz deklarację tej osoby o spełnianiu wymogów, określonych w niniejszym Porozumieniu.
2. 
Każda ze Stron może określić sposób i miejsce składania wniosków o przyznanie wizy w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj" przez obywateli drugiej Strony.
3. 
Każda ze Stron może ograniczyć liczbę wiz wydawanych corocznie obywatelom drugiej Strony na mocy niniejszego Porozumienia. W przypadku nałożenia takiego ograniczenia Strona powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie drogą dyplomatyczną.
4. 
Wnioskodawcy muszą uiścić wszelkie opłaty związane z wnioskiem o wizę.
5. 
Obywatele państwa - jednej ze Stron, którzy złożyli wniosek o wydanie wizy na mocy niniejszego Porozumienia, zgodnie z przepisami prawnymi drugiej Strony mogą otrzymać odmowę wizy od drugiej Strony.

WJAZD, POBYT I WARUNKI PRACY

1. 
Wiza, otrzymana w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj", pozwoli na pobyt w okresie dwunastu (12) miesięcy od dnia pierwszego przekroczenia granicy państwa-Strony przyjmującej i w okresie dwunastu (12) miesięcy, zgodnie z przepisami prawnymi Strony przyjmującej, posiadacze wiz, otrzymanych w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj", na podstawie tej samej wizy mogą opuszczać terytorium i ponownie przekraczać granicę państwa - Strony.
2. 
Obywatele jednej ze Stron, którzy przekroczyli granicę terytorium drugiej Strony na podstawie wizy wydanej w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj", będą zobowiązani do przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych drugiej Strony.
3. 
Osobom, którym przyznano wizę w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj" nie wolno podejmować pracy, która jest niezgodna z celem Porozumienia dotyczącego Programu "Zwiedzaj i Pracuj". Osoby, którym przyznano wizę, w szczególności:
(1)
muszą uwzględniać zasadniczy cel pobytu w ramach Porozumienia, którym jest pobyt turystyczny, natomiast praca stanowi element dodatkowy, oraz
(2)
nie mogą podejmować pracy u jednego (1) pracodawcy na dłużej niż sześć (6) miesięcy, chyba że otrzymają na to zgodę.
4. 
Osoby, którym przyznano wizę w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj", nie otrzymają zgody na podjęcie studiów lub szkoleń na okres dłuższy niż cztery (4) miesiące.
5. 
Obywatele jednej ze Stron, którym została wydana wiza na mocy niniejszego Porozumienia, zgodnie z przepisami prawnymi drugiej Strony mogą nie otrzymać zgody na wjazd na terytorium drugiej Strony lub zostać wydaleni z terytorium drugiej Strony.
6. 
Osoby, którym przyznano wizę w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj", nie otrzymają zgody na pozostanie w Rzeczypospolitej Polskiej lub Australii po okresie dwunastu (12) miesięcy kalendarzowych na podstawie takiej wizy, zgodnie z przepisami prawnymi drugiej Strony.

POŚREDNICTWO W ZATRUDNIENIU

Niniejsze Porozumienie stosuje się bez uszczerbku dla przepisów prawnych każdej ze Stron, ustanawiających warunki, regulujące funkcjonowanie prywatnych agencji zatrudnienia.

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW I READMISJĘ OBYWATELI

1. 
Strony zezwolą na powrót do kraju swoich obywateli, którzy nie mają podstaw prawnych do pozostawania na terytorium drugiej Strony, w tym osób, które popełniły czyn zabroniony w rozumieniu przepisów prawa karnego.
2. 
Na podstawie przepisów prawnych obowiązujących w każdym z państw, w celu ułatwienia powrotu do państwa miejsca stałego zamieszkania i readmisji osób, które posiadały lub posiadają wizę przyznaną w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj", Strony:
(1)
mogą występować o pomoc do drugiej Strony w zakresie ustalenia tożsamości lub obywatelstwa takiej osoby, w sytuacji, w której osoba ta nie jest w stanie lub nie chce przedstawić właściwych dokumentów tożsamości w celu potwierdzenia swojego obywatelstwa. Strony wykorzystają swoje najskuteczniejsze środki w celu ustalenia tożsamości takiej osoby, przy użyciu wszelkich dostępnych informacji;
(2)
mogą występować do drugiej Strony o wydanie dokumentu podróży takiej osobie w okolicznościach, w których osoba ta nie mogła okazać stosownych dokumentów podróży w celu powrotu do państwa miejsca stałego zamieszkania. Druga Strona przekaże stosowny dokument w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania wniosku;
(3)
powiadomią drugą Stronę przynajmniej na pięć (5) dni roboczych przed planowanym wydaleniem takiej osoby ze swojego terytorium, oraz
(4)
przeprowadzą odesłanie do Strony wysyłającej bezpośrednio i przy możliwie najmniejszym opóźnieniu w przypadku osób przebywających w areszcie imigracyjnym.
3. 
Zgodność z przepisami prawa i polityką Stron będzie stanowić podstawową zasadę podczas wdrażania współpracy określonej w niniejszym artykule.

ZAWIESZENIE

Każda ze Stron może, z przyczyn dotyczących prowadzonej przez siebie polityki państwa, tymczasowo zawiesić w całości lub częściowo powyższe postanowienia dotyczące wjazdu na terytorium państwa lub pobytu osobom, którym przyznano wizę w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj". O każdym przypadku zawieszenia druga Strona zostanie bezzwłocznie powiadomiona drogą dyplomatyczną. W każdym tego rodzaju pisemnym powiadomieniu określony będzie termin upływu zawieszenia. Podczas okresu zawieszenia Strony nie będą realizować zadań wynikających z Porozumienia, dotyczących zawieszonego postanowienia(ń).

ZMIANY

1. 
Zmiany w niniejszym Porozumieniu mogą być wprowadzone w dowolnym momencie na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Stronami, zawartego drogą dyplomatyczną.
2. 
Datę wejścia w życie wszelkich tego rodzaju zmian określa się w korespondencji dyplomatycznej.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć w związku z interpretacją lub wdrożeniem niniejszego Porozumienia, będą rozwiązywane w drodze konsultacji lub negocjacji pomiędzy Stronami. Takie konsultacje rozpoczną się w najszybszym dogodnym terminie, po otrzymaniu przez drugą Stronę wniosku w tej sprawie, o ile Strony nie uzgodnią innej formy w tym zakresie.

WEJŚCIE W ŻYCIE I CZAS TRWANIA POROZUMIENIA

1. 
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony powiadomią się wzajemnie, na piśmie, drogą dyplomatyczną o zakończeniu ich krajowych procedur, dotyczących wejścia w życie Porozumienia.
2. 
Strona może rozwiązać niniejsze Porozumienie w drodze pisemnego wypowiedzenia, przesłanego drugiej Stronie drogą dyplomatyczną, w którym to przypadku datą zakończenia obowiązywania Porozumienia będzie data określona w nocie, lub upływ terminu dziewięćdziesięciu (90) dni od otrzymania przez drugą Stronę pisemnej noty, w zależności od tego, który z terminów przypada później.
3. 
Rozwiązanie lub zawieszenie niniejszego Porozumienia lub jakichkolwiek postanowień niniejszego Porozumienia nie wpływa na prawo osób posiadających (w dniu rozwiązania lub zawieszenia) wizę do wjazdu i/lub pobytu na terytorium państwa - Strony przyjmującej, dla którego wizę przyznano zgodnie z warunkami przyznania takiej wizy, o ile wiza zachowuje ważność zgodnie z przepisami prawnymi tej Strony.

Sporządzono w Warszawie dnia 28 marca 2014 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

1 Art. 1 ust. 1:

- zmieniony przez porozumienie z dnia 1 października 2017 r. (M.P.2017.1125) zmieniające nin. porozumienie z dniem 1 października 2017 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 1 października 2019 r. (M.P.2019.1158) zmieniające nin. porozumienie z dniem 1 października 2019 r.