Australia-Polska. Porozumienie o zmianie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj". Warszawa.2014.03.28.

Monitor Polski

M.P.2017.1125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2017 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego o zmianie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego
z dnia 1 października 2017 r.
w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanego w Warszawie dnia 28 marca 2014 r.

Przekład

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

w Canberze

Nr 58-89-17

Departament do spraw Imigracji i Ochrony Granic

Sekcja ds. Odwiedzających i Zarządzania Wizami

Do wiadomości:

Departament Spraw Zagranicznych i Handlu

Sekcja Europy

Canberra

Związek Australijski

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze przekazuje wyrazy szacunku Departamentowi do spraw Imigracji i Ochrony Granic - Sekcji ds. Odwiedzających i Zarządzania Wizami "Zwiedzaj i Pracuj" - w nawiązaniu do Noty Werbalnej nr 17/20/EUD dotyczącej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanego w Warszawie dnia 28 marca 2014 roku.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze ma zaszczyt zaproponować wprowadzenie zmiany do wprowadzenia do pierwszego zdania artykułu 1 ustęp 1 Porozumienia, tak aby przyjęło ono następujące brzmienie:

"

1.
Na mocy postanowień niniejszego Porozumienia, każda ze Stron (Strona przyjmująca) będzie co roku wydawać zgodnie z własnymi przepisami prawnymi i procedurami do pięciuset (500) wiz na okres dwunastu (12) miesięcy kalendarzowych, w ramach Programu "Zwiedzaj i Pracuj", uprawniających do wielokrotnego przekraczania granicy, dla obywateli drugiej Strony (Strony wysyłającej), którzy spełniają następujące warunki: (...)"

"

1.
Subject to the provisions of this arrangement, each Party (The host Party) will issue annually, according to its own laws and procedures, up to five hundred (500) multiple entry 'Work and Holiday' visas for a period of twelve (12) calendar months to nationals of the other Party (the sending Party), who the decision-maker is satisfied: (...)".

W przypadku, jeśli Rząd Związku Australijskiego przyjmie wyżej wymienioną propozycję, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze zgodnie z artykułem 6 Porozumienia ma zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Związku Australijskiego stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego o zmianie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj". Powyżej określona zmiana wejdzie w życie w terminie uzgodnionym pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Związku Australijskiego, tj. z dniem 1 października 2017 r.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze korzysta z okazji, aby ponowić Departamentowi do spraw Imigracji i Ochrony Granic wyrazy wysokiego poważania.

Canberra, 13 września 2017

Przekład

Związek Australijski

Departament Spraw Zagranicznych i Handlu

N° 17/29/EUD

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Departament Spraw Zagranicznych i Handlu przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt nawiązać do noty nr 58-89-17 z dnia 13 września 2017 r. Dotyczyła ona prośby o zwiększenie rocznego limitu wiz w związku z Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w marcu 2014 r.

Departament Spraw Zagranicznych i Handlu ma również zaszczyt poinformować, że Departament do spraw Imigracji i Ochrony Granic wyraża zgodę na obustronne zwiększenie limitów ilościowych w ramach programu z dniem 1 października 2017 r., do 500 miejsc w każdym roku obowiązywania programu (od 1 lipca do 30 czerwca). W roku 2017-18 dostępnych będzie 300 dodatkowych miejsc począwszy od 1 października 2017 r., co da limit w wysokości 500 miejsc po wyczerpaniu pierwotnego limitu 200 miejsc.

Departament do spraw Imigracji i Ochrony Granic pragnie poinformować, że osobą do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj" jest Pani Gaye Lalor, Director of Major Events and WHM Visas Section, nr telefonu: (02) 6264 4025; email: gaye.lalor@border.gov.au.

Departament do spraw Imigracji i Ochrony Granic ma zaszczyt przekazać wyrazy niezmiennego uznania oraz wsparcia ze strony Rządu Australii dla możliwości zacieśniania kontaktów międzyludzkich i pozytywnych relacji dwustronnych pomiędzy naszymi dwoma krajami.

Departament Spraw Zagranicznych i Handlu korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

CANBERRA

19 września 2017 r.