Art. 9. - Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.
Artykuł  9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej umowy nie przypada na dzień roboczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, płatność zostanie dokonana pierwszego roboczego dnia następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w mieście Nowy Jork są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.