Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,
podpisana w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Angoli, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się dążeniem do promowania i pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Angoli, postanowiły, co następuje:

1.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Republiki Angoli kredytu w wysokości 14.000.000,00 USD (słownie: czternaście milionów dolarów USA), zwanego dalej "Kredytem", na finansowanie realizowanych w Republice Angoli projektów inwestycyjnych w zakresie edukacji. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 85 % (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) wartości kontraktów na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Angoli maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również usług, włączając technologie.
2. 1
Kredyt będzie wykorzystany do dnia 1 marca 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.
1.
Niniejsza umowa, jak również poszczególne projekty finansowane na podstawie tej umowy muszą być zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, określonymi w Porozumieniu w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych i w innych odpowiednich dokumentach OECD.
2.
Rząd Republiki Angoli potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i udzieli Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnej pomocy w zakresie wiążącym się z koniecznością przestrzegania wyżej wymienionych przepisów OECD.
3.
Zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej Rzeczpospolita Polska jest zobligowana do notyfikowania OECD niniejszej umowy, jak również wszystkich projektów finansowanych w ramach Kredytu. Umawiające się Strony zgadzają się na notyfikowanie do OECD niniejszej umowy, wszystkich projektów finansowanych na jej podstawie oraz indywidualnych kontraktów w ramach poszczególnych projektów. Niniejsza umowa oraz projekty finansowane na jej podstawie nie mogą zostać zakwestionowane przez OECD co do ich zgodności z wymogami Porozumienia w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych.
4.
Projekty notyfikowane do OECD zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, do których OECD zgłosiło zastrzeżenia, nie będą finansowane w ramach niniejszej umowy bez względu na fakt, że indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z artykułem 3 ustęp 4.
5.
Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami", uprawnionych do zawierania i realizacji kontraktów w ramach niniejszej umowy oraz importerów z Republiki Angoli o uzgodnionych w ramach OECD zasadach dotyczących pomocy wiązanej.
1.
Indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów, finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Dokumenty ekportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez polskich przedsiębiorców w banku upoważnionym do obsługi Kredytu zgodnie z artykułem 10 niniejszej umowy powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 1 marca 2006 roku".
2.
Kontrakty, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, będą zawierane przez polskich przedsiębiorców z importerami z Republiki Angoli w terminie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej umowy.
3.
Załącznik, stanowiący integralną część niniejszej umowy, zawiera listę projektów inwestycyjnych, które będą finansowane w ramach Kredytu.
4.
Kontrakty, o których mowa w ustępie 1, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z następującą procedurą:
a)
Ministerstwo Finansów Republiki Angoli poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Republiki Angoli;
b)
następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej prześle do Ministerstwa Finansów Republiki Angoli pisemną akceptację kontraktów;
c)
kontrakty wejdą w życie w terminie 15 dni od dnia wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do Ministerstwa Finansów Republiki Angoli pisemnej akceptacji kontraktów;
d)
procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej ze stron.
1.
Wartość dostaw maszyn, urządzeń i materiałów z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Angoli oraz usług, włączając technologie, finansowanych w ramach niniejszej umowy nie będzie przekraczać kwoty 16.470.000,00 USD (słownie: szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dolarów USA), co stanowi sumę wartości Kredytu oraz wartości płatności gotówkowych, o których mowa w ustępie 2 litera a.
2.
Płatności z tytułu zatwierdzonych kontraktów będą dokonywane w następujący sposób:
a)
15 % (słownie: piętnaście procent) wartości kontraktów będzie płatne w dolarach USA przez importerów z Republiki Angoli w gotówce stosownie do warunków poszczególnych kontraktów;
b)
pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Finansów za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 niniejszej umowy ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów.

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami poszczególnych kontraktów oraz z Porozumieniem Bankowym, o którym mowa w artykule 10 ustęp 2 niniejszej umowy.

1.
Wartość wszystkich kontraktów oraz ceny wszystkich towarów i usług dostarczanych w ramach tych kontraktów będą wyrażone w dolarach USA.
2.
Udział towarów i usług polskiego pochodzenia w dostawach zgodnie z niniejszą Umową nie może być niższy niż 60 % (słownie: sześćdziesiąt procent). Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących tego udziału lub dostarczenia oficjalnych świadectw pochodzenia.
3.
Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Angoli w ramach niniejszej umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie następowała w 64 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w dolarach USA, w dniu 15 czerwca i 15 grudnia danego roku po upływie dwuletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
2.
Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności po upływie 2-letniego (słownie: dwuletniego) okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
1.
Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,18 % (słownie: zero przecinek osiemnaście procent) rocznie.
2.
Odsetki będą płatne w dolarach USA, w półrocznych, kolejnych ratach, od momentu wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 czerwca i 15 grudnia danego roku.
3.
Pierwsza płatność odsetek z tytułu każdorazowego wykorzystania Kredytu przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4.
Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365[366]/360).
5.
W przypadku gdyby Rząd Republiki Angoli nie dokonał płatności wynikających z niniejszej umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1.
6.
Karne odsetki będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.
7.
W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej umowy nie przypada na dzień roboczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, płatność zostanie dokonana pierwszego roboczego dnia następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w mieście Nowy Jork są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

1.
W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w dolarach USA na imię Banco de Poupanca e Credito o nazwie "Kredyt w pomocy wiązanej dla Rządu Republiki Angoli" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz spłat kapitałowych i odsetek. Banco de Poupanca e Credito, działający w imieniu Rządu Republiki Angoli, otworzy rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego i Banco de Poupanca e Credito zawrą w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej umowy Porozumienie Bankowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
1.
Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w celu wykonania niniejszej umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2.
Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty, należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej umowy będą wpłacane przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie ze środków niepochodzących z Kredytu.
3.
Wszelkie spłaty rat kapitału i odsetek zgodnie z umową nie będą pomniejszane o żadne opłaty i podatki nałożone przez władze Republiki Angoli.
1.
Wszelkie spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Finansów Republiki Angoli.
2.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań określonych w ustępie 1 spór będzie rozstrzygany w drodze dyplomatycznej.

Zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami. Zmiany do umowy wchodzą w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wchodzi w życie z dniem podpisania. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

SPORZĄDZONO w Luandzie dnia 1 marca 2006 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, portugalskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK 

Projekt inwestycyjny, który będzie przedmiotem kontraktów zawartych w ramach umowy:

1. Wyższa Szkoła Rybołówstwa w Namibe

Budowa, wyposażenie i program szkoleniowy

Razem 16.470.000,00 USD

1 Art. 1 ust. 2 zmieniony przez Porozumienie z dnia 27 czerwca 2008 r. (M.P.09.9.91) zmieniające nin. umowę z dniem 27 czerwca 2008 r.