Art. 12. - Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.
Artykuł  12
1.
Wszelkie spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Finansów Republiki Angoli.
2.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań określonych w ustępie 1 spór będzie rozstrzygany w drodze dyplomatycznej.