Art. 11. - Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.
Artykuł  11
1.
Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w celu wykonania niniejszej umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2.
Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty, należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej umowy będą wpłacane przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie ze środków niepochodzących z Kredytu.
3.
Wszelkie spłaty rat kapitału i odsetek zgodnie z umową nie będą pomniejszane o żadne opłaty i podatki nałożone przez władze Republiki Angoli.