§ 2. - Amortyzacja niektórych środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1973.57.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1973 r.
§  2.
1.
Przedsiębiorstwa wymienione w § 1 ust. 1 uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski Nr 25, poz. 151) nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od budynków stanowiących zakładowe domy mieszkalne, eksploatowane w całości lub w przeważającej części na cele mieszkalne.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw, o których mowa w § 11 ust. 2 uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w zakresie odpisów amortyzacyjnych na wymianę od budynków stanowiących zakładowe domy mieszkalne.