Amortyzacja niektórych środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1973.57.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 grudnia 1973 r.
w sprawie amortyzacji niektórych środków trwałych.

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski Nr 25, poz. 151) i § 10 ust. 2 uchwały nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 65, poz. 312, z 1967 r. Nr 60, poz. 284 i z 1971 r. Nr 29, poz. 184) zarządza się, co następuje:
Stawki amortyzacyjne używanych środków trwałych przejętych nieodpłatnie, w wypadkach uzasadnionych krótkim okresem dotychczasowego użytkowania i dobrym stanem technicznym, ustala się biorąc pod uwagę dalszy okres użytkowania tych środków, nie dłuższy jednak od okresu użytkowania przyjętego za podstawę właściwej stawki amortyzacyjnej.
1.
Przedsiębiorstwa wymienione w § 1 ust. 1 uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski Nr 25, poz. 151) nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od budynków stanowiących zakładowe domy mieszkalne, eksploatowane w całości lub w przeważającej części na cele mieszkalne.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw, o których mowa w § 11 ust. 2 uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w zakresie odpisów amortyzacyjnych na wymianę od budynków stanowiących zakładowe domy mieszkalne.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1974 r.