Monitor Polski

M.P.2017.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2016 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019,
podpisany w Tiranie dnia 9 grudnia 2016 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Albanii, zwani dalej "Stronami",

pragnąc rozwijać i umacniać współpracę w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego,

mając na uwadze postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 4 maja 1993 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1

Wizyty studyjne

Strony będą wspierać organizowanie wizyt studyjnych specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury w ramach współpracy bezpośredniej między właściwymi instytucjami obu Stron. Szczegółowe warunki organizowania i finansowania wizyt studyjnych będą uzgadniane przez te instytucje.

Artykuł  2

Festiwale

Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach teatralnych, muzycznych i tańca, odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony.

Artykuł  3

Teatr

1. Strony będą wspierać prezentowanie dzieł dramatycznych autorów z obu państw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.
2. Strony będą sprzyjać bezpośrednim kontaktom między teatrami z obu państw.
Artykuł  4

Kinematografia

1. Strony będą wspierać udział swoich twórców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2. Strony będą ułatwiać organizowanie przeglądów filmowych. Szczegóły dotyczące ich organizowania zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje.
3. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących digitalizacji, konserwacji oraz upowszechniania dziedzictwa filmowego.
Artykuł  5

Muzyka

1. Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między instytucjami muzycznymi obu państw.
2. Strony będą sprzyjać promocji twórczości kompozytorów z państwa drugiej Strony.
3. Strony będą wspierać organizowanie kursów mistrzowskich i warsztatów w dziedzinie muzyki.
Artykuł  6

Sztuki wizualne i wzornictwo

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury oraz organizacjami twórców działającymi w obszarze sztuk wizualnych i wzornictwa.

Artykuł  7

Literatura i biblioteki

1. Strony będą popierać współpracę między bibliotekami narodowymi obu państw, w zakresie wymiany publikacji oraz doświadczeń dotyczących wykorzystania w ich działalności nowoczesnych technologii, w szczególności w celu ochrony, konserwacji i digitalizacji zbiorów bibliotecznych.
2. Strony będą wspierać wydawanie tłumaczeń dzieł literatury polskiej w języku albańskim oraz dzieł literatury albańskiej w języku polskim. Strona polska zachęca albańskich tłumaczy i wydawców zainteresowanych przekładami literatury polskiej do korzystania z programów koordynowanych przez Instytut Książki, w tym z Programu Translatorskiego ©POLAND.
3. Strony będą wymieniać doświadczenia i dobre praktyki w celu wsparcia tworzenia Narodowej Agencji Książki w Republice Albanii.
Artykuł  8

Muzea

1. Strony będą popierać współpracę muzeów obu państw, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania tymi placówkami.
2. Strony będą sprzyjać bezpośrednim porozumieniom muzeów, w tym działaniom podejmowanym w celu wzajemnej prezentacji zbiorów i organizacji wystaw.
Artykuł  9

Dziedzictwo kulturowe

1. Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy instytucji działających w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
2. Strony będą popierać inicjatywy mające na celu ochronę i konserwację zabytków światowego dziedzictwa kulturowego znajdujących się na terytorium obu państw, w szczególności poprzez wymianę informacji i doświadczeń między właściwymi instytucjami oraz realizację wspólnych projektów badawczych i prac archeologicznych i konserwatorskich, a także organizację szkoleń w tym zakresie.
3. Strony będą współpracować w dziedzinie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.
4. Strona polska oferuje albańskim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego "Thesaurus Poloniae", koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.
Artykuł  10

Ochrona dóbr kultury

1. Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w każdym z państw oraz konwencjami międzynarodowymi, których oba państwa są stronami.
2. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednego państwa i nielegalnie wwiezione na terytorium drugiego państwa podlegają zwrotowi.
Artykuł  11

Archiwa

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie udostępniania zbiorów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, a także wymianę doświadczeń i kopii dokumentów.

Artykuł  12

Kultura ludowa i dziedzictwo niematerialne

Strony będą popierać udział twórców i zespołów w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych odbywających się w państwie drugiej Strony, jak również współpracę specjalistów w dziedzinie kultury ludowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Artykuł  13

Edukacja kulturalna i artystyczna

1. Strony będą popierać wymianę informacji w celu zapoznania się z programami edukacji kulturalnej.
2. Strony będą sprzyjać rozwijaniu współpracy między uczelniami artystycznymi obu państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.
3. Strony będą promować udział obywateli Republiki Albanii w programie stypendialnym "Gaude Polonia", koordynowanym przez Narodowe Centrum Kultury.
Artykuł  14

Współpraca wielostronna

1. Strony będą wymieniać doświadczenia na temat programów i inicjatyw Unii Europejskiej w dziedzinie kultury, w szczególności dotyczących programu "Kreatywna Europa".
2. Strony będą ułatwiać współpracę na rzecz promocji dialogu międzykulturowego i wzajemnego poznania, szczególnie w ramach działań Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur imienia Anny Lindh i jej narodowych sieci w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Albanii.
3. Strony będą promować zaangażowanie partnerów albańskich w projekty realizowane w ramach Europejskiej Sieci "Pamięć i Solidarność".
Artykuł  15

Warunki organizacyjne i finansowe

1. Kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób objętych wymianą, właściwe instytucje z obu państw uzgodnią odrębnie w każdym przypadku.
2. Terminy i program pobytu oraz warunki finansowania wymiany zespołów artystycznych realizowanej w ramach niniejszego Programu będą uzgadniane każdorazowo przez właściwe instytucje.
3. Właściwe instytucje Stron zapewnią, że osoby uczestniczące w wymianie na podstawie niniejszego Programu będą posiadać odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią.
4. Szczegółowe warunki techniczne i finansowe organizowania wystaw będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach podpisanych przez te podmioty.
Artykuł  16
1. Niniejszy Program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Program przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem trzech miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

Sporządzono w Tiranie, dnia 9 grudnia 2016 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, albańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. W przypadku rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

W imieniu W imieniu

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury

Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Albanii