Zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.33.228

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 21 lutego 2006 r.
w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
 Rozporządzenie określa zasady i tryb zwrotu z budżetu państwa utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych przez przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
1. 
Wysokość utraconych dochodów jest wykazywana we wniosku gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych przez przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, zwanym dalej "wnioskiem". Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.
2. 
Gmina składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie z podatku rolnego, wykazując faktyczne roczne skutki zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji oraz deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek.
3. 
Gmina we wniosku wykazuje:
1)
podstawę opodatkowania podatkiem rolnym użytków rolnych, które według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sporządzany jest wniosek, są zwolnione z tego podatku na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
2)
stawki podatku rolnego obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek;
3)
wysokość utraconych dochodów, ustaloną na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2.
1. 
Gmina może złożyć korektę wniosku do dnia 31 maja roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie.
2. 
Wniosek lub korektę wniosku gmina może złożyć po terminie, o którym mowa w ust. 1 i § 2 ust. 2, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika oraz w związku z wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.
3. 
Wniosek lub korekta wniosku, o których mowa w ust. 2, podlegają rozpatrzeniu zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu, w roku następującym po roku, w którym zostały złożone.
Właściwy wojewoda sprawdza prawidłowość sporządzonych wniosków pod względem rachunkowym oraz formalnym.
W terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie, właściwy wojewoda przekazuje na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą równowartość wysokości utraconych dochodów z tytułu zwolnień, o których mowa w § 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

WNIOSEK O ZWROT UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Skutki ustawowego zwolnienia z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.)

za rok....

Nazwa gminy

Nazwa powiatu

Nazwa województwa

WOJEWODA
Symbole (wg GUS)
WOJ.POWIATGMINATYP GMINY
Wyszczególnieniew okresie

od ......

do ......

Podstawa opodatkowaniaStawka podatku rolnegoKwota zwolnienia w pełnych złotych (kol. 3 x kol. 4)
12345
Przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego

w tym:

a.

b.

....

Ogółem
Grunty gospodarstw rolnych
Pozostałe grunty

............................. ...........................

(główny księgowy/skarbnik) (wójt, burmistrz,

prezydent miasta)

nr telefonu .................

..........................

(rok, miesiąc, dzień)

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.132.1088) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 września 2009 r.