§ 4. - Zwrot przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.7.84

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2003 r.
§  4.
1.
Żołnierza zawodowego zwalnia się od obowiązku zwrotu równowartości kosztów w całości lub części ze względu na:
1)
zaistnienie szczególnego przypadku losowego;
2)
trudną sytuację rodzinną lub materialną;
3) 1
 podjęcie służby w Straży Granicznej, Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli żołnierz ten wypowie stosunek służbowy do dnia 31 grudnia 2006 r.
2.
Decyzję w sprawie zwolnienia od obowiązku zwrotu równowartości kosztów wydaje organ uprawniony do zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej, na wniosek żołnierza lub z urzędu.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony nie później niż:
1)
na trzy miesiące przed dniem upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez żołnierza zawodowego;
2)
czternaście dni od dnia otrzymania przez żołnierza zawodowego wyciągu z rozkazu o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
1 § 4 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.129.1181) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.