Zwrot przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.7.84

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 stycznia 2003 r.
w sprawie zwrotu przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
równowartość kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania, poniesionych w czasie studiów lub nauki, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "równowartością kosztów";
2)
zasady i tryb zwracania kosztów, o których mowa w pkt 1;
3)
przypadki, w których żołnierz zawodowy jest zwolniony od obowiązku zwrotu równowartości kosztów.
1.
Równowartość kosztów za jeden rok studiów lub nauki wynosiła w 2002 r. 18.235,00 zł.
2.
Przy ustalaniu w latach następnych równowartości kosztów podlegających zwrotowi:
1)
równowartość kosztów, o których mowa w ust. 1, waloryzuje się, mnożąc dotychczasową równowartość kosztów przez średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w ustawie budżetowej na dany rok, z dniem wejścia w życie tej ustawy;
2)
iloczyn zwaloryzowanej kwoty określonej w ust. 1 i liczby lat studiów lub nauki stanowi całkowite koszty studiów lub nauki, zwane dalej "całkowitymi kosztami";
3)
całkowite koszty dzieli się przez liczbę lat służby obowiązkowej żołnierza zawodowego, a następnie mnoży się przez liczbę lat służby obowiązkowej, których żołnierz zawodowy nie przesłużył;
4)
rozpoczęty rok służby obowiązkowej traktuje się jako pełny.
1.
Decyzję w sprawie ustalenia równowartości kosztów, które żołnierz zawodowy jest obowiązany zwrócić, wydaje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni lub ostatnio pełnił zawodową służbę wojskową.
2.
Dowódca, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, na wniosek zainteresowanego żołnierza zawodowego, może odroczyć termin zapłaty całości lub części równowartości kosztów albo rozłożyć płatność całości lub części tych kosztów na raty.
1.
Żołnierza zawodowego zwalnia się od obowiązku zwrotu równowartości kosztów w całości lub części ze względu na:
1)
zaistnienie szczególnego przypadku losowego;
2)
trudną sytuację rodzinną lub materialną;
3) 1
 podjęcie służby w Straży Granicznej, Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli żołnierz ten wypowie stosunek służbowy do dnia 31 grudnia 2006 r.
2.
Decyzję w sprawie zwolnienia od obowiązku zwrotu równowartości kosztów wydaje organ uprawniony do zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej, na wniosek żołnierza lub z urzędu.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony nie później niż:
1)
na trzy miesiące przed dniem upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez żołnierza zawodowego;
2)
czternaście dni od dnia otrzymania przez żołnierza zawodowego wyciągu z rozkazu o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 4 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.129.1181) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.