§ 3. - Zwrot przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.7.84

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2003 r.
§  3.
1.
Decyzję w sprawie ustalenia równowartości kosztów, które żołnierz zawodowy jest obowiązany zwrócić, wydaje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni lub ostatnio pełnił zawodową służbę wojskową.
2.
Dowódca, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, na wniosek zainteresowanego żołnierza zawodowego, może odroczyć termin zapłaty całości lub części równowartości kosztów albo rozłożyć płatność całości lub części tych kosztów na raty.