Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.153

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa termin i tryb dokonywania przez otwarty fundusz emerytalny, zwany dalej "funduszem", za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu, w przypadku gdy:
1) właściwy organ emerytalny przekaże zawiadomienie o ustaleniu członkowi funduszu prawa do emerytury:
a) obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) lub
b) obliczonej na podstawie art. 15, art. 15e lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912);
2) Zakład przekaże zawiadomienie o ustaleniu członkowi funduszu prawa do emerytury na podstawie art. 46-50a, art. 50e lub art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) oraz o obliczeniu wysokości emerytury na podstawie art. 183 tej ustawy;
3) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże zawiadomienie o wyborze przez członka funduszu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia na podstawie art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858);
4) Minister Sprawiedliwości przekaże zawiadomienie o przejściu członka funduszu w stan spoczynku z prawem do uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125).
§  2. 
1.  Zawiadomienie, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy organ przekazuje do Zakładu w terminie 30 dni od dnia:
1) uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury lub prawo do jej zwiększenia - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2) złożenia przez uprawnionego oświadczenia, że wybiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną z ubezpieczenia - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 3;
3) przejścia w stan spoczynku z prawem do uposażenia - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, zawiera następujące dane osoby, której dotyczy:
1) imiona i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
4) adres zamieszkania.
3.  Zawiadomienie zawiera ponadto:
1) datę ustalenia prawa do emerytury lub prawa do jej zwiększenia oraz okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2) datę ustalenia prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 3;
3) datę nabycia prawa do uposażenia - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.
4.  Zakład ustala, czy osoba wskazana w zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, jest członkiem funduszu, na podstawie danych zawartych w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.
§  3.  Zakład przekazuje do funduszu powiadomienie o obowiązku zwrotu środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu w terminie 30 dni od dnia:
1) otrzymania zawiadomienia - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4;
2) uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury lub wysokość emerytury - w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2.
§  4. 
1.  Fundusz przekazuje do Zakładu informację o kwocie środków podlegających zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 3.
2.  W celu ustalenia kwoty środków podlegających zwrotowi fundusz umarza jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku członka funduszu, według wartości jednostek na dzień wyceny poprzedzający dzień przekazania do Zakładu informacji, o której mowa w ust. 1.
§  5. 
1.  Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do funduszu o kwotę środków podlegających zwrotowi w najbliższym terminie odprowadzania składek po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 4 ust. 1.
2.  Kwotę środków podlegających zwrotowi Zakład przekazuje na dochody budżetu państwa w terminie nie później niż 5 dni od dnia dokonania pomniejszenia.
§  6. 
1.  Zawiadomienia, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, powiadomienia, o których mowa w § 3, i informacje, o których mowa w § 4 ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z formatem określonym przez Zakład.
2.  Zawiadomienia, o których mowa w § 1 pkt 4, są przekazywane do Zakładu w formie pisemnej w postaci papierowej.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. poz. 501 oraz z 2011 r. poz. 1605), które utraciło moc.